Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pu Zhao

Achieving Real-Time LiDAR 3D Object Detection on a Mobile Device


Dec 26, 2020
Pu Zhao, Wei Niu, Geng Yuan, Yuxuan Cai, Hsin-Hsuan Sung, Wujie Wen, Sijia Liu, Xipeng Shen, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

6.7ms on Mobile with over 78% ImageNet Accuracy: Unified Network Pruning and Architecture Search for Beyond Real-Time Mobile Acceleration


Dec 01, 2020
Zhengang Li, Geng Yuan, Wei Niu, Yanyu Li, Pu Zhao, Yuxuan Cai, Xuan Shen, Zheng Zhan, Zhenglun Kong, Qing Jin, Zhiyu Chen, Sijia Liu, Kaiyuan Yang, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Learned Fine-Tuner for Incongruous Few-Shot Learning


Oct 20, 2020
Pu Zhao, Sijia Liu, Parikshit Ram, Songtao Lu, Djallel Bouneffouf, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Real-Time Execution of Transformer-based Large-scale Models on Mobile with Compiler-aware Neural Architecture Optimization


Sep 15, 2020
Wei Niu, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Weiwen Jiang, Jiexiong Guan, Caiwen Ding, Pu Zhao, Sijia Liu, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Bridging Mode Connectivity in Loss Landscapes and Adversarial Robustness


Apr 30, 2020
Pu Zhao, Pin-Yu Chen, Payel Das, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, Xue Lin

* accepted by ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-Time DNN Inference on Mobile Platforms with Model Pruning and Compiler Optimization


Apr 22, 2020
Wei Niu, Pu Zhao, Zheng Zhan, Xue Lin, Yanzhi Wang, Bin Ren

* accepted by the IJCAI-PRICAI 2020 Demonstrations Track 

  Access Paper or Ask Questions

A Privacy-Preserving DNN Pruning and Mobile Acceleration Framework


Mar 13, 2020
Zheng Zhan, Yifan Gong, Zhengang Li, Pu Zhao, Xiaolong Ma, Wei Niu, Xiaolin Xu, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Defending against Backdoor Attack on Deep Neural Networks


Feb 26, 2020
Hao Cheng, Kaidi Xu, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Pu Zhao, Xue Lin

* Accepted by KDD 2019 AdvML workshop 

  Access Paper or Ask Questions

BLK-REW: A Unified Block-based DNN Pruning Framework using Reweighted Regularization Method


Feb 22, 2020
Xiaolong Ma, Zhengang Li, Yifan Gong, Tianyun Zhang, Wei Niu, Zheng Zhan, Pu Zhao, Jian Tang, Xue Lin, Bin Ren, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Query-Efficient Black-Box Adversary with Zeroth-Order Natural Gradient Descent


Feb 18, 2020
Pu Zhao, Pin-Yu Chen, Siyue Wang, Xue Lin

* accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On the Design of Black-box Adversarial Examples by Leveraging Gradient-free Optimization and Operator Splitting Method


Jul 26, 2019
Pu Zhao, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Nghia Hoang, Kaidi Xu, Bhavya Kailkhura, Xue Lin

* accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fault Sneaking Attack: a Stealthy Framework for Misleading Deep Neural Networks


May 28, 2019
Pu Zhao, Siyue Wang, Cheng Gongye, Yanzhi Wang, Yunsi Fei, Xue Lin

* Accepted by the 56th Design Automation Conference (DAC 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Adversarial Examples by Activation Promotion and Suppression


Apr 03, 2019
Kaidi Xu, Sijia Liu, Gaoyuan Zhang, Mengshu Sun, Pu Zhao, Quanfu Fan, Chuang Gan, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Structured Adversarial Attack: Towards General Implementation and Better Interpretability


Oct 04, 2018
Kaidi Xu, Sijia Liu, Pu Zhao, Pin-Yu Chen, Huan Zhang, Quanfu Fan, Deniz Erdogmus, Yanzhi Wang, Xue Lin


  Access Paper or Ask Questions

Defensive Dropout for Hardening Deep Neural Networks under Adversarial Attacks


Sep 13, 2018
Siyue Wang, Xiao Wang, Pu Zhao, Wujie Wen, David Kaeli, Peter Chin, Xue Lin

* Accepted as conference paper on ICCAD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

An ADMM-Based Universal Framework for Adversarial Attacks on Deep Neural Networks


Apr 09, 2018
Pu Zhao, Sijia Liu, Yanzhi Wang, Xue Lin

* 9 pages, 3 figures, in submission 

  Access Paper or Ask Questions