Alert button
Picture for Hao Tang

Hao Tang

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Viaarxiv icon

ICON: Incremental CONfidence for Joint Pose and Radiance Field Optimization

Jan 17, 2024
Weiyao Wang, Pierre Gleize, Hao Tang, Xingyu Chen, Kevin J Liang, Matt Feiszli

Viaarxiv icon

Graph Transformer GANs with Graph Masked Modeling for Architectural Layout Generation

Jan 15, 2024
Hao Tang, Ling Shao, Nicu Sebe, Luc Van Gool

Viaarxiv icon

Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models

Dec 26, 2023
Liangchen Song, Liangliang Cao, Jiatao Gu, Yifan Jiang, Junsong Yuan, Hao Tang

Figure 1 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 2 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 3 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 4 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Viaarxiv icon

SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation

Dec 26, 2023
Yuxuan Zhang, Jiaming Liu, Yiren Song, Rui Wang, Hao Tang, Jinpeng Yu, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, Zhongliang Jing

Viaarxiv icon

Enlighten-Your-Voice: When Multimodal Meets Zero-shot Low-light Image Enhancement

Dec 15, 2023
Xiaofeng Zhang, Zishan Xu, Hao Tang, Chaochen Gu, Wei Chen, Shanying Zhu, Xinping Guan

Viaarxiv icon

Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples

Nov 10, 2023
Ziye Fang, Xin Jiang, Hao Tang, Zechao Li

Figure 1 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 2 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 3 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Figure 4 for Learning Contrastive Self-Distillation for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization Targeting Limited Samples
Viaarxiv icon

Multi-view Information Integration and Propagation for Occluded Person Re-identification

Nov 09, 2023
Neng Dong, Shuanglin Yan, Hao Tang, Jinhui Tang, Liyan Zhang

Viaarxiv icon