Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Liu

Cross-Site Severity Assessment of COVID-19 from CT Images via Domain Adaptation


Sep 08, 2021
Geng-Xin Xu, Chen Liu, Jun Liu, Zhongxiang Ding, Feng Shi, Man Guo, Wei Zhao, Xiaoming Li, Ying Wei, Yaozong Gao, Chuan-Xian Ren, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

RiWNet: A moving object instance segmentation Network being Robust in adverse Weather conditions


Sep 04, 2021
Chenjie Wang, Chengyuan Li, Bin Luo, Wei Wang, Jun Liu

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inner-Group Relations on Point Clouds


Aug 27, 2021
Haoxi Ran, Wei Zhuo, Jun Liu, Li Lu

* ICCV 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2011.14285 

  Access Paper or Ask Questions

The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition


Aug 18, 2021
Haoran Peng, He Huang, Li Xu, Tianjiao Li, Jun Liu, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Zhicheng Guo, Cong Wu, Rongchang Li, Mang Ye, Jiahao Wang, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu, Tao He, Fuwei Zhang, Xianbin Liu, Tao Lin

* Accepted to ICCV 2021 Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

Seirios: Leveraging Multiple Channels for LoRaWAN Indoor and Outdoor Localization


Aug 16, 2021
Jun Liu, Jiayao Gao, Sanjay Jha, Wen Hu

* MOBICOM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton Cloud Colorization for Unsupervised 3D Action Representation Learning


Aug 09, 2021
Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot

* This paper is accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Tuning: Joint Prototype Transfer and Structure Regularization for Compatible Feature Learning


Aug 06, 2021
Yan Bai, Jile Jiao, Shengsen Wu, Yihang Lou, Jun Liu, Xuetao Feng, Ling-Yu Duan


  Access Paper or Ask Questions

Global and Local Texture Randomization for Synthetic-to-Real Semantic Segmentation


Aug 06, 2021
Duo Peng, Yinjie Lei, Lingqiao Liu, Pingping Zhang, Jun Liu

* 15 pages, 14 figures, accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

IDM: An Intermediate Domain Module for Domain Adaptive Person Re-ID


Aug 05, 2021
Yongxing Dai, Jun Liu, Yifan Sun, Zekun Tong, Chi Zhang, Ling-Yu Duan

* Accepted by ICCV 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

DeFed: A Principled Decentralized and Privacy-Preserving Federated Learning Algorithm


Jul 15, 2021
Ye Yuan, Ruijuan Chen, Chuan Sun, Maolin Wang, Feng Hua, Xinlei Yi, Tao Yang, Jun Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Low Complexity Learning-based Channel Estimation for OFDM Systems with Online Training


Jul 14, 2021
Kai Mei, Jun Liu, Xiaoying Zhang, Kuo Cao, Nandana Rajatheva, Jibo Wei

* 12 pages, 12 figures. To appear in IEEE Transactions on Communications 

  Access Paper or Ask Questions

Interventional Video Grounding with Dual Contrastive Learning


Jul 07, 2021
Guoshun Nan, Rui Qiao, Yao Xiao, Jun Liu, Sicong Leng, Hao Zhang, Wei Lu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Resilient UAV Swarm Communications with Graph Convolutional Neural Network


Jun 30, 2021
Zhiyu Mou, Feifei Gao, Jun Liu, Qihui Wu


  Access Paper or Ask Questions

QFCNN: Quantum Fourier Convolutional Neural Network


Jun 19, 2021
Feihong Shen, Jun Liu

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Conterfactual Generative Zero-Shot Semantic Segmentation


Jun 11, 2021
Feihong Shen, Jun Liu, Ping Hu

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-aware Deep Framework for Collaborative Skin Lesion Segmentation and Melanoma Recognition


Jun 07, 2021
Xiaohong Wang, Xudong Jiang, Henghui Ding, Yuqian Zhao, Jun Liu

* Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Opening the Black Box of Deep Neural Networks in Physical Layer Communication


Jun 06, 2021
Jun Liu, Kai Mei, Dongtang Ma, Jibo Wei

* 5 pages, 5 figures, submitted to IEEE Wireless Communications Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Person Re-identification with Relevance-aware Mixture of Experts


May 19, 2021
Yongxing Dai, Xiaotong Li, Jun Liu, Zekun Tong, Ling-Yu Duan

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Resilient Submodular Action Selection in Adversarial Environments


May 15, 2021
Jun Liu, Lifeng Zhou, Pratap Tokekar, Ryan K. Williams

* IEEE Robotics and Automation Letters, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UAV-Human: A Large Benchmark for Human Behavior Understanding with Unmanned Aerial Vehicles


Apr 12, 2021
Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Yun Ni, Wenqian Wang, Zhiheng Li

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rank-One Prior: Toward Real-Time Scene Recovery


Apr 07, 2021
Jun Liu, Ryan Wen Liu, Jianing Sun, Tieyong Zeng

* 9 pages, 6 figures, 1 table, Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events


Mar 30, 2021
Li Xu, He Huang, Jun Liu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Radar Waveform Design for Range Profiling


Mar 18, 2021
Bo Tang, Jun Liu, Hai Wang, Yihua Hu


  Access Paper or Ask Questions

RL-CSDia: Representation Learning of Computer Science Diagrams


Mar 10, 2021
Shaowei Wang, LingLing Zhang, Xuan Luo, Yi Yang, Xin Hu, Jun Liu


  Access Paper or Ask Questions