Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Liu

CarveNet: Carving Point-Block for Complex 3D Shape Completion


Jul 28, 2021
Qing Guo, Zhijie Wang, Felix Juefei-Xu, Di Lin, Lei Ma, Wei Feng, Yang Liu

* 10 pages and 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Adversarially Blur Visual Object Tracking


Jul 26, 2021
Qing Guo, Ziyi Cheng, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yang Liu, Jianjun Zhao

* This work has been accepted to ICCV2021. 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reflection and Relay Dual-Functional RIS Assisted MU-MISO Systems


Jul 24, 2021
Yanan Ma, Rang Liu, Yang Liu, Ming Li, Qian Liu

* 6 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

JPGNet: Joint Predictive Filtering and Generative Network for Image Inpainting


Jul 24, 2021
Qing Guo, Xiaoguang Li, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Yang Liu, Song wang

* This work has been accepted to ACM-MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Sentence Temporal and Semantic Relations in Video Activity Localisation


Jul 23, 2021
Jiabo Huang, Yang Liu, Shaogang Gong, Hailin Jin

* International Conference on Computer Vision (ICCV'21) 

  Access Paper or Ask Questions

AdvFilter: Predictive Perturbation-aware Filtering against Adversarial Attack via Multi-domain Learning


Jul 14, 2021
Yihao Huang, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Weikai Miao, Yang Liu, Geguang Pu

* This work has been accepted to ACM-MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Can Less be More? When Increasing-to-Balancing Label Noise Rates Considered Beneficial


Jul 13, 2021
Yang Liu, Jialu Wang

* Preprint under review 

  Access Paper or Ask Questions

Induced Domain Adaptation


Jul 13, 2021
Yang Liu, Yatong Chen, Jiaheng Wei

* Preprint under review 

  Access Paper or Ask Questions

Greedy structure learning from data that contains systematic missing values


Jul 09, 2021
Yang Liu, Anthony C. Constantinou


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning based Micro-expression Recognition: A Survey


Jul 06, 2021
Yante Li, Jinsheng Wei, Seyednavid Mohammadifoumani, Yang Liu, Guoying Zhao

* 23 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Graph Learning for Disease Prediction


Jul 01, 2021
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Zhizhe Liu, Zhenyu Guo, Yang Liu, Yao Zhao

* 10 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Lingual Adaptation for Type Inference


Jul 01, 2021
Zhiming Li, Xiaofei Xie, Haoliang Li, Zhengzi Xu, Yi Li, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Factual Consistency of Abstractive Summarization on Customer Feedback


Jun 30, 2021
Yang Liu, Yifei Sun, Vincent Gao


  Access Paper or Ask Questions

10-mega pixel snapshot compressive imaging with a hybrid coded aperture


Jun 30, 2021
Zhihong Zhang, Chao Deng, Yang Liu, Xin Yuan, Jinli Suo, Qionghai Dai

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ACN: Adversarial Co-training Network for Brain Tumor Segmentation with Missing Modalities


Jun 29, 2021
Yixin Wang, Yang Zhang, Yang Liu, Zihao Lin, Jiang Tian, Cheng Zhong, Zhongchao Shi, Jianping Fan, Zhiqiang He

* MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GraphPiece: Efficiently Generating High-Quality Molecular Graph with Substructures


Jun 29, 2021
Xiangzhe Kong, Zhixing Tan, Yang Liu

* 15 pages, 9 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

BS-RIS-User Association and Beamforming Designs for RIS-aided Cellular Networks


Jun 27, 2021
Sifan Liu, Pengfei Ni, Rang Liu, Yang Liu, Ming Li, Qian Liu


  Access Paper or Ask Questions

AdaptCL: Efficient Collaborative Learning with Dynamic and Adaptive Pruning


Jun 27, 2021
Guangmeng Zhou, Ke Xu, Qi Li, Yang Liu, Yi Zhao


  Access Paper or Ask Questions

PhyCRNet: Physics-informed Convolutional-Recurrent Network for Solving Spatiotemporal PDEs


Jun 26, 2021
Pu Ren, Chengping Rao, Yang Liu, Jianxun Wang, Hao Sun

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Language Models are Good Translators


Jun 25, 2021
Shuo Wang, Zhaopeng Tu, Zhixing Tan, Wenxuan Wang, Maosong Sun, Yang Liu

* 12 pages. Work in progress. An earlier verison of this manuscript is under review 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Synthetic Benchmarks for Scientific Research in Explainable Machine Learning


Jun 23, 2021
Yang Liu, Sujay Khandagale, Colin White, Willie Neiswanger


  Access Paper or Ask Questions

FedXGBoost: Privacy-Preserving XGBoost for Federated Learning


Jun 22, 2021
Nhan Khanh Le, Yang Liu, Quang Minh Nguyen, Qingchen Liu, Fangzhou Liu, Quanwei Cai, Sandra Hirche


  Access Paper or Ask Questions

Alternated Training with Synthetic and Authentic Data for Neural Machine Translation


Jun 16, 2021
Rui Jiao, Zonghan Yang, Maosong Sun, Yang Liu

* ACL 2021, Short Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Assessing Multilingual Fairness in Pre-trained Multimodal Representations


Jun 12, 2021
Jialu Wang, Yang Liu, Xin Eric Wang

* 12 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions