Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deng Cai

Multilingual AMR Parsing with Noisy Knowledge Distillation


Oct 14, 2021
Deng Cai, Xin Li, Jackie Chun-Sing Ho, Lidong Bing, Wai Lam

* EMNLP21 (findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Dense Retrieval for Dialogue Response Selection


Oct 13, 2021
Tian Lan, Deng Cai, Yan Wang, Yixuan Su, Xian-Ling Mao, Heyan Huang

* 14 pages, 2 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Pre-Training for Plug-and-Play Task-Oriented Dialogue System


Sep 29, 2021
Yixuan Su, Lei Shu, Elman Mansimov, Arshit Gupta, Deng Cai, Yi-An Lai, Yi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Reasoning Chains for Multi-hop Science Question Answering


Sep 07, 2021
Weiwen Xu, Yang Deng, Huihui Zhang, Deng Cai, Wai Lam

* 14 pages, Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ASR-GLUE: A New Multi-task Benchmark for ASR-Robust Natural Language Understanding


Aug 30, 2021
Lingyun Feng, Jianwei Yu, Deng Cai, Songxiang Liu, Haitao Zheng, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

CrossFormer: A Versatile Vision Transformer Based on Cross-scale Attention


Jul 31, 2021
Wenxiao Wang, Lu Yao, Long Chen, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu

* 13 pages, 4 figures, and 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification


Jun 10, 2021
Yang Liu, Weifeng Zhang, Chao Xiang, Tu Zheng, Deng Cai

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Salient Object Ranking with Position-Preserved Attention


Jun 10, 2021
Hao Fang, Daoxin Zhang, Yi Zhang, Minghao Chen, Jiawei Li, Yao Hu, Deng Cai, Xiaofei He


  Access Paper or Ask Questions

Attacking Adversarial Attacks as A Defense


Jun 09, 2021
Boxi Wu, Heng Pan, Li Shen, Jindong Gu, Shuai Zhao, Zhifeng Li, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation with Monolingual Translation Memory


Jun 02, 2021
Deng Cai, Yan Wang, Huayang Li, Wai Lam, Lemao Liu

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Assessing Dialogue Systems with Distribution Distances


May 27, 2021
Jiannan Xiang, Yahui Liu, Deng Cai, Huayang Li, Defu Lian, Lemao Liu

* Findings of ACL 2021 
* 7 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Semantic Graph Construction and Reasoning for Explainable Multi-hop Science Question Answering


May 25, 2021
Weiwen Xu, Huihui Zhang, Deng Cai, Wai Lam

* Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative-Generative Dual Memory Video Anomaly Detection


Apr 29, 2021
Xin Guo, Zhongming Jin, Chong Chen, Helei Nie, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xiansheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Lidar Point Cloud Guided Monocular 3D Object Detection


Apr 19, 2021
Liang Peng, Fei Liu, Zhengxu Yu, Senbo Yan, Dan Deng, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

OCM3D: Object-Centric Monocular 3D Object Detection


Apr 13, 2021
Liang Peng, Fei Liu, Senbo Yan, Xiaofei He, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression


Apr 01, 2021
Tu Zheng, Shuai Zhao, Yang Liu, Zili Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

X-view: Non-egocentric Multi-View 3D Object Detector


Mar 24, 2021
Liang Xie, Guodong Xu, Deng Cai, Xiaofei He

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector


Mar 18, 2021
Zili Liu, Guodong Xu, Honghui Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network


Mar 15, 2021
Yang Liu, Tu Zheng, Jie Song, Deng Cai, Xiaofei He

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ES-Net: Erasing Salient Parts to Learn More in Re-Identification


Mar 10, 2021
Dong Shen, Shuai Zhao, Jinming Hu, Hao Feng, Deng Cai, Xiaofei He

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 1676-1686, 2021 
* 11 pages, 6 figures. Accepted for publication in IEEE Transactions on Image Processing 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Text Generation with Pre-trained Language Models


Feb 16, 2021
Yixuan Su, Deng Cai, Yan Wang, David Vandyke, Simon Baker, Piji Li, Nigel Collier

* Accepted to EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Complementary Pseudo Labels For Unsupervised Domain Adaptation On Person Re-identification


Feb 07, 2021
Hao Feng, Minghao Chen, Jinming Hu, Dong Shen, Haifeng Liu, Deng Cai

* 10 pages, 3 figures. Accepted for publication in IEEE Transactions on Image Processing 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning


Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training


Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions