Alert button
Picture for Mo Yu

Mo Yu

Alert button

On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Che Jiang, Biqing Qi, Xiangyu Hong, Dayuan Fu, Yang Cheng, Fandong Meng, Mo Yu, Bowen Zhou, Jie Zhou

Viaarxiv icon

MANGO: A Benchmark for Evaluating Mapping and Navigation Abilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Peng Ding, Jiading Fang, Peng Li, Kangrui Wang, Xiaochen Zhou, Mo Yu, Jing Li, Matthew R. Walter, Hongyuan Mei

Viaarxiv icon

Unsupervised Information Refinement Training of Large Language Models for Retrieval-Augmented Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Shicheng Xu, Liang Pang, Mo Yu, Fandong Meng, Huawei Shen, Xueqi Cheng, Jie Zhou

Viaarxiv icon

Graph Representation of Narrative Context: Coherence Dependency via Retrospective Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Liyan Xu, Jiangnan Li, Mo Yu, Jie Zhou

Viaarxiv icon

Identifying Factual Inconsistency in Summaries: Towards Effective Utilization of Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Liyan Xu, Zhenlin Su, Mo Yu, Jin Xu, Jinho D. Choi, Jie Zhou, Fei Liu

Viaarxiv icon

Previously on the Stories: Recap Snippet Identification for Story Reading

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2024
Jiangnan Li, Qiujing Wang, Liyan Xu, Wenjie Pang, Mo Yu, Zheng Lin, Weiping Wang, Jie Zhou

Viaarxiv icon

Plot Retrieval as an Assessment of Abstract Semantic Association

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Shicheng Xu, Liang Pang, Jiangnan Li, Mo Yu, Fandong Meng, Huawei Shen, Xueqi Cheng, Jie Zhou

Viaarxiv icon

Personality Understanding of Fictional Characters during Book Reading

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Mo Yu, Jiangnan Li, Shunyu Yao, Wenjie Pang, Xiaochen Zhou, Zhou Xiao, Fandong Meng, Jie Zhou

Figure 1 for Personality Understanding of Fictional Characters during Book Reading
Figure 2 for Personality Understanding of Fictional Characters during Book Reading
Figure 3 for Personality Understanding of Fictional Characters during Book Reading
Figure 4 for Personality Understanding of Fictional Characters during Book Reading
Viaarxiv icon

Towards Coherent Image Inpainting Using Denoising Diffusion Implicit Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Guanhua Zhang, Jiabao Ji, Yang Zhang, Mo Yu, Tommi Jaakkola, Shiyu Chang

Figure 1 for Towards Coherent Image Inpainting Using Denoising Diffusion Implicit Models
Figure 2 for Towards Coherent Image Inpainting Using Denoising Diffusion Implicit Models
Figure 3 for Towards Coherent Image Inpainting Using Denoising Diffusion Implicit Models
Figure 4 for Towards Coherent Image Inpainting Using Denoising Diffusion Implicit Models
Viaarxiv icon