Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xi Wang

Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence


Nov 18, 2021
Xiang Bai, Hanchen Wang, Liya Ma, Yongchao Xu, Jiefeng Gan, Ziwei Fan, Fan Yang, Ke Ma, Jiehua Yang, Song Bai, Chang Shu, Xinyu Zou, Renhao Huang, Changzheng Zhang, Xiaowu Liu, Dandan Tu, Chuou Xu, Wenqing Zhang, Xi Wang, Anguo Chen, Yu Zeng, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Nagaraj Holalkere, Neil J. Halin, Ihab R. Kamel, Jia Wu, Xuehua Peng, Xiang Wang, Jianbo Shao, Pattanasak Mongkolwat, Jianjun Zhang, Weiyang Liu, Michael Roberts, Zhongzhao Teng, Lucian Beer, Lorena Escudero Sanchez, Evis Sala, Daniel Rubin, Adrian Weller, Joan Lasenby, Chuangsheng Zheng, Jianming Wang, Zhen Li, Carola-Bibiane Schönlieb, Tian Xia

* Nature Machine Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Monolithic Integrated Multiband Acoustic Devices on Heterogeneous Substrate for Sub-6 GHz RF-FEMs


Oct 20, 2021
Shibin Zhang, Hongyan Zhou, Pengcheng Zheng, Jinbo Wu, Liping Zhang, Zhongxu Li, Kai Huang, Xin Ou, Xi Wang

* 6 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised 3D Hand Pose Estimation from monocular RGB via Contrastive Learning


Jun 30, 2021
Adrian Spurr, Aneesh Dahiya, Xucong Zhang, Xi Wang, Otmar Hilliges


  Access Paper or Ask Questions

Speech BERT Embedding For Improving Prosody in Neural TTS


Jun 15, 2021
Liping Chen, Yan Deng, Xi Wang, Frank K. Soong, Lei He

* ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs


Apr 21, 2021
Luyang Luo, Hao Chen, Yongjie Xiao, Yanning Zhou, Xi Wang, Varut Vardhanabhuti, Mingxiang Wu, Pheng-Ann Heng

* 22 pages of main text, 18 pages of supplementary tables 

  Access Paper or Ask Questions

A statistical theory of out-of-distribution detection


Feb 24, 2021
Xi Wang, Laurence Aitchison


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Review Properties for Effective Recommendation


Feb 05, 2021
Xi Wang, Iadh Ounis, Craig Macdonald

* To be published in the International World Wide Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CoFF: Cooperative Spatial Feature Fusion for 3D Object Detection on Autonomous Vehicles


Sep 24, 2020
Jingda Guo, Dominic Carrillo, Sihai Tang, Qi Chen, Qing Yang, Song Fu, Xi Wang, Nannan Wang, Paparao Palacharla


  Access Paper or Ask Questions

Toward Quantifying Ambiguities in Artistic Images


Aug 21, 2020
Xi Wang, Zoya Bylinskii, Aaron Hertzmann, Robert Pepperell

* ACM Trans. Applied Perception, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Mining External Imperfect Data for Chest X-ray Disease Screening


Jun 06, 2020
Luyang Luo, Lequan Yu, Hao Chen, Quande Liu, Xi Wang, Jiaqi Xu, Pheng-Ann Heng

* Accepted to IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Structure Analysis and Surrogate-driven Function Regression for Glaucoma OCT Image Screening


Jul 26, 2019
Xi Wang, Hao Chen, Luyang Luo, An-ran Ran, Poemen P. Chan, Clement C. Tham, Carol Y. Cheung, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 2 figures, MICCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Forward-Backward Decoding for Regularizing End-to-End TTS


Jul 18, 2019
Yibin Zheng, Xi Wang, Lei He, Shifeng Pan, Frank K. Soong, Zhengqi Wen, Jianhua Tao

* Accepted by INTERSPEECH2019. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1808.04064, arXiv:1804.05374 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Angular Embedding and Feature Correlation Attention for Breast MRI Cancer Analysis


Jun 07, 2019
Luyang Luo, Hao Chen, Xi Wang, Qi Dou, Huangjin Lin, Juan Zhou, Gongjie Li, Pheng-Ann Heng

* Accepted by MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Center of circle after perspective transformation


Feb 12, 2019
Xi Wang, Albert Chern, Marc Alexa


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Domain Adaptation via Teacher-Student Learning


Aug 17, 2017
Jinyu Li, Michael L. Seltzer, Xi Wang, Rui Zhao, Yifan Gong


  Access Paper or Ask Questions

Aggregating Frame-level Features for Large-Scale Video Classification


Jul 04, 2017
Shaoxiang Chen, Xi Wang, Yongyi Tang, Xinpeng Chen, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

* Youtube-8M Challenge, 4th place 

  Access Paper or Ask Questions

Fusing Multi-Stream Deep Networks for Video Classification


Nov 11, 2015
Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang, Xi Wang, Hao Ye, Xiangyang Xue, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Two-Stream CNN for Video Classification


Apr 08, 2015
Hao Ye, Zuxuan Wu, Rui-Wei Zhao, Xi Wang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* ACM ICMR'15 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Spatial-Temporal Clues in a Hybrid Deep Learning Framework for Video Classification


Apr 07, 2015
Zuxuan Wu, Xi Wang, Yu-Gang Jiang, Hao Ye, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions