Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
On uncertainty estimation in active learning for image segmentation

Jul 13, 2020
Bo Li, Tommy Sonne Alstrøm

* Presented at ICML 2020 Workshop on Uncertainty & Robustness in Deep Learning 

  Access Model/Code and Paper
Algorithmic Decision Making with Conditional Fairness

Jul 06, 2020
Renzhe Xu, Peng Cui, Kun Kuang, Bo Li, Linjun Zhou, Zheyan Shen, Wei Cui

* 11 pages, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Model/Code and Paper
Rethinking Distributional Matching Based Domain Adaptation

Jul 03, 2020
Bo Li, Yezhen Wang, Tong Che, Shanghang Zhang, Sicheng Zhao, Pengfei Xu, Wei Zhou, Yoshua Bengio, Kurt Keutzer

* Preprint version 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Mutual Information for Text Generation

Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Model/Code and Paper
Global Convergence and Induced Kernels of Gradient-Based Meta-Learning with Neural Nets

Jun 25, 2020
Haoxiang Wang, Ruoyu Sun, Bo Li

* Under review 

  Access Model/Code and Paper
Does Adversarial Transferability Indicate Knowledge Transferability?

Jun 25, 2020
Kaizhao Liang, Jacky Y. Zhang, Oluwasanmi Koyejo, Bo Li

* First two authors contributed equally. Code https://github.com/AI-secure/Does-Adversairal-Transferability-Indicate-Knowledge-Transferability 

  Access Model/Code and Paper
Learning Decomposed Representation for Counterfactual Inference

Jun 12, 2020
Anpeng Wu, Kun Kuang, Junkun Yuan, Bo Li, Pan Zhou, Jianrong Tao, Qiang Zhu, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Model/Code and Paper
Weighted Lasso Estimates for Sparse Logistic Regression: Non-asymptotic Properties with Measurement Error

Jun 11, 2020
Huamei Huang, Yujing Gao, Huiming Zhang, Bo Li

* 24 pages, 6 tables. Accepted by Acta Mathematica Scientia 

  Access Model/Code and Paper
Stable Prediction via Leveraging Seed Variable

Jun 09, 2020
Kun Kuang, Bo Li, Peng Cui, Yue Liu, Jianrong Tao, Yueting Zhuang, Fei Wu


  Access Model/Code and Paper
Invariant Adversarial Learning for Distributional Robustness

Jun 08, 2020
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li, Yishi Lin

* 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Recapture as You Want

Jun 02, 2020
Chen Gao, Si Liu, Ran He, Shuicheng Yan, Bo Li

* 14 pages 

  Access Model/Code and Paper
QEBA: Query-Efficient Boundary-Based Blackbox Attack

May 28, 2020
Huichen Li, Xiaojun Xu, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Communication-Efficient Distributed Deep Learning: Survey, Evaluation, and Challenges

May 27, 2020
Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Chengjian Liu, Wei Wang, Bo Li

* 10 pages, 6 figures & tables. Code at: https://github.com/HKBU-HPML/ddl-benchmarks 

  Access Model/Code and Paper
Neuro4Neuro: A neural network approach for neural tract segmentation using large-scale population-based diffusion imaging

May 26, 2020
Bo Li, Marius de Groot, Rebecca M. E. Steketee, Rozanna Meijboom, Marion Smits, Meike W. Vernooij, M. Arfan Ikram, Jiren Liu, Wiro J. Niessen, Esther E. Bron

* Preprint to be published in NeuroImage 

  Access Model/Code and Paper
The Space of Functions Computed by Deep Layered Machines

May 21, 2020
Alexander Mozeika, Bo Li, David Saad


  Access Model/Code and Paper
Improved Noisy Student Training for Automatic Speech Recognition

May 19, 2020
Daniel S. Park, Yu Zhang, Ye Jia, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Yonghui Wu, Quoc V. Le

* 5 pages, 5 figures, 4 tables. Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
Secure Network Release with Link Privacy

May 16, 2020
Carl Yang, Haonan Wang, Lichao Sun, Bo Li

* Preprint. Under review 

  Access Model/Code and Paper
GAPS: Generator for Automatic Polynomial Solvers

Apr 24, 2020
Bo Li, Viktor Larsson


  Access Model/Code and Paper
The Space of Functions Computed By Deep Layered Machines

Apr 19, 2020
Alexander Mozeika, Bo Li, David Saad


  Access Model/Code and Paper
Towards Evaluating the Robustness of Chinese BERT Classifiers

Apr 07, 2020
Boxin Wang, Boyuan Pan, Xin Li, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
Controllable Orthogonalization in Training DNNs

Apr 02, 2020
Lei Huang, Li Liu, Fan Zhu, Diwen Wan, Zehuan Yuan, Bo Li, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. The Code is available at https://github.com/huangleiBuaa/ONI 

  Access Model/Code and Paper
A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Task Learning Enhanced Single Image De-Raining

Mar 21, 2020
YuLong Fan, Rong Chen, Bo Li

* 15 pages, 16 figures 

  Access Model/Code and Paper
Provable Robust Learning Based on Transformation-Specific Smoothing

Mar 20, 2020
Linyi Li, Maurice Weber, Xiaojun Xu, Luka Rimanic, Tao Xie, Ce Zhang, Bo Li

* Corrected typos in Appendix 

  Access Model/Code and Paper
Robust Deep Reinforcement Learning against Adversarial Perturbations on Observations

Mar 19, 2020
Huan Zhang, Hongge Chen, Chaowei Xiao, Bo Li, Duane Boning, Cho-Jui Hsieh

* Huan Zhang and Hongge Chen contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
RAB: Provable Robustness Against Backdoor Attacks

Mar 19, 2020
Maurice Weber, Xiaojun Xu, Bojan Karlas, Ce Zhang, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
Anomalous Instance Detection in Deep Learning: A Survey

Mar 16, 2020
Saikiran Bulusu, Bhavya Kailkhura, Bo Li, Pramod K. Varshney, Dawn Song


  Access Model/Code and Paper