Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Li

Scaling End-to-End Models for Large-Scale Multilingual ASR


Apr 30, 2021
Bo Li, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Anmol Gulati, Yu Zhang, James Qin, Parisa Haghani, W. Ronny Huang, Min Ma

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Inference for Relation Extraction with Uncertain Knowledge


Apr 28, 2021
Bo Li, Wei Ye, Canming Huang, Shikun Zhang

* Published at AAAI 2021, full paper 

  Access Paper or Ask Questions

TRS: Transferability Reduced Ensemble via Encouraging Gradient Diversity and Model Smoothness


Apr 01, 2021
Zhuolin Yang, Linyi Li, Xiaojun Xu, Shiliang Zuo, Qian Chen, Benjamin Rubinstein, Ce Zhang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Transformer for Video-based Person Re-identification


Mar 30, 2021
Tianyu Zhang, Longhui Wei, Lingxi Xie, Zijie Zhuang, Yongfei Zhang, Bo Li, Qi Tian

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Energy-Based Models for End-to-End Speech Recognition


Mar 25, 2021
Qiujia Li, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Philip C. Woodland

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Pretraining Improves Self-Supervised Pretraining


Mar 25, 2021
Colorado J. Reed, Xiangyu Yue, Ani Nrusimha, Sayna Ebrahimi, Vivek Vijaykumar, Richard Mao, Bo Li, Shanghang Zhang, Devin Guillory, Sean Metzger, Kurt Keutzer, Trevor Darrell


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Robot Task Allocation -- Complexity and Approximation


Mar 23, 2021
Haris Aziz, Hau Chan, Ágnes Cseh, Bo Li, Fahimeh Ramezani, Chenhao Wang

* AAMAS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DataLens: Scalable Privacy Preserving Training via Gradient Compression and Aggregation


Mar 20, 2021
Boxin Wang, Fan Wu, Yunhui Long, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* 29 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Visual Object Tracking via Few-Shot Learning


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Peng Wang, Peixia Li, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Higher Performance Visual Tracking with Dual-Modal Localization


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Lei Qiao, Peng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR


Mar 11, 2021
David Qiu, Qiujia Li, Yanzhang He, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Rohit Prabhavalkar, Deepti Bhatia, Wei Li, Ke Hu, Tara N. Sainath, Ian McGraw

* To appear in ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Robustness in Teacher-Student Setting: A New Perspective


Mar 01, 2021
Zhuolin Yang, Zhaoxi Chen, Tiffany Cai, Xinyun Chen, Bo Li, Yuandong Tian

* Proceedings of the 24th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2021, San Diego, California, USA. PMLR: Volume 130 

  Access Paper or Ask Questions

Nonlinear Projection Based Gradient Estimation for Query Efficient Blackbox Attacks


Feb 25, 2021
Huichen Li, Linyi Li, Xiaojun Xu, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* Accepted by AISTATS 2021; 9 pages excluding references and appendices 

  Access Paper or Ask Questions

What Do Deep Nets Learn? Class-wise Patterns Revealed in the Input Space


Feb 06, 2021
Shihao Zhao, Xingjun Ma, Yisen Wang, James Bailey, Bo Li, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Segmentation of Breast Microcalcifications: A Multi-Scale Approach


Feb 01, 2021
Chrysostomos Marasinou, Bo Li, Jeremy Paige, Akinyinka Omigbodun, Noor Nakhaei, Anne Hoyt, William Hsu

* Electronic Preprint version 1 

  Access Paper or Ask Questions

Rescuing Deep Hashing from Dead Bits Problem


Feb 01, 2021
Shu Zhao, Dayan Wu, Yucan Zhou, Bo Li, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Attention Distillation: Erasing Backdoor Triggers from Deep Neural Networks


Jan 27, 2021
Yige Li, Xixiang Lyu, Nodens Koren, Lingjuan Lyu, Bo Li, Xingjun Ma

* 19 pages, 14 figures, ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robusta: Robust AutoML for Feature Selection via Reinforcement Learning


Jan 15, 2021
Xiaoyang Wang, Bo Li, Yibo Zhang, Bhavya Kailkhura, Klara Nahrstedt


  Access Paper or Ask Questions

ORDNet: Capturing Omni-Range Dependencies for Scene Parsing


Jan 11, 2021
Shaofei Huang, Si Liu, Tianrui Hui, Jizhong Han, Bo Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 8251-8263 
* Published at TIP 

  Access Paper or Ask Questions

A novel shape matching descriptor for real-time hand gesture recognition


Jan 11, 2021
Michalis Lazarou, Bo Li, Tania Stathaki


  Access Paper or Ask Questions

Dataset Security for Machine Learning: Data Poisoning, Backdoor Attacks, and Defenses


Dec 30, 2020
Micah Goldblum, Dimitris Tsipras, Chulin Xie, Xinyun Chen, Avi Schwarzschild, Dawn Song, Aleksander Madry, Bo Li, Tom Goldstein


  Access Paper or Ask Questions

Longitudinal diffusion MRI analysis using Segis-Net: a single-step deep-learning framework for simultaneous segmentation and registration


Dec 28, 2020
Bo Li, Wiro J. Niessen, Stefan Klein, Marius de Groot, M. Arfan Ikram, Meike W. Vernooij, Esther E. Bron

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Data Security for Machine Learning: Data Poisoning, Backdoor Attacks, and Defenses


Dec 18, 2020
Micah Goldblum, Dimitris Tsipras, Chulin Xie, Xinyun Chen, Avi Schwarzschild, Dawn Song, Aleksander Madry, Bo Li, Tom Goldstein


  Access Paper or Ask Questions

On the Limitations of Denoising Strategies as Adversarial Defenses


Dec 17, 2020
Zhonghan Niu, Zhaoxi Chen, Linyi Li, Yubin Yang, Bo Li, Jinfeng Yi


  Access Paper or Ask Questions

UnrealPerson: An Adaptive Pipeline towards Costless Person Re-identification


Dec 09, 2020
Tianyu Zhang, Lingxi Xie, Longhui Wei, Zijie Zhuang, Yongfei Zhang, Bo Li, Qi Tian

* 10 pages, 5 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating adversarial robustness in simulated cerebellum


Dec 05, 2020
Liu Yuezhang, Bo Li, Qifeng Chen

* 6 pages, 2 figures, NeurIPS 2020 Pre-registration Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Modelling the Point Spread Function of Wide Field Small Aperture Telescopes With Deep Neural Networks -- Applications in Point Spread Function Estimation


Nov 20, 2020
Peng Jia, Xuebo Wu, Zhengyang Li, Bo Li, Weihua Wang, Qiang Liu, Adam Popowicz

* Submitted to MNRAS 

  Access Paper or Ask Questions