Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Li

Accelerating Distributed K-FAC with Smart Parallelism of Computing and Communication Tasks


Jul 14, 2021
Shaohuai Shi, Lin Zhang, Bo Li

* 11 pages. Accepted to IEEE ICDCS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distributionally Robust Learning with Stable Adversarial Training


Jun 30, 2021
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.04414 

  Access Paper or Ask Questions

Projection-wise Disentangling for Fair and Interpretable Representation Learning: Application to 3D Facial Shape Analysis


Jun 28, 2021
Xianjing Liu, Bo Li, Esther Bron, Wiro Niessen, Eppo Wolvius, Gennady Roshchupkin

* Accepted at MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey of Incentive Mechanism for Federated Learning


Jun 27, 2021
Rongfei Zeng, Chao Zeng, Xingwei Wang, Bo Li, Xiaowen Chu

* more than 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MG-DVD: A Real-time Framework for Malware Variant Detection Based on Dynamic Heterogeneous Graph Learning


Jun 24, 2021
Chen Liu, Bo Li, Jun Zhao, Ming Su, Xu-Dong Liu

* 8 pages, 7 figures, Accepted at the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

CROP: Certifying Robust Policies for Reinforcement Learning through Functional Smoothing


Jun 17, 2021
Fan Wu, Linyi Li, Zijian Huang, Yevgeniy Vorobeychik, Ding Zhao, Bo Li

* 25 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks


Jun 17, 2021
Yulong Cao*, Ningfei Wang*, Chaowei Xiao*, Dawei Yang*, Jin Fang, Ruigang Yang, Qi Alfred Chen, Mingyan Liu, Bo Li

* Accepted by IEEE S&P 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging Multi-Task Learning and Meta-Learning: Towards Efficient Training and Effective Adaptation


Jun 16, 2021
Haoxiang Wang, Han Zhao, Bo Li

* ICML 2021 camera-ready version. Code is released at https://github.com/AI-secure/multi-task-learning 

  Access Paper or Ask Questions

CRFL: Certifiably Robust Federated Learning against Backdoor Attacks


Jun 15, 2021
Chulin Xie, Minghao Chen, Pin-Yu Chen, Bo Li

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Invariant Information Bottleneck for Domain Generalization


Jun 14, 2021
Bo Li, Yifei Shen, Yezhen Wang, Wenzhen Zhu, Colorado J. Reed, Jun Zhang, Dongsheng Li, Kurt Keutzer, Han Zhao

* The work is in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Enhanced Machine Learning Pipeline against Diverse Adversarial Attacks


Jun 11, 2021
Nezihe Merve Gürel, Xiangyu Qi, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* International Conference on Machine Learning 2021, 37 pages, 8 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive-Scale Boundary Blackbox Attack via Projective Gradient Estimation


Jun 10, 2021
Jiawei Zhang, Linyi Li, Huichen Li, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically Controllable Scene Generation with Guidance of Explicit Knowledge


Jun 08, 2021
Wenhao Ding, Bo Li, Kim Ji Eun, Ding Zhao

* 10 pages, 6 figures, Submitted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robustifying Reinforcement Learning Policies with $\mathcal{L}_1$ Adaptive Control


Jun 04, 2021
Yikun Cheng, Pan Zhao, Manan Gandhi, Bo Li, Evangelos Theodorou, Naira Hovakimyan


  Access Paper or Ask Questions

PSGAN++: Robust Detail-Preserving Makeup Transfer and Removal


May 26, 2021
Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Ran He, Jiashi Feng, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution


May 25, 2021
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Enhancing Ground Surface Detection from Sparse Lidar Point Cloud


May 25, 2021
Bo Li

* IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

FILTRA: Rethinking Steerable CNN by Filter Transform


May 25, 2021
Bo Li, Qili Wang, Gim Hee Lee

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation


May 15, 2021
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Risk Minimization


May 09, 2021
Jiashuo Liu, Zheyuan Hu, Peng Cui, Bo Li, Zheyan Shen

* Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, PMLR 139, 2021. (ICML2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Scaling End-to-End Models for Large-Scale Multilingual ASR


Apr 30, 2021
Bo Li, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Anmol Gulati, Yu Zhang, James Qin, Parisa Haghani, W. Ronny Huang, Min Ma

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Inference for Relation Extraction with Uncertain Knowledge


Apr 28, 2021
Bo Li, Wei Ye, Canming Huang, Shikun Zhang

* Published at AAAI 2021, full paper 

  Access Paper or Ask Questions

TRS: Transferability Reduced Ensemble via Encouraging Gradient Diversity and Model Smoothness


Apr 01, 2021
Zhuolin Yang, Linyi Li, Xiaojun Xu, Shiliang Zuo, Qian Chen, Benjamin Rubinstein, Ce Zhang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Transformer for Video-based Person Re-identification


Mar 30, 2021
Tianyu Zhang, Longhui Wei, Lingxi Xie, Zijie Zhuang, Yongfei Zhang, Bo Li, Qi Tian

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Energy-Based Models for End-to-End Speech Recognition


Mar 25, 2021
Qiujia Li, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Philip C. Woodland

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Pretraining Improves Self-Supervised Pretraining


Mar 25, 2021
Colorado J. Reed, Xiangyu Yue, Ani Nrusimha, Sayna Ebrahimi, Vivek Vijaykumar, Richard Mao, Bo Li, Shanghang Zhang, Devin Guillory, Sean Metzger, Kurt Keutzer, Trevor Darrell


  Access Paper or Ask Questions