Jieping Ye

University of Michigan, DiDi Chuxing

Feature Transformation Ensemble Model with Batch Spectral Regularization for Cross-Domain Few-Shot Classification

May 19, 2020
Bingyu Liu, Zhen Zhao, Zhenpeng Li, Jianan Jiang, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Sequential Sentence Matching Network for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Chatbots

May 16, 2020
Chao Xiong, Che Liu, Zijun Xu, Junfeng Jiang, Jieping Ye

* 10 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper
Constructing Geographic and Long-term Temporal Graph for Traffic Forecasting

Apr 23, 2020
Yiwen Sun, Yulu Wang, Kun Fu, Zheng Wang, Changshui Zhang, Jieping Ye

* 7 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Adaptive Contextual Bandits for Resource Constraint based Recommendation

Apr 06, 2020
Mengyue Yang, Qingyang Li, Zhiwei Qin, Jieping Ye

* Accepted for publication at WWW (The Web Conference) 2020 

  Access Model/Code and Paper
Mutual Learning Network for Multi-Source Domain Adaptation

Mar 29, 2020
Zhenpeng Li, Zhen Zhao, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Adaptive Object Detection with Dual Multi-Label Prediction

Mar 29, 2020
Zhen Zhao, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Augmented Parallel-Pyramid Net for Attention Guided Pose-Estimation

Mar 17, 2020
Luanxuan Hou, Jie Cao, Yuan Zhao, Haifeng Shen, Yiping Meng, Ran He, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Upper Confidence Primal-Dual Optimization: Stochastically Constrained Markov Decision Processes with Adversarial Losses and Unknown Transitions

Mar 02, 2020
Shuang Qiu, Xiaohan Wei, Zhuoran Yang, Jieping Ye, Zhaoran Wang


  Access Model/Code and Paper
A Reinforcement Learning Framework for Time-Dependent Causal Effects Evaluation in A/B Testing

Feb 10, 2020
Chengchun Shi, Xiaoyu Wang, Shikai Luo, Rui Song, Hongtu Zhu, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
A Review on Generative Adversarial Networks: Algorithms, Theory, and Applications

Jan 20, 2020
Jie Gui, Zhenan Sun, Yonggang Wen, Dacheng Tao, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
An Attention-based Graph Neural Network for Heterogeneous Structural Learning

Dec 19, 2019
Huiting Hong, Hantao Guo, Yucheng Lin, Xiaoqing Yang, Zang Li, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Deep Reinforcement Learning for Multi-Driver Vehicle Dispatching and Repositioning Problem

Nov 25, 2019
John Holler, Risto Vuorio, Zhiwei Qin, Xiaocheng Tang, Yan Jiao, Tiancheng Jin, Satinder Singh, Chenxi Wang, Jieping Ye

* ICDM 2019 Short Paper 

  Access Model/Code and Paper
Building Effective Large-Scale Traffic State Prediction System: Traffic4cast Challenge Solution

Nov 11, 2019
Yang Liu, Fanyou Wu, Baosheng Yu, Zhiyuan Liu, Jieping Ye

* 6 pages, 2 figures, Traffic4cast 

  Access Model/Code and Paper
Predicting origin-destination ride-sourcing demand with a spatio-temporal encoder-decoder residual multi-graph convolutional network

Oct 17, 2019
Jintao Ke, Xiaoran Qin, Hai Yang, Zhengfei Zheng, Zheng Zhu, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching

Oct 07, 2019
Ming Zhou, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Chenxi Wang, Guobin Wu, Yong Yu, Jieping Ye

* 9 pages,13 figures 

  Access Model/Code and Paper
Multi-grained Attention Networks for Single Image Super-Resolution

Sep 29, 2019
Huapeng Wu, Zhengxia Zou, Jie Gui, Wen-Jun Zeng, Jieping Ye, Jun Zhang, Hongyi Liu, Zhihui Wei


  Access Model/Code and Paper
PINE: Universal Deep Embedding for Graph Nodes via Partial Permutation Invariant Set Functions

Sep 25, 2019
Shupeng Gui, Xiangliang Zhang, Pan Zhong, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Zhengdao Wang, Ji Liu

* 24 pages, 4 figures, 3 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.11182 

  Access Model/Code and Paper
AHINE: Adaptive Heterogeneous Information Network Embedding

Aug 20, 2019
Yucheng Lin, Xiaoqing Yang, Zang Li, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Environment Reconstruction with Hidden Confounders for Reinforcement Learning based Recommendation

Jul 12, 2019
Wenjie Shang, Yang Yu, Qingyang Li, Zhiwei Qin, Yiping Meng, Jieping Ye

* Appears in KDD 2019 

  Access Model/Code and Paper
Reward Advancement: Transforming Policy under Maximum Causal Entropy Principle

Jul 11, 2019
Guojun Wu, Yanhua Li, Zhenming Liu, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo


  Access Model/Code and Paper
AutoSlim: An Automatic DNN Structured Pruning Framework for Ultra-High Compression Rates

Jul 06, 2019
Ning Liu, Xiaolong Ma, Zhiyuan Xu, Yanzhi Wang, Jian Tang, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Multi-Modal Graph Interaction for Multi-Graph Convolution Network in Urban Spatiotemporal Forecasting

May 27, 2019
Xu Geng, Xiyu Wu, Lingyu Zhang, Qiang Yang, Yan Liu, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Where to Find Next Passengers on E-hailing Platforms? - A Markov Decision Process Approach

May 23, 2019
Zhenyu Shou, Xuan Di, Jieping Ye, Hongtu Zhu, Robert Hampshire


  Access Model/Code and Paper
Object Detection in 20 Years: A Survey

May 16, 2019
Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yuhong Guo, Jieping Ye

* This work has been submitted to the IEEE TPAMI for possible publication 

  Access Model/Code and Paper
D$^2$-City: A Large-Scale Dashcam Video Dataset of Diverse Traffic Scenarios

Apr 03, 2019
Zhengping Che, Guangyu Li, Tracy Li, Bo Jiang, Xuefeng Shi, Xinsheng Zhang, Ying Lu, Guobin Wu, Yan Liu, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Which Factorization Machine Modeling is Better: A Theoretical Answer with Optimal Guarantee

Jan 30, 2019
Ming Lin, Shuang Qiu, Jieping Ye, Xiaomin Song, Qi Qian, Liang Sun, Shenghuo Zhu, Rong Jin

* accepted by AAAI 2019 

  Access Model/Code and Paper