Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model


Nov 21, 2022
Shengkun Tang, Yaqing Wang, Zhenglun Kong, Tianchi Zhang, Yao Li, Caiwen Ding, Yanzhi Wang, Yi Liang, Dongkuan Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training


Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HeatViT: Hardware-Efficient Adaptive Token Pruning for Vision Transformers


Nov 15, 2022
Peiyan Dong, Mengshu Sun, Alec Lu, Yanyue Xie, Kenneth Liu, Zhenglun Kong, Xin Meng, Zhengang Li, Xue Lin, Zhenman Fang, Yanzhi Wang

Add code

* HPCA 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers


Nov 02, 2022
Xuan Shen, Zhenglun Kong, Minghai Qin, Peiyan Dong, Geng Yuan, Xin Meng, Hao Tang, Xiaolong Ma, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training


Sep 22, 2022
Geng Yuan, Yanyu Li, Sheng Li, Zhenglun Kong, Sergey Tulyakov, Xulong Tang, Yanzhi Wang, Jian Ren

Add code

* Published in 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning


Dec 27, 2021
Zhenglun Kong, Peiyan Dong, Xiaolong Ma, Xin Meng, Wei Niu, Mengshu Sun, Bin Ren, Minghai Qin, Hao Tang, Yanzhi Wang

Add code

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the Edge


Oct 26, 2021
Geng Yuan, Xiaolong Ma, Wei Niu, Zhengang Li, Zhenglun Kong, Ning Liu, Yifan Gong, Zheng Zhan, Chaoyang He, Qing Jin, Siyue Wang, Minghai Qin, Bin Ren, Yanzhi Wang, Sijia Liu, Xue Lin

Add code

* NeurIPS 2021 Spotlight Paper 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accelerating Framework of Transformer by Hardware Design and Model Compression Co-Optimization


Oct 19, 2021
Panjie Qi, Edwin Hsing-Mean Sha, Qingfeng Zhuge, Hongwu Peng, Shaoyi Huang, Zhenglun Kong, Yuhong Song, Bingbing Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving DNN Fault Tolerance using Weight Pruning and Differential Crossbar Mapping for ReRAM-based Edge AI


Jun 18, 2021
Geng Yuan, Zhiheng Liao, Xiaolong Ma, Yuxuan Cai, Zhenglun Kong, Xuan Shen, Jingyan Fu, Zhengang Li, Chengming Zhang, Hongwu Peng, Ning Liu, Ao Ren, Jinhui Wang, Yanzhi Wang

Add code

* In Proceedings of the 22nd International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Compression-Compilation Framework for On-mobile Real-time BERT Applications


Jun 06, 2021
Wei Niu, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Weiwen Jiang, Jiexiong Guan, Caiwen Ding, Pu Zhao, Sijia Liu, Bin Ren, Yanzhi Wang

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.06823 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>