Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Peng

UWC: Unit-wise Calibration Towards Rapid Network Compression


Jan 17, 2022
Chen Lin, Zheyang Li, Bo Peng, Haoji Hu, Wenming Tan, Ye Ren, Shiliang Pu

* Accepted by BMVC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HeadNeRF: A Real-time NeRF-based Parametric Head Model


Dec 13, 2021
Yang Hong, Bo Peng, Haiyao Xiao, Ligang Liu, Juyong Zhang

* Project page: https://crishy1995.github.io/HeadNeRF-Project/ 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Stereo with Transformer


Dec 01, 2021
Jie Zhu, Bo Peng, Wanqing Li, Haifeng Shen, Zhe Zhang, Jianjun Lei


  Access Paper or Ask Questions

Novel View Synthesis from a Single Image via Unsupervised learning


Oct 29, 2021
Bingzheng Liu, Jianjun Lei, Bo Peng, Chuanbo Yu, Wanqing Li, Nam Ling

* 9 pages, submitted to TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition


Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Face-Swap Detection Based on 3D Facial Shape Information


Apr 28, 2021
Weinan Guan, Wei Wang, Jing Dong, Bo Peng, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

SOGAN: 3D-Aware Shadow and Occlusion Robust GAN for Makeup Transfer


Apr 21, 2021
Yueming Lyu, Jing Dong, Bo Peng, Wei Wang, Tieniu Tan

* 9 pages, 11 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

MUST-GAN: Multi-level Statistics Transfer for Self-driven Person Image Generation


Nov 23, 2020
Tianxiang Ma, Bo Peng, Wei Wang, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

Rank Position Forecasting in Car Racing


Oct 23, 2020
Bo Peng, Jiayu Li, Selahattin Akkas, Fugang Wang, Takuya Araki, Ohno Yoshiyuki, Judy Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Collaborative Filtering Models for Clinical Search Recommendation


Jul 19, 2020
Zhiyun Ren, Bo Peng, Titus K. Schleyer, Xia Ning


  Access Paper or Ask Questions

M2pht: Mixed Models with Preferences and Hybrid Transitions for Next-Basket Recommendation


Apr 03, 2020
Bo Peng, Zhiyun Ren, Srinivasan Parthasarathy, Xia Ning


  Access Paper or Ask Questions

Learning Pose-invariant 3D Object Reconstruction from Single-view Images


Apr 03, 2020
Bo Peng, Wei Wang, Jing Dong, Tieniu Tan

* under review, code available at https://github.com/bomb2peng/learn3D 

  Access Paper or Ask Questions

Co-occurrence Background Model with Superpixels for Robust Background Initialization


Mar 29, 2020
Wenjun Zhou, Yuheng Deng, Bo Peng, Dong Liang, Shun'ichi Kaneko


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Reinforcement Learning Algorithm Using Dynamic Attention Model for Vehicle Routing Problems


Feb 09, 2020
Bo Peng, Jiahai Wang, Zizhen Zhang

* 15 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Fine-grained Generated Image Classification Based on Deep Metric Learning


Dec 10, 2019
Xinsheng Xuan, Bo Peng, Wei Wang, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

CNN-based Dual-Chain Models for Knowledge Graph Learning


Nov 26, 2019
Bo Peng, Renqiang Min, Xia Ning


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Heterogeneous Three-Way Joint Embedding Network for Sketch-Based Image Retrieval


Nov 10, 2019
Jianjun Lei, Yuxin Song, Bo Peng, Zhanyu Ma, Ling Shao, Yi-Zhe Song

* Accepted by IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Video Understanding: Video summarization with content-based video recommender design


Oct 30, 2019
Yudong Jiang, Kaixu Cui, Bo Peng, Changliang Xu

* 2019 International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

iCartoonFace: A Benchmark of Cartoon Person Recognition


Aug 03, 2019
Shichao Li, Yi Zheng, Xiangju Lu, Bo Peng

* There are many grammar problems that need to be modified in the article. And the description of dataset fusion is not clearly enough. Some experimental results need to be added. A new version will be released soon 

  Access Paper or Ask Questions

Point Clouds Learning with Attention-based Graph Convolution Networks


May 31, 2019
Zhuyang Xie, Junzhou Chen, Bo Peng

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On the generalization of GAN image forensics


Feb 27, 2019
Xinsheng Xuan, Bo Peng, Jing Dong, Wei Wang

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A deep Convolutional Neural Network for topology optimization with strong generalization ability


Jan 23, 2019
Yiquan Zhang, Airong Chen, Bo Peng, Xiaoyi Zhou, Dalei Wang

* 13 pages, 6 figures, The paper is under review to be published in the Structural and Multidisciplinary Optimization journal, Springer 

  Access Paper or Ask Questions

iQIYI-VID: A Large Dataset for Multi-modal Person Identification


Nov 19, 2018
Yuanliu Liu, Peipei Shi, Bo Peng, He Yan, Yong Zhou, Bing Han, Yi Zheng, Chao Lin, Jianbin Jiang, Yin Fan, Tingwei Gao, Ganwen Wang, Jian Liu, Xiangju Lu, Danming Xie


  Access Paper or Ask Questions

A Blended Deep Learning Approach for Predicting User Intended Actions


Oct 11, 2018
Fei Tan, Zhi Wei, Jun He, Xiang Wu, Bo Peng, Haoran Liu, Zhenyu Yan

* 10 pages, International Conference on Data Mining 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Person Re-Identification by Semantic Region Representation and Topology Constraint


Aug 20, 2018
Jianjun Lei, Lijie Niu, Huazhu Fu, Bo Peng, Qingming Huang, Chunping Hou

* 13 pages, 10 figures, Accepted by IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Extreme Network Compression via Filter Group Approximation


Jul 31, 2018
Bo Peng, Wenming Tan, Zheyang Li, Shun Zhang, Di Xie, Shiliang Pu

* Accepted by ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Image Segmentation by Dynamic Region Merging


Dec 06, 2010
Bo Peng, Lei Zhang, David Zhang

* 28 pages. This paper is under review in IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions