Alert button
Picture for Xiang Wang

Xiang Wang

Alert button

MolTC: Towards Molecular Relational Modeling In Language Models

Feb 14, 2024
Junfeng Fang, Shuai Zhang, Chang Wu, Zhengyi Yang, Zhiyuan Liu, Sihang Li, Kun Wang, Wenjie Du, Xiang Wang

Viaarxiv icon

EXGC: Bridging Efficiency and Explainability in Graph Condensation

Feb 05, 2024
Junfeng Fang, Xinglin Li, Yongduo Sui, Yuan Gao, Guibin Zhang, Kun Wang, Xiang Wang, Xiangnan He

Viaarxiv icon

DiffsFormer: A Diffusion Transformer on Stock Factor Augmentation

Feb 05, 2024
Yuan Gao, Haokun Chen, Xiang Wang, Zhicai Wang, Xue Wang, Jinyang Gao, Bolin Ding

Viaarxiv icon

Alleviating Structural Distribution Shift in Graph Anomaly Detection

Jan 25, 2024
Yuan Gao, Xiang Wang, Xiangnan He, Zhenguang Liu, Huamin Feng, Yongdong Zhang

Viaarxiv icon

Towards 3D Molecule-Text Interpretation in Language Models

Jan 25, 2024
Sihang Li, Zhiyuan Liu, Yanchen Luo, Xiang Wang, Xiangnan He, Kenji Kawaguchi, Tat-Seng Chua, Qi Tian

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

A Recipe for Scaling up Text-to-Video Generation with Text-free Videos

Dec 25, 2023
Xiang Wang, Shiwei Zhang, Hangjie Yuan, Zhiwu Qing, Biao Gong, Yingya Zhang, Yujun Shen, Changxin Gao, Nong Sang

Viaarxiv icon

BSL: Understanding and Improving Softmax Loss for Recommendation

Dec 20, 2023
Junkang Wu, Jiawei Chen, Jiancan Wu, Wentao Shi, Jizhi Zhang, Xiang Wang

Viaarxiv icon

InstructVideo: Instructing Video Diffusion Models with Human Feedback

Dec 19, 2023
Hangjie Yuan, Shiwei Zhang, Xiang Wang, Yujie Wei, Tao Feng, Yining Pan, Yingya Zhang, Ziwei Liu, Samuel Albanie, Dong Ni

Viaarxiv icon