Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deng Cai

OCM3D: Object-Centric Monocular 3D Object Detection


Apr 13, 2021
Liang Peng, Fei Liu, Senbo Yan, Xiaofei He, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression


Apr 01, 2021
Tu Zheng, Shuai Zhao, Yang Liu, Zili Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

X-view: Non-egocentric Multi-View 3D Object Detector


Mar 24, 2021
Liang Xie, Guodong Xu, Deng Cai, Xiaofei He

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector


Mar 18, 2021
Zili Liu, Guodong Xu, Honghui Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network


Mar 15, 2021
Yang Liu, Tu Zheng, Jie Song, Deng Cai, Xiaofei He

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ES-Net: Erasing Salient Parts to Learn More in Re-Identification


Mar 10, 2021
Dong Shen, Shuai Zhao, Jinming Hu, Hao Feng, Deng Cai, Xiaofei He

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 1676-1686, 2021 
* 11 pages, 6 figures. Accepted for publication in IEEE Transactions on Image Processing 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Text Generation with Pre-trained Language Models


Feb 16, 2021
Yixuan Su, Deng Cai, Yan Wang, David Vandyke, Simon Baker, Piji Li, Nigel Collier

* Accepted to EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Complementary Pseudo Labels For Unsupervised Domain Adaptation On Person Re-identification


Feb 07, 2021
Hao Feng, Minghao Chen, Jinming Hu, Dong Shen, Haifeng Liu, Deng Cai

* 10 pages, 3 figures. Accepted for publication in IEEE Transactions on Image Processing 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning


Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training


Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Narrative Incoherence Detection


Dec 21, 2020
Deng Cai, Yizhe Zhang, Yichen Huang, Wai Lam, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spherical Knowledge Distillation


Oct 29, 2020
Jia Guo, Minghao Chen, Yao Hu, Chen Zhu, Xiaofei He, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-based Occlusion-Aware Unsupervised Stereo Matching for Autonomous Driving


Oct 21, 2020
Liang Peng, Dan Deng, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Accelerate Your CNN from Three Dimensions: A Comprehensive Pruning Framework


Oct 10, 2020
Wenxiao Wang, Minghao Chen, Shuai Zhao, Jinming Hu, Boxi Wu, Zhengxu Yu, Deng Cai, Haifeng Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Does Network Width Really Help Adversarial Robustness?


Oct 03, 2020
Boxi Wu, Jinghui Chen, Deng Cai, Xiaofei He, Quanquan Gu

* 19 pages, 4 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Real-Time Win Prediction for Honor of Kings, a Popular Mobile MOBA Esport


Sep 04, 2020
Zelong Yang, Zhufeng Pan, Yan Wang, Deng Cai, Shuming Shi, Shao-Lun Huang, Xiaojiang Liu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection


Aug 31, 2020
Tu Zheng, Hao Fang, Yi Zhang, Wenjian Tang, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Apparel-invariant Feature Learning for Apparel-changed Person Re-identification


Aug 17, 2020
Zhengxu Yu, Yilun Zhao, Bin Hong, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Caricature via Semantic Shape Transform


Aug 13, 2020
Wenqing Chu, Wei-Chih Hung, Yi-Hsuan Tsai, Yu-Ting Chang, Yijun Li, Deng Cai, Ming-Hsuan Yang

* Submitted to IJCV, code and model are available at https://github.com/wenqingchu/Semantic-CariGANs/ 

  Access Paper or Ask Questions

Describe What to Change: A Text-guided Unsupervised Image-to-Image Translation Approach


Aug 10, 2020
Yahui Liu, Marco De Nadai, Deng Cai, Huayang Li, Xavier Alameda-Pineda, Nicu Sebe, Bruno Lepri

* Submitted to ACM MM '20, October 12-16, 2020, Seattle, WA, USA 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Causality-based Feature Rectification


Jul 30, 2020
Zhengxu Yu, Pengfei Wang, Junkai Xu, Liang Xie, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Xiaofei He, Deng Cai, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mutual Information for Text Generation


Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AMR Parsing via Graph-Sequence Iterative Inference


Apr 29, 2020
Deng Cai, Wai Lam

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Grayscale Data Construction and Multi-Level Ranking Objective for Dialogue Response Selection


Apr 28, 2020
Zibo Lin, Deng Cai, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Hai-Tao Zheng, Shuming Shi


  Access Paper or Ask Questions