Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wai Lam

A Theoretical Analysis of the Repetition Problem in Text Generation


Jan 28, 2021
Zihao Fu, Wai Lam, Anthony Man-Cho So, Bei Shi

* AAAI 21 Paper with Appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Unstructured Knowledge Access in Task-oriented Dialog Modeling using Language Inference, Knowledge Retrieval and Knowledge-Integrative Response Generation


Jan 15, 2021
Mudit Chaudhary, Borislav Dzodzo, Sida Huang, Chun Hei Lo, Mingzhi Lyu, Lun Yiu Nie, Jinbo Xing, Tianhua Zhang, Xiaoying Zhang, Jingyan Zhou, Hong Cheng, Wai Lam, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Narrative Incoherence Detection


Dec 21, 2020
Deng Cai, Yizhe Zhang, Yichen Huang, Wai Lam, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Adaptation for Sequence Tagging and Beyond


Oct 23, 2020
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Zheng Li, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Multi-hop Inference for Question-driven Summarization


Oct 08, 2020
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam

* Accepted by EMNLP 2020 (main conference, long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Partially-Aligned Data-to-Text Generation with Distant Supervision


Oct 03, 2020
Zihao Fu, Bei Shi, Wai Lam, Lidong Bing, Zhiyuan Liu

* To appear EMNLP 2020. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Dialogue Generation via Multi-Level Contrastive Learning


Sep 19, 2020
Xin Li, Piji Li, Yan Wang, Xiaojiang Liu, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Opinion-aware Answer Generation for Review-driven Question Answering in E-Commerce


Aug 28, 2020
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam

* Accepted by CIKM 2020 (Full Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Code Representation Learning for Commit Message Generation


Jul 14, 2020
Lun Yiu Nie, Cuiyun Gao, Zhicong Zhong, Wai Lam, Yang Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

AMR Parsing via Graph-Sequence Iterative Inference


Apr 29, 2020
Deng Cai, Wai Lam

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Helpfulness Prediction for Online Product Reviews


Apr 27, 2020
Iyiola E. Olatunji, Xin Li, Wai Lam

* Published as a proceeding paper in AIRS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Salience Estimation with Multi-Attention Learning for Abstractive Text Summarization


Apr 07, 2020
Piji Li, Lidong Bing, Zhongyu Wei, Wai Lam

* 11 pages, @CUHK. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.11070, arXiv:1708.00625 

  Access Paper or Ask Questions

Review-guided Helpful Answer Identification in E-commerce


Mar 13, 2020
Wenxuan Zhang, Wai Lam, Yang Deng, Jing Ma

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Transformer for Graph-to-Sequence Learning


Nov 30, 2019
Deng Cai, Wai Lam

* accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relevance-Promoting Language Model for Short-Text Conversation


Nov 26, 2019
Xin Li, Piji Li, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Wai Lam

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Answer Selection and Answer Summary Generation in Community Question Answering


Nov 22, 2019
Yang Deng, Wai Lam, Yuexiang Xie, Daoyuan Chen, Yaliang Li, Min Yang, Ying Shen

* Accepted by AAAI 2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Review-based Question Generation with Adaptive Instance Transfer and Augmentation


Nov 05, 2019
Qian Yu, Lidong Bing, Qiong Zhang, Wai Lam, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting BERT for End-to-End Aspect-based Sentiment Analysis


Oct 04, 2019
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Wai Lam

* NUT [email protected] 

  Access Paper or Ask Questions

Tackling Long-Tailed Relations and Uncommon Entities in Knowledge Graph Completion


Sep 25, 2019
Zihao Wang, Kwun Ping Lai, Piji Li, Lidong Bing, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Core Semantic First: A Top-down Approach for AMR Parsing


Sep 12, 2019
Deng Cai, Wai Lam

* EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fact Discovery from Knowledge Base via Facet Decomposition


Apr 21, 2019
Zihao Fu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Wai Lam

* NAACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Persona-Aware Tips Generation


Mar 13, 2019
Piji Li, Zihao Wang, Lidong Bing, Wai Lam

* Accepted to WWW'2019, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Model for Opinion Target Extraction and Target Sentiment Prediction


Nov 13, 2018
Xin Li, Lidong Bing, Piji Li, Wai Lam

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-to-Response: Dialogue Generation Guided by Retrieval Memory


Nov 02, 2018
Deng Cai, Yan Wang, Victoria Bi, Zhaopeng Tu, Xiaojiang Liu, Wai Lam, Shuming Shi


  Access Paper or Ask Questions

QuaSE: Sequence Editing under Quantifiable Guidance


Aug 31, 2018
Yi Liao, Lidong Bing, Piji Li, Shuming Shi, Wai Lam, Tong Zhang

* accepted by emnlp2018 

  Access Paper or Ask Questions