Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Optimal Provable Robustness of Quantum Classification via Quantum Hypothesis Testing

Sep 21, 2020
Maurice Weber, Nana Liu, Bo Li, Ce Zhang, Zhikuan Zhao

* 25 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Adversarial yet Inconspicuous Patches with a Single Image

Sep 21, 2020
Jinqi Luo, Tao Bai, Jun Zhao, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Safety-Critical Scenarios Generation for Decision-Making Algorithms Evaluation

Sep 16, 2020
Wenhao Ding, Baiming Chen, Bo Li, Kim Ji Eun, Ding Zhao

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SoK: Certified Robustness for Deep Neural Networks

Sep 10, 2020
Linyi Li, Xiangyu Qi, Tao Xie, Bo Li

* 14 pages for the main text; code available at https://github.com/AI-secure/VeriGauge 

  Access Paper or Ask Questions

ePointDA: An End-to-End Simulation-to-Real Domain Adaptation Framework for LiDAR Point Cloud Segmentation

Sep 07, 2020
Sicheng Zhao, Yezhen Wang, Bo Li, Bichen Wu, Yang Gao, Pengfei Xu, Trevor Darrell, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

A Review of Single-Source Deep Unsupervised Visual Domain Adaptation

Sep 04, 2020
Sicheng Zhao, Xiangyu Yue, Shanghang Zhang, Bo Li, Han Zhao, Bichen Wu, Ravi Krishna, Joseph E. Gonzalez, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, Sanjit A. Seshia, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

GP-SLAM+: real-time 3D lidar SLAM based on improved regionalized Gaussian process map reconstruction

Aug 03, 2020
Jianyuan Ruan, Bo Li, Yinqiang Wang, Zhou Fang

* Accepted by IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relative Pose Estimation of Calibrated Cameras with Known $\mathrm{SE}(3)$ Invariants

Jul 15, 2020
Bo Li, Evgeniy Martyushev, Gim Hee Lee


  Access Paper or Ask Questions

Algorithmic Decision Making with Conditional Fairness

Jul 14, 2020
Renzhe Xu, Peng Cui, Kun Kuang, Bo Li, Linjun Zhou, Zheyan Shen, Wei Cui

* 11 pages, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

On uncertainty estimation in active learning for image segmentation

Jul 13, 2020
Bo Li, Tommy Sonne Alstrøm

* Presented at ICML 2020 Workshop on Uncertainty & Robustness in Deep Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Distributional Matching Based Domain Adaptation

Jul 03, 2020
Bo Li, Yezhen Wang, Tong Che, Shanghang Zhang, Sicheng Zhao, Pengfei Xu, Wei Zhou, Yoshua Bengio, Kurt Keutzer

* Preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mutual Information for Text Generation

Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Global Convergence and Induced Kernels of Gradient-Based Meta-Learning with Neural Nets

Jun 25, 2020
Haoxiang Wang, Ruoyu Sun, Bo Li

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Does Adversarial Transferability Indicate Knowledge Transferability?

Jun 25, 2020
Kaizhao Liang, Jacky Y. Zhang, Oluwasanmi Koyejo, Bo Li

* First two authors contributed equally. Code https://github.com/AI-secure/Does-Adversairal-Transferability-Indicate-Knowledge-Transferability 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Decomposed Representation for Counterfactual Inference

Jun 12, 2020
Anpeng Wu, Kun Kuang, Junkun Yuan, Bo Li, Pan Zhou, Jianrong Tao, Qiang Zhu, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Weighted Lasso Estimates for Sparse Logistic Regression: Non-asymptotic Properties with Measurement Error

Jun 11, 2020
Huamei Huang, Yujing Gao, Huiming Zhang, Bo Li

* 24 pages, 6 tables. Accepted by Acta Mathematica Scientia 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction via Leveraging Seed Variable

Jun 09, 2020
Kun Kuang, Bo Li, Peng Cui, Yue Liu, Jianrong Tao, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Invariant Adversarial Learning for Distributional Robustness

Jun 08, 2020
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li, Yishi Lin

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recapture as You Want

Jun 02, 2020
Chen Gao, Si Liu, Ran He, Shuicheng Yan, Bo Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

QEBA: Query-Efficient Boundary-Based Blackbox Attack

May 28, 2020
Huichen Li, Xiaojun Xu, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Distributed Deep Learning: Survey, Evaluation, and Challenges

May 27, 2020
Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Chengjian Liu, Wei Wang, Bo Li

* 10 pages, 6 figures & tables. Code at: https://github.com/HKBU-HPML/ddl-benchmarks 

  Access Paper or Ask Questions

Neuro4Neuro: A neural network approach for neural tract segmentation using large-scale population-based diffusion imaging

May 26, 2020
Bo Li, Marius de Groot, Rebecca M. E. Steketee, Rozanna Meijboom, Marion Smits, Meike W. Vernooij, M. Arfan Ikram, Jiren Liu, Wiro J. Niessen, Esther E. Bron

* Preprint to be published in NeuroImage 

  Access Paper or Ask Questions

The Space of Functions Computed by Deep Layered Machines

May 21, 2020
Alexander Mozeika, Bo Li, David Saad


  Access Paper or Ask Questions

Improved Noisy Student Training for Automatic Speech Recognition

May 19, 2020
Daniel S. Park, Yu Zhang, Ye Jia, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Yonghui Wu, Quoc V. Le

* 5 pages, 5 figures, 4 tables. Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Network Release with Link Privacy

May 16, 2020
Carl Yang, Haonan Wang, Lichao Sun, Bo Li

* Preprint. Under review 

  Access Paper or Ask Questions