Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning

Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training

Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Narrative Incoherence Detection

Dec 21, 2020
Deng Cai, Yizhe Zhang, Yichen Huang, Wai Lam, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications

Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spherical Knowledge Distillation

Oct 29, 2020
Jia Guo, Minghao Chen, Yao Hu, Chen Zhu, Xiaofei He, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-based Occlusion-Aware Unsupervised Stereo Matching for Autonomous Driving

Oct 21, 2020
Liang Peng, Dan Deng, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Accelerate Your CNN from Three Dimensions: A Comprehensive Pruning Framework

Oct 10, 2020
Wenxiao Wang, Minghao Chen, Shuai Zhao, Jinming Hu, Boxi Wu, Zhengxu Yu, Deng Cai, Haifeng Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Does Network Width Really Help Adversarial Robustness?

Oct 03, 2020
Boxi Wu, Jinghui Chen, Deng Cai, Xiaofei He, Quanquan Gu

* 19 pages, 4 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport

Sep 04, 2020
Zelong Yang, Zhufeng Pan, Yan Wang, Deng Cai, Shuming Shi, Shao-Lun Huang, Xiaojiang Liu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection

Aug 31, 2020
Tu Zheng, Hao Fang, Yi Zhang, Wenjian Tang, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Apparel-invariant Feature Learning for Apparel-changed Person Re-identification

Aug 17, 2020
Zhengxu Yu, Yilun Zhao, Bin Hong, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Caricature via Semantic Shape Transform

Aug 13, 2020
Wenqing Chu, Wei-Chih Hung, Yi-Hsuan Tsai, Yu-Ting Chang, Yijun Li, Deng Cai, Ming-Hsuan Yang

* Submitted to IJCV, code and model are available at https://github.com/wenqingchu/Semantic-CariGANs/ 

  Access Paper or Ask Questions

Describe What to Change: A Text-guided Unsupervised Image-to-Image Translation Approach

Aug 10, 2020
Yahui Liu, Marco De Nadai, Deng Cai, Huayang Li, Xavier Alameda-Pineda, Nicu Sebe, Bruno Lepri

* Submitted to ACM MM '20, October 12-16, 2020, Seattle, WA, USA 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Causality-based Feature Rectification

Jul 30, 2020
Zhengxu Yu, Pengfei Wang, Junkai Xu, Liang Xie, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Xiaofei He, Deng Cai, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mutual Information for Text Generation

Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AMR Parsing via Graph-Sequence Iterative Inference

Apr 29, 2020
Deng Cai, Wai Lam

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Grayscale Data Construction and Multi-Level Ranking Objective for Dialogue Response Selection

Apr 28, 2020
Zibo Lin, Deng Cai, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Hai-Tao Zheng, Shuming Shi


  Access Paper or Ask Questions

Prototype-to-Style: Dialogue Generation with Style-Aware Editing on Retrieval Memory

Apr 05, 2020
Yixuan Su, Yan Wang, Simon Baker, Deng Cai, Xiaojiang Liu, Anna Korhonen, Nigel Collier


  Access Paper or Ask Questions

Stylistic Dialogue Generation via Information-Guided Reinforcement Learning Strategy

Apr 05, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Yan Wang, Simon Baker, Anna Korhonen, Nigel Collier, Xiaojiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Dense Feature Indicator for Single-Stage 3D Object Detection from Point Clouds

Apr 01, 2020
Guodong Xu, Wenxiao Wang, Zili Liu, Liang Xie, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Bi-Decoder Augmented Network for Neural Machine Translation

Jan 14, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Zhou Zhao, Yueting Zhuang, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial-Learned Loss for Domain Adaptation

Jan 04, 2020
Minghao Chen, Shuai Zhao, Haifeng Liu, Deng Cai

* Published in 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DBP: Discrimination Based Block-Level Pruning for Deep Model Acceleration

Dec 21, 2019
Wenxiao Wang, Shuai Zhao, Minghao Chen, Jinming Hu, Deng Cai, Haifeng Liu

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PI-RCNN: An Efficient Multi-sensor 3D Object Detector with Point-based Attentive Cont-conv Fusion Module

Dec 02, 2019
Liang Xie, Chao Xiang, Zhengxu Yu, Guodong Xu, Zheng Yang, Deng Cai, Xiaofei He

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions