Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Liu

A Prior Guided Adversarial Representation Learning and Hypergraph Perceptual Network for Predicting Abnormal Connections of Alzheimer's Disease


Oct 12, 2021
Qiankun Zuo, Baiying Lei, Shuqiang Wang, Yong Liu, Bingchuan Wang, Yanyan Shen


  Access Paper or Ask Questions

DecGAN: Decoupling Generative Adversarial Network detecting abnormal neural circuits for Alzheimer's disease


Oct 12, 2021
Junren Pan, Baiying Lei, Shuqiang Wang, Bingchuan Wang, Yong Liu, Yanyan Shen


  Access Paper or Ask Questions

Inductive Representation Learning in Temporal Networks via Mining Neighborhood and Community Influences


Oct 05, 2021
Meng Liu, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-Entangled Visual Semantic Transformer for Image Captioning


Sep 29, 2021
Ling Cheng, Wei Wei, Feida Zhu, Yong Liu, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds


Sep 23, 2021
Xuemeng Yang, Hao Zou, Xin Kong, Tianxin Huang, Yong Liu, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang

* 8 pages, 4 figures, accepted by The 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Reinforcement Learning for Recommender Systems


Sep 22, 2021
Yuanguo Lin, Yong Liu, Fan Lin, Pengcheng Wu, Wenhua Zeng, Chunyan Miao

* 25 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ActionCLIP: A New Paradigm for Video Action Recognition


Sep 17, 2021
Mengmeng Wang, Jiazheng Xing, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

CLINS: Continuous-Time Trajectory Estimation for LiDAR-Inertial System


Sep 10, 2021
Jiajun Lv, Kewei Hu, Jinhong Xu, Yong Liu, Xiushui Ma, Xingxing Zuo

* IROS-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Monocular Depth Estimation for All Day Images using Domain Separation


Aug 17, 2021
Lina Liu, Xibin Song, Mengmeng Wang, Yong Liu, Liangjun Zhang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Go Wider Instead of Deeper


Jul 29, 2021
Fuzhao Xue, Ziji Shi, Futao Wei, Yuxuan Lou, Yong Liu, Yang You


  Access Paper or Ask Questions

Improved Learning Rates for Stochastic Optimization: Two Theoretical Viewpoints


Jul 25, 2021
Shaojie Li, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

3D Brain Reconstruction by Hierarchical Shape-Perception Network from a Single Incomplete Image


Jul 23, 2021
Bowen Hu, Baiying Lei, Yong Liu, Min Gan, Bingchuan Wang, Shuqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Characterization Multimodal Connectivity of Brain Network by Hypergraph GAN for Alzheimer's Disease Analysis


Jul 21, 2021
Junren Pan, Baiying Lei, Yanyan Shen, Yong Liu, Zhiguang Feng, Shuqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Representations Learning and Adversarial Hypergraph Fusion for Early Alzheimer's Disease Prediction


Jul 21, 2021
Qiankun Zuo, Baiying Lei, Yanyan Shen, Yong Liu, Zhiguang Feng, Shuqiang Wang

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Point Cloud Generative Model via Tree-Structured Graph Convolutions for 3D Brain Shape Reconstruction


Jul 21, 2021
Bowen Hu, Baiying Lei, Yanyan Shen, Yong Liu, Shuqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Domain Adaptation with Polymorphic Transformers


Jul 10, 2021
Shaohua Li, Xiuchao Sui, Jie Fu, Huazhu Fu, Xiangde Luo, Yangqin Feng, Xinxing Xu, Yong Liu, Daniel Ting, Rick Siow Mong Goh

* MICCAI'2021 camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

SSC: Semantic Scan Context for Large-Scale Place Recognition


Jul 10, 2021
Lin Li, Xin Kong, Xiangrui Zhao, Tianxin Huang, Yong Liu

* 8 pages, Accepted by IROS-2021 

  Access Paper or Ask Questions

SelfCF: A Simple Framework for Self-supervised Collaborative Filtering


Jul 07, 2021
Xin Zhou, Aixin Sun, Yong Liu, Jie Zhang, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure


Jul 01, 2021
Lin Li, Xin Kong, Xiangrui Zhao, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang, Yong Liu

* 8 pages. Accepted by ICRA-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Initialization Matters: Regularizing Manifold-informed Initialization for Neural Recommendation Systems


Jun 09, 2021
Yinan Zhang, Boyang Li, Yong Liu, Hao Wang, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers


Jun 02, 2021
Shaohua Li, Xiuchao Sui, Xiangde Luo, Xinxing Xu, Yong Liu, Rick Goh

* Camera ready for IJCAI'2021 

  Access Paper or Ask Questions

TransVOS: Video Object Segmentation with Transformers


Jun 01, 2021
Jianbiao Mei, Mengmeng Wang, Yeneng Lin, Yong Liu

* 9 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Sharper Utility Bounds for Differentially Private Pairwise Learning


Jun 01, 2021
Yilin Kang, Yong Liu, Jian Li, Weiping Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Concurrent Adversarial Learning for Large-Batch Training


Jun 01, 2021
Yong Liu, Xiangning Chen, Minhao Cheng, Cho-Jui Hsieh, Yang You


  Access Paper or Ask Questions

Analogous to Evolutionary Algorithm: Designing a Unified Sequence Model


May 31, 2021
Jiangning Zhang, Chao Xu, Jian Li, Wenzhou Chen, Yabiao Wang, Ying Tai, Shuo Chen, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions