Memory-Augmented Relation Network for Few-Shot Learning

May 13, 2020
Jun He, Richang Hong, Xueliang Liu, Mingliang Xu, Zhengjun Zha, Meng Wang

* To be submitted to ACM Multimedia 2020 

  Access Model/Code and Paper
SimpleMKKM: Simple Multiple Kernel K-means

May 12, 2020
Xinwang Liu, En Zhu, Jiyuan Liu, Timothy Hospedales, Yang Wang, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
Deep Multimodal Neural Architecture Search

Apr 25, 2020
Zhou Yu, Yuhao Cui, Jun Yu, Meng Wang, Dacheng Tao, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper
Person Re-Identification via Active Hard Sample Mining

Apr 14, 2020
Xin Xu, Lei Liu, Weifeng Liu, Meng Wang, Ruimin Hu


  Access Model/Code and Paper
Iterative Context-Aware Graph Inference for Visual Dialog

Apr 05, 2020
Dan Guo, Hui Wang, Hanwang Zhang, Zheng-Jun Zha, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
More Grounded Image Captioning by Distilling Image-Text Matching Model

Apr 01, 2020
Yuanen Zhou, Meng Wang, Daqing Liu, Zhenzhen Hu, Hanwang Zhang

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation

Mar 12, 2020
Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua

* WWW 2020 oral presentation 

  Access Model/Code and Paper
Overview of the CCKS 2019 Knowledge Graph Evaluation Track: Entity, Relation, Event and QA

Mar 09, 2020
Xianpei Han, Zhichun Wang, Jiangtao Zhang, Qinghua Wen, Wenqi Li, Buzhou Tang, Qi Wang, Zhifan Feng, Yang Zhang, Yajuan Lu, Haitao Wang, Wenliang Chen, Hao Shao, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Taifeng Wang, Kezun Zhang, Meng Wang, Yinlin Jiang, Guilin Qi, Lei Zou, Sen Hu, Minhao Zhang, Yinnian Lin

* 21 pages, in Chinese, 9 figures and 17 tables, CCKS 2019 held an evaluation track about knowledge graph with 6 tasks and attracted more than 1,600 teams 

  Access Model/Code and Paper
RCC-Dual-GAN: An Efficient Approach for Outlier Detection with Few Identified Anomalies

Mar 07, 2020
Zhe Li, Chunhua Sun, Chunli Liu, Xiayu Chen, Meng Wang, Yezheng Liu


  Access Model/Code and Paper
DiffNet++: A Neural Influence and Interest Diffusion Network for Social Recommendation

Feb 22, 2020
Le Wu, Junwei Li, Peijie Sun, Richang Hong, Yong Ge, Meng Wang

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

  Access Model/Code and Paper
LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation

Feb 06, 2020
Xiangnan He, Kuan Deng, Xiang Wang, Yan Li, Yongdong Zhang, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
Revisiting Graph based Collaborative Filtering: A Linear Residual Graph Convolutional Network Approach

Jan 28, 2020
Lei Chen, Le Wu, Richang Hong, Kun Zhang, Meng Wang

* The updated version is publised in AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
DerainCycleGAN: An Attention-guided Unsupervised Benchmark for Single Image Deraining and Rainmaking

Jan 15, 2020
Yanyan Wei, Zhao Zhang, Jicong Fan, Yang Wang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
Fully-Convolutional Intensive Feature Flow Neural Network for Text Recognition

Jan 15, 2020
Zhao Zhang, Zemin Tang, Zheng Zhang, Yang Wang, Jie Qin, Meng Wang

* Accepted by the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020). arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.07016 

  Access Model/Code and Paper
Multilayer Collaborative Low-Rank Coding Network for Robust Deep Subspace Discovery

Jan 15, 2020
Xianzhen Li, Zhao Zhang, Yang Wang, Guangcan Liu, Shuicheng Yan, Meng Wang

* Accepted by the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020) 

  Access Model/Code and Paper
Convolutional Dictionary Pair Learning Network for Image Representation Learning

Jan 15, 2020
Zhao Zhang, Yulin Sun, Yang Wang, Zhengjun Zha, Shuicheng Yan, Meng Wang

* Accepted by the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020) 

  Access Model/Code and Paper
Deep Self-representative Concept Factorization Network for Representation Learning

Dec 29, 2019
Yan Zhang, Zhao Zhang, Zheng Zhang, Mingbo Zhao, Li Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang

* Accepted by SDM 2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning Hybrid Representation by Robust Dictionary Learning in Factorized Compressed Space

Dec 26, 2019
Jiahuan Ren, Zhao Zhang, Sheng Li, Yang Wang, Guangcan Liu, Shuicheng Yan, Meng Wang

* Accepted by IEEE TIP 

  Access Model/Code and Paper
Fast DenseNet: Towards Efficient and Accurate Text Recognition with Fast Dense Networks

Dec 15, 2019
Zhao Zhang, Zemin Tang, Yang Wang, Zheng Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
Tensor Recovery from Noisy and Multi-Level Quantized Measurements

Dec 05, 2019
Ren Wang, Meng Wang, Jinjun Xiong


  Access Model/Code and Paper