QEBA: Query-Efficient Boundary-Based Blackbox Attack

May 28, 2020
Huichen Li, Xiaojun Xu, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Communication-Efficient Distributed Deep Learning: Survey, Evaluation, and Challenges

May 27, 2020
Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Chengjian Liu, Wei Wang, Bo Li

* 10 pages, 6 figures & tables. Code at: https://github.com/HKBU-HPML/ddl-benchmarks 

  Access Model/Code and Paper
Neuro4Neuro: A neural network approach for neural tract segmentation using large-scale population-based diffusion imaging

May 26, 2020
Bo Li, Marius de Groot, Rebecca M. E. Steketee, Rozanna Meijboom, Marion Smits, Meike W. Vernooij, M. Arfan Ikram, Jiren Liu, Wiro J. Niessen, Esther E. Bron

* Preprint to be published in NeuroImage 

  Access Model/Code and Paper
The Space of Functions Computed by Deep Layered Machines

May 21, 2020
Alexander Mozeika, Bo Li, David Saad


  Access Model/Code and Paper
Improved Noisy Student Training for Automatic Speech Recognition

May 19, 2020
Daniel S. Park, Yu Zhang, Ye Jia, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Yonghui Wu, Quoc V. Le

* 5 pages, 5 figures, 4 tables. Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
Secure Network Release with Link Privacy

May 16, 2020
Carl Yang, Haonan Wang, Lichao Sun, Bo Li

* Preprint. Under review 

  Access Model/Code and Paper
GAPS: Generator for Automatic Polynomial Solvers

Apr 24, 2020
Bo Li, Viktor Larsson


  Access Model/Code and Paper
The Space of Functions Computed By Deep Layered Machines

Apr 19, 2020
Alexander Mozeika, Bo Li, David Saad


  Access Model/Code and Paper
Towards Evaluating the Robustness of Chinese BERT Classifiers

Apr 07, 2020
Boxin Wang, Boyuan Pan, Xin Li, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
Controllable Orthogonalization in Training DNNs

Apr 02, 2020
Lei Huang, Li Liu, Fan Zhu, Diwen Wan, Zehuan Yuan, Bo Li, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. The Code is available at https://github.com/huangleiBuaa/ONI 

  Access Model/Code and Paper
A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Task Learning Enhanced Single Image De-Raining

Mar 21, 2020
YuLong Fan, Rong Chen, Bo Li

* 15 pages, 16 figures 

  Access Model/Code and Paper
Provable Robust Learning Based on Transformation-Specific Smoothing

Mar 20, 2020
Linyi Li, Maurice Weber, Xiaojun Xu, Luka Rimanic, Tao Xie, Ce Zhang, Bo Li

* Corrected typos in Appendix 

  Access Model/Code and Paper
Robust Deep Reinforcement Learning against Adversarial Perturbations on Observations

Mar 19, 2020
Huan Zhang, Hongge Chen, Chaowei Xiao, Bo Li, Duane Boning, Cho-Jui Hsieh

* Huan Zhang and Hongge Chen contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
RAB: Provable Robustness Against Backdoor Attacks

Mar 19, 2020
Maurice Weber, Xiaojun Xu, Bojan Karlas, Ce Zhang, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
Anomalous Instance Detection in Deep Learning: A Survey

Mar 16, 2020
Saikiran Bulusu, Bhavya Kailkhura, Bo Li, Pramod K. Varshney, Dawn Song


  Access Model/Code and Paper
Communication-Efficient Distributed Deep Learning: A Comprehensive Survey

Mar 10, 2020
Zhenheng Tang, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, Wei Wang, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
End-to-end Robustness for Sensing-Reasoning Machine Learning Pipelines

Mar 06, 2020
Zhuolin Yang, Zhikuan Zhao, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Bojan Karlas, Ji Liu, Heng Guo, Bo Li, Ce Zhang

* 43 pages, 9 figures 

  Access Model/Code and Paper
Controllable Time-Delay Transformer for Real-Time Punctuation Prediction and Disfluency Detection

Mar 03, 2020
Qian Chen, Mengzhe Chen, Bo Li, Wen Wang

* 4 pages, 2 figures, accepted by ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Shape retrieval of non-rigid 3d human models

Mar 01, 2020
David Pickup, Xianfang Sun, Paul L Rosin, Ralph R Martin, Z Cheng, Zhouhui Lian, Masaki Aono, A Ben Hamza, A Bronstein, M Bronstein, S Bu, Umberto Castellani, S Cheng, Valeria Garro, Andrea Giachetti, Afzal Godil, Luca Isaia, J Han, Henry Johan, L Lai, Bo Li, C Li, Haisheng Li, Roee Litman, X Liu, Z Liu, Yijuan Lu, L Sun, G Tam, Atsushi Tatsuma, J Ye

* International Journal of Computer Vision, 2016 

  Access Model/Code and Paper
Improving Robustness of Deep-Learning-Based Image Reconstruction

Feb 26, 2020
Ankit Raj, Yoram Bresler, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
Multi-source Domain Adaptation in the Deep Learning Era: A Systematic Survey

Feb 26, 2020
Sicheng Zhao, Bo Li, Colorado Reed, Pengfei Xu, Kurt Keutzer


  Access Model/Code and Paper
MADAN: Multi-source Adversarial Domain Aggregation Network for Domain Adaptation

Feb 19, 2020
Sicheng Zhao, Bo Li, Xiangyu Yue, Pengfei Xu, Kurt Keutzer

* Extension of our previous NeurIPS 2019 paper arXiv:1910.12181 on multi-source domain adaptation 

  Access Model/Code and Paper
Reinforcement-Learning based Portfolio Management with Augmented Asset Movement Prediction States

Feb 09, 2020
Yunan Ye, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Pin-Yu Chen, Yada Zhu, Jun Xiao, Bo Li

* AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
AI-GAN: Attack-Inspired Generation of Adversarial Examples

Feb 06, 2020
Tao Bai, Jun Zhao, Jinlin Zhu, Shoudong Han, Jiefeng Chen, Bo Li

* 7 pages, 6 figures. Submitted to IJCAI2020 

  Access Model/Code and Paper
Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks

Feb 04, 2020
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song


  Access Model/Code and Paper
Stable Prediction with Model Misspecification and Agnostic Distribution Shift

Jan 31, 2020
Kun Kuang, Ruoxuan Xiong, Peng Cui, Susan Athey, Bo Li


  Access Model/Code and Paper