Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Tensor Representations for Action Recognition

Dec 29, 2020
Piotr Koniusz, Lei Wang, Anoop Cherian

* Published with TPAMI, 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1604.00239, as this is a journal extension of arXiv:1604.00239 

  Access Paper or Ask Questions

Learning geometry-image representation for 3D point cloud generation

Nov 29, 2020
Lei Wang, Yuchun Huang, Pengjie Tao, Yaolin Hou, Yuxuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

w-Net: Dual Supervised Medical Image Segmentation Model with Multi-Dimensional Attention and Cascade Multi-Scale Convolution

Nov 15, 2020
Bo Wang, Lei Wang, Junyang Chen, Zhenghua Xu, Thomas Lukasiewicz, Zhigang Fu


  Access Paper or Ask Questions

ASMFS: Adaptive-Similarity-based Multi-modality Feature Selection for Classification of Alzheimer's Disease

Oct 16, 2020
Yuang Shi, Chen Zu, Mei Hong, Luping Zhou, Lei Wang, Xi Wu, Jiliu Zhou, Daoqiang Zhang, Yan Wang

* 27 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

S3ML: A Secure Serving System for Machine Learning Inference

Oct 13, 2020
Junming Ma, Chaofan Yu, Aihui Zhou, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Xingyu Chen, Xiangqun Chen, Lei Wang, Donggang Cao


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning with Projected Entangled Pair States

Sep 12, 2020
Song Cheng, Lei Wang, Pan Zhang

* 7 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Biomedical named entity recognition using BERT in the machine reading comprehension framework

Sep 03, 2020
Cong Sun, Zhihao Yang, Lei Wang, Yin Zhang, Hongfei Lin, Jian Wang

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

When Homomorphic Encryption Marries Secret Sharing: Secure Large-Scale Sparse Logistic Regression and Applications in Risk Control

Aug 20, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Li Wang, Xibin Wu, Wenjing Fang, Jin Tan, Lei Wang, Xiaoxi Ji, Alex Liu, Hao Wang, Cheng Hong


  Access Paper or Ask Questions

Shifu2: A Network Representation Learning Based Model for Advisor-advisee Relationship Mining

Aug 17, 2020
Jiaying Liu, Feng Xia, Lei Wang, Bo Xu, Xiangjie Kong, Hanghang Tong, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

MODEL: Motif-based Deep Feature Learning for Link Prediction

Aug 09, 2020
Lei Wang, Jing Ren, Bo Xu, Jianxin Li, Wei Luo, Feng Xia

* IEEE Transactions on Computational Social Systems, 7(2): 503-516, April 2020 
* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Collaborative Learning of Patch-level and Image-level Annotations for Diabetic Retinopathy Grading from Fundus Image

Aug 03, 2020
Yehui Yang, Fangxin Shang, Binghong Wu, Dalu Yang, Lei Wang, Yanwu Xu, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Retinal Vessel Segmentation from a Data Augmentation Perspective

Jul 31, 2020
Xu Sun, Xingxing Cao, Yehui Yang, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Residual-CycleGAN based Camera Adaptation for Robust Diabetic Retinopathy Screening

Jul 31, 2020
Dalu Yang, Yehui Yang, Tiantian Huang, Binghong Wu, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Human Activity Recognition based on Dynamic Spatio-Temporal Relations

Jun 29, 2020
Zhenyu Liu, Yaqiang Yao, Yan Liu, Yuening Zhu, Zhenchao Tao, Lei Wang, Yuhong Feng


  Access Paper or Ask Questions

SeqXFilter: A Memory-efficient Denoising Filter for Dynamic Vision Sensors

Jun 02, 2020
Shasha Guo, Lei Wang, Xiaofan Chen, Limeng Zhang, Ziyang Kang, Weixia Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid-Domain Framework for Secure Gradient Tree Boosting

May 18, 2020
Wenjing Fang, Chaochao Chen, Jin Tan, Chaofan Yu, Yufei Lu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Alex X


  Access Paper or Ask Questions

Finet: Using Fine-grained Batch Normalization to Train Light-weight Neural Networks

May 14, 2020
Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Wanling Gao


  Access Paper or Ask Questions

Comparison and Benchmarking of AI Models and Frameworks on Mobile Devices

May 07, 2020
Chunjie Luo, Xiwen He, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Wanling Gao, Jiahui Dai


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking

May 06, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Xu Wen, Lei Wang, Zheng Cao, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Zihan Jiang

* 23 pages, 8 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.07162 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services

Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye


  Access Paper or Ask Questions

Class Distribution Alignment for Adversarial Domain Adaptation

Apr 20, 2020
Wanqi Yang, Tong Ling, Chengmei Yang, Lei Wang, Yinghuan Shi, Luping Zhou, Ming Yang


  Access Paper or Ask Questions

Secret Sharing based Secure Regressions with Applications

Apr 10, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Wenjing Fang, Jun Zhou, Li Wang, Lei Wang, Shuang Yang, Alex Liu, Hao Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Neural Architecture Search based Framework for Liquid State Machine Design

Apr 07, 2020
Shuo Tian, Lianhua Qu, Kai Hu, Nan Li, Lei Wang, Weixia Xu

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration of Input Patterns for Enhancing the Performance of Liquid State Machines

Apr 06, 2020
Shasha Guo, Lianhua Qu, Lei Wang, Xulong Tang, Shuo Tian, Shiming Li, Weixia Xu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-AI competing and winning against humans in iterated Rock-Paper-Scissors game

Mar 15, 2020
Lei Wang, Wenbing Huang, Yuanpeng Li, Julian Evans, Sailing He


  Access Paper or Ask Questions

Industrial Scale Privacy Preserving Deep Neural Network

Mar 12, 2020
Longfei Zheng, Chaochao Chen, Yingting Liu, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Shuang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Extended Batch Normalization

Mar 12, 2020
Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Wanling Gao


  Access Paper or Ask Questions

Exploration of Surgeons' Natural Skills for Robotic Catheterization

Mar 06, 2020
Olatunji Mumini Omisore, Wenjing Du, Tao Zhou, Shipeng Han, Kamen Ivanov, Yousef Al-Handarish, Lei Wang

* 2 Pages, 3 Figures 

  Access Paper or Ask Questions