Alert button
Picture for Ying Fu

Ying Fu

Alert button

Multi-Object Tracking in the Dark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2024
Xinzhe Wang, Kang Ma, Qiankun Liu, Yunhao Zou, Ying Fu

Viaarxiv icon

Transformer based Pluralistic Image Completion with Reduced Information Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Qiankun Liu, Yuqi Jiang, Zhentao Tan, Dongdong Chen, Ying Fu, Qi Chu, Gang Hua, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Aligning LLMs for FL-free Program Repair

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Junjielong Xu, Ying Fu, Shin Hwei Tan, Pinjia He

Viaarxiv icon

Binarized Low-light Raw Video Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Gengchen Zhang, Yulun Zhang, Xin Yuan, Ying Fu

Figure 1 for Binarized Low-light Raw Video Enhancement
Figure 2 for Binarized Low-light Raw Video Enhancement
Figure 3 for Binarized Low-light Raw Video Enhancement
Figure 4 for Binarized Low-light Raw Video Enhancement
Viaarxiv icon

Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Qiankun Liu, Rui Liu, Bolun Zheng, Hongkui Wang, Ying Fu

Figure 1 for Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity
Figure 2 for Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity
Figure 3 for Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity
Figure 4 for Infrared Small Target Detection with Scale and Location Sensitivity
Viaarxiv icon

When Semantic Segmentation Meets Frequency Aliasing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Linwei Chen, Lin Gu, Ying Fu

Figure 1 for When Semantic Segmentation Meets Frequency Aliasing
Figure 2 for When Semantic Segmentation Meets Frequency Aliasing
Figure 3 for When Semantic Segmentation Meets Frequency Aliasing
Figure 4 for When Semantic Segmentation Meets Frequency Aliasing
Viaarxiv icon

LLMs Instruct LLMs:An Extraction and Editing Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Xin Zhang, Tianjie Ju, Huijia Liang, Ying Fu, Qin Zhang

Figure 1 for LLMs Instruct LLMs:An Extraction and Editing Method
Figure 2 for LLMs Instruct LLMs:An Extraction and Editing Method
Figure 3 for LLMs Instruct LLMs:An Extraction and Editing Method
Figure 4 for LLMs Instruct LLMs:An Extraction and Editing Method
Viaarxiv icon

Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Xun Lin, Yi Yu, Song Xia, Jue Jiang, Haoran Wang, Zitong Yu, Yizhong Liu, Ying Fu, Shuai Wang, Wenzhong Tang, Alex Kot

Figure 1 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 2 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 3 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 4 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Viaarxiv icon

Frequency-Adaptive Dilated Convolution for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Linwei Chen, Lin Gu, Ying Fu

Figure 1 for Frequency-Adaptive Dilated Convolution for Semantic Segmentation
Figure 2 for Frequency-Adaptive Dilated Convolution for Semantic Segmentation
Figure 3 for Frequency-Adaptive Dilated Convolution for Semantic Segmentation
Figure 4 for Frequency-Adaptive Dilated Convolution for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Suppress and Rebalance: Towards Generalized Multi-Modal Face Anti-Spoofing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Xun Lin, Shuai Wang, Rizhao Cai, Yizhong Liu, Ying Fu, Zitong Yu, Wenzhong Tang, Alex Kot

Viaarxiv icon