Alert button
Picture for Xiaofen Xing

Xiaofen Xing

Alert button

SoulChat: Improving LLMs' Empathy, Listening, and Comfort Abilities through Fine-tuning with Multi-turn Empathy Conversations

Nov 01, 2023
Yirong Chen, Xiaofen Xing, Jingkai Lin, Huimin Zheng, Zhenyu Wang, Qi Liu, Xiangmin Xu

Viaarxiv icon

BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT

Oct 24, 2023
Yirong Chen, Zhenyu Wang, Xiaofen Xing, huimin zheng, Zhipei Xu, Kai Fang, Junhong Wang, Sihang Li, Jieling Wu, Qi Liu, Xiangmin Xu

Figure 1 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 2 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 3 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Figure 4 for BianQue: Balancing the Questioning and Suggestion Ability of Health LLMs with Multi-turn Health Conversations Polished by ChatGPT
Viaarxiv icon

CorrTalk: Correlation Between Hierarchical Speech and Facial Activity Variances for 3D Animation

Oct 17, 2023
Zhaojie Chu, Kailing Guo, Xiaofen Xing, Yilin Lan, Bolun Cai, Xiangmin Xu

Viaarxiv icon

LAPP: Layer Adaptive Progressive Pruning for Compressing CNNs from Scratch

Sep 25, 2023
Pucheng Zhai, Kailing Guo, Fang Liu, Xiaofen Xing, Xiangmin Xu

Figure 1 for LAPP: Layer Adaptive Progressive Pruning for Compressing CNNs from Scratch
Figure 2 for LAPP: Layer Adaptive Progressive Pruning for Compressing CNNs from Scratch
Figure 3 for LAPP: Layer Adaptive Progressive Pruning for Compressing CNNs from Scratch
Figure 4 for LAPP: Layer Adaptive Progressive Pruning for Compressing CNNs from Scratch
Viaarxiv icon

Vesper: A Compact and Effective Pretrained Model for Speech Emotion Recognition

Jul 20, 2023
Weidong Chen, Xiaofen Xing, Peihao Chen, Xiangmin Xu

Figure 1 for Vesper: A Compact and Effective Pretrained Model for Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Vesper: A Compact and Effective Pretrained Model for Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Vesper: A Compact and Effective Pretrained Model for Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Vesper: A Compact and Effective Pretrained Model for Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon

DWFormer: Dynamic Window transFormer for Speech Emotion Recognition

Mar 03, 2023
Shuaiqi Chen, Xiaofen Xing, Weibin Zhang, Weidong Chen, Xiangmin Xu

Figure 1 for DWFormer: Dynamic Window transFormer for Speech Emotion Recognition
Figure 2 for DWFormer: Dynamic Window transFormer for Speech Emotion Recognition
Figure 3 for DWFormer: Dynamic Window transFormer for Speech Emotion Recognition
Figure 4 for DWFormer: Dynamic Window transFormer for Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon

DST: Deformable Speech Transformer for Emotion Recognition

Feb 27, 2023
Weidong Chen, Xiaofen Xing, Xiangmin Xu, Jianxin Pang, Lan Du

Figure 1 for DST: Deformable Speech Transformer for Emotion Recognition
Figure 2 for DST: Deformable Speech Transformer for Emotion Recognition
Figure 3 for DST: Deformable Speech Transformer for Emotion Recognition
Figure 4 for DST: Deformable Speech Transformer for Emotion Recognition
Viaarxiv icon

SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing

Feb 27, 2023
Weidong Chen, Xiaofen Xing, Xiangmin Xu, Jianxin Pang, Lan Du

Figure 1 for SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing
Figure 2 for SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing
Figure 3 for SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing
Figure 4 for SpeechFormer++: A Hierarchical Efficient Framework for Paralinguistic Speech Processing
Viaarxiv icon

CPED: A Large-Scale Chinese Personalized and Emotional Dialogue Dataset for Conversational AI

May 29, 2022
Yirong Chen, Weiquan Fan, Xiaofen Xing, Jianxin Pang, Minlie Huang, Wenjing Han, Qianfeng Tie, Xiangmin Xu

Figure 1 for CPED: A Large-Scale Chinese Personalized and Emotional Dialogue Dataset for Conversational AI
Figure 2 for CPED: A Large-Scale Chinese Personalized and Emotional Dialogue Dataset for Conversational AI
Figure 3 for CPED: A Large-Scale Chinese Personalized and Emotional Dialogue Dataset for Conversational AI
Figure 4 for CPED: A Large-Scale Chinese Personalized and Emotional Dialogue Dataset for Conversational AI
Viaarxiv icon

Compact Model Training by Low-Rank Projection with Energy Transfer

Apr 12, 2022
Kailing Guo, Zhenquan Lin, Xiaofen Xing, Fang Liu, Xiangmin Xu

Figure 1 for Compact Model Training by Low-Rank Projection with Energy Transfer
Figure 2 for Compact Model Training by Low-Rank Projection with Energy Transfer
Figure 3 for Compact Model Training by Low-Rank Projection with Energy Transfer
Figure 4 for Compact Model Training by Low-Rank Projection with Energy Transfer
Viaarxiv icon