Alert button
Picture for Yan Shen

Yan Shen

Alert button

Continual Domain Adversarial Adaptation via Double-Head Discriminators

Feb 05, 2024
Yan Shen, Zhanghexuan Ji, Chunwei Ma, Mingchen Gao

Viaarxiv icon

ManipLLM: Embodied Multimodal Large Language Model for Object-Centric Robotic Manipulation

Dec 24, 2023
Xiaoqi Li, Mingxu Zhang, Yiran Geng, Haoran Geng, Yuxing Long, Yan Shen, Renrui Zhang, Jiaming Liu, Hao Dong

Viaarxiv icon

Learning Part Motion of Articulated Objects Using Spatially Continuous Neural Implicit Representations

Nov 21, 2023
Yushi Du, Ruihai Wu, Yan Shen, Hao Dong

Viaarxiv icon

LightSAGE: Graph Neural Networks for Large Scale Item Retrieval in Shopee's Advertisement Recommendation

Oct 30, 2023
Dang Minh Nguyen, Chenfei Wang, Yan Shen, Yifan Zeng

Viaarxiv icon

ImageManip: Image-based Robotic Manipulation with Affordance-guided Next View Selection

Oct 13, 2023
Xiaoqi Li, Yanzi Wang, Yan Shen, Ponomarenko Iaroslav, Haoran Lu, Qianxu Wang, Boshi An, Jiaming Liu, Hao Dong

Figure 1 for ImageManip: Image-based Robotic Manipulation with Affordance-guided Next View Selection
Figure 2 for ImageManip: Image-based Robotic Manipulation with Affordance-guided Next View Selection
Figure 3 for ImageManip: Image-based Robotic Manipulation with Affordance-guided Next View Selection
Figure 4 for ImageManip: Image-based Robotic Manipulation with Affordance-guided Next View Selection
Viaarxiv icon

Learning Environment-Aware Affordance for 3D Articulated Object Manipulation under Occlusions

Sep 25, 2023
Kai Cheng, Ruihai Wu, Yan Shen, Chuanruo Ning, Guanqi Zhan, Hao Dong

Figure 1 for Learning Environment-Aware Affordance for 3D Articulated Object Manipulation under Occlusions
Figure 2 for Learning Environment-Aware Affordance for 3D Articulated Object Manipulation under Occlusions
Figure 3 for Learning Environment-Aware Affordance for 3D Articulated Object Manipulation under Occlusions
Figure 4 for Learning Environment-Aware Affordance for 3D Articulated Object Manipulation under Occlusions
Viaarxiv icon

CLIP-Lung: Textual Knowledge-Guided Lung Nodule Malignancy Prediction

Apr 17, 2023
Yiming Lei, Zilong Li, Yan Shen, Junping Zhang, Hongming Shan

Figure 1 for CLIP-Lung: Textual Knowledge-Guided Lung Nodule Malignancy Prediction
Figure 2 for CLIP-Lung: Textual Knowledge-Guided Lung Nodule Malignancy Prediction
Figure 3 for CLIP-Lung: Textual Knowledge-Guided Lung Nodule Malignancy Prediction
Figure 4 for CLIP-Lung: Textual Knowledge-Guided Lung Nodule Malignancy Prediction
Viaarxiv icon

LSDM: Long-Short Diffeomorphic Motion for Weakly-Supervised Ultrasound Landmark Tracking

Jan 11, 2023
Zhihua Liu, Bin Yang, Yan Shen, Xuejun Ni, Huiyu Zhou

Figure 1 for LSDM: Long-Short Diffeomorphic Motion for Weakly-Supervised Ultrasound Landmark Tracking
Figure 2 for LSDM: Long-Short Diffeomorphic Motion for Weakly-Supervised Ultrasound Landmark Tracking
Figure 3 for LSDM: Long-Short Diffeomorphic Motion for Weakly-Supervised Ultrasound Landmark Tracking
Figure 4 for LSDM: Long-Short Diffeomorphic Motion for Weakly-Supervised Ultrasound Landmark Tracking
Viaarxiv icon

Break The Spell Of Total Correlation In betaTCVAE

Oct 17, 2022
Zihao Chen, Qiang Li, Bing Guo, Yan Shen

Figure 1 for Break The Spell Of Total Correlation In betaTCVAE
Figure 2 for Break The Spell Of Total Correlation In betaTCVAE
Figure 3 for Break The Spell Of Total Correlation In betaTCVAE
Figure 4 for Break The Spell Of Total Correlation In betaTCVAE
Viaarxiv icon