Alert button
Picture for Yingya Zhang

Yingya Zhang

Alert button

A Recipe for Scaling up Text-to-Video Generation with Text-free Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Xiang Wang, Shiwei Zhang, Hangjie Yuan, Zhiwu Qing, Biao Gong, Yingya Zhang, Yujun Shen, Changxin Gao, Nong Sang

Viaarxiv icon

InstructVideo: Instructing Video Diffusion Models with Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Hangjie Yuan, Shiwei Zhang, Xiang Wang, Yujie Wei, Tao Feng, Yining Pan, Yingya Zhang, Ziwei Liu, Samuel Albanie, Dong Ni

Viaarxiv icon

AE-NeRF: Audio Enhanced Neural Radiance Field for Few Shot Talking Head Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Dongze Li, Kang Zhao, Wei Wang, Bo Peng, Yingya Zhang, Jing Dong, Tieniu Tan

Viaarxiv icon

DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Yifeng Ma, Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Xiang Wang, Yingya Zhang, Zhidong Deng

Figure 1 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 2 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 3 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Figure 4 for DreamTalk: When Expressive Talking Head Generation Meets Diffusion Probabilistic Models
Viaarxiv icon

VideoLCM: Video Latent Consistency Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Xiang Wang, Shiwei Zhang, Han Zhang, Yu Liu, Yingya Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for VideoLCM: Video Latent Consistency Model
Figure 2 for VideoLCM: Video Latent Consistency Model
Figure 3 for VideoLCM: Video Latent Consistency Model
Figure 4 for VideoLCM: Video Latent Consistency Model
Viaarxiv icon

Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhiwu Qing, Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Xiang Wang, Yujie Wei, Yingya Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 2 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 3 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 4 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

DreamVideo: Composing Your Dream Videos with Customized Subject and Motion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yujie Wei, Shiwei Zhang, Zhiwu Qing, Hangjie Yuan, Zhiheng Liu, Yu Liu, Yingya Zhang, Jingren Zhou, Hongming Shan

Viaarxiv icon

I2VGen-XL: High-Quality Image-to-Video Synthesis via Cascaded Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Yingya Zhang, Kang Zhao, Hangjie Yuan, Zhiwu Qin, Xiang Wang, Deli Zhao, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Few-shot Action Recognition with Captioning Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Xiang Wang, Shiwei Zhang, Hangjie Yuan, Yingya Zhang, Changxin Gao, Deli Zhao, Nong Sang

Figure 1 for Few-shot Action Recognition with Captioning Foundation Models
Figure 2 for Few-shot Action Recognition with Captioning Foundation Models
Figure 3 for Few-shot Action Recognition with Captioning Foundation Models
Figure 4 for Few-shot Action Recognition with Captioning Foundation Models
Viaarxiv icon

DeltaSpace: A Semantic-aligned Feature Space for Flexible Text-guided Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Yueming Lyu, Kang Zhao, Bo Peng, Yue Jiang, Yingya Zhang, Jing Dong

Figure 1 for DeltaSpace: A Semantic-aligned Feature Space for Flexible Text-guided Image Editing
Figure 2 for DeltaSpace: A Semantic-aligned Feature Space for Flexible Text-guided Image Editing
Figure 3 for DeltaSpace: A Semantic-aligned Feature Space for Flexible Text-guided Image Editing
Figure 4 for DeltaSpace: A Semantic-aligned Feature Space for Flexible Text-guided Image Editing
Viaarxiv icon