Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhongyuan Wang

Consistency Regularization for Deep Face Anti-Spoofing


Nov 24, 2021
Zezheng Wang, Zitong Yu, Xun Wang, Yunxiao Qin, Jiahong Li, Chenxu Zhao, Zhen Lei, Xin Liu, Size Li, Zhongyuan Wang

* 10 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Spatio-Temporal Identity Verification Method for Person-Action Instance Search in Movies


Oct 30, 2021
Jingyao Yang, Chao Liang, Yanrui Niu, Baojin Huang, Zhongyuan Wang

* 13 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network


Sep 16, 2021
Yuanzhi Wang, Tao Lu, Yanduo Zhang, Junjun Jiang, Jiaming Wang, Zhongyuan Wang, Jiayi Ma

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ESimCSE: Enhanced Sample Building Method for Contrastive Learning of Unsupervised Sentence Embedding


Sep 09, 2021
Xing Wu, Chaochen Gao, Liangjun Zang, Jizhong Han, Zhongyuan Wang, Songlin Hu

* 9 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Smoothed Contrastive Learning for Unsupervised Sentence Embedding


Sep 09, 2021
Xing Wu, Chaochen Gao, Liangjun Zang, Jizhong Han, Zhongyuan Wang, Songlin Hu

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MlTr: Multi-label Classification with Transformer


Jun 11, 2021
Xing Cheng, Hezheng Lin, Xiangyu Wu, Fan Yang, Dong Shen, Zhongyuan Wang, Nian Shi, Honglin Liu


  Access Paper or Ask Questions

CAT: Cross Attention in Vision Transformer


Jun 10, 2021
Hezheng Lin, Xing Cheng, Xiangyu Wu, Fan Yang, Dong Shen, Zhongyuan Wang, Qing Song, Wei Yuan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Omniscient Video Super-Resolution


Mar 29, 2021
Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Tao Lu, Xin Tian, Jiayi Ma


  Access Paper or Ask Questions

HiT: Hierarchical Transformer with Momentum Contrast for Video-Text Retrieval


Mar 28, 2021
Song Liu, Haoqi Fan, Shengsheng Qian, Yiru Chen, Wenkui Ding, Zhongyuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Degrade is Upgrade: Learning Degradation for Low-light Image Enhancement


Mar 22, 2021
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Zheng Wang, Peng Yi, Xiao Wang, Yansheng Qiu, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Frequency-aware Discriminative Feature Learning Supervised by Single-Center Loss for Face Forgery Detection


Mar 16, 2021
Jiaming Li, Hongtao Xie, Jiahong Li, Zhongyuan Wang, Yongdong Zhang

* 10 pages,6 figures;cvpr accept 

  Access Paper or Ask Questions

Metric Learning for Anti-Compression Facial Forgery Detection


Mar 15, 2021
Shenhao Cao, Qin Zou, Xiuqing Mao, Zhongyuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

When Face Recognition Meets Occlusion: A New Benchmark


Mar 04, 2021
Baojin Huang, Zhongyuan Wang, Guangcheng Wang, Kui Jiang, Kangli Zeng, Zhen Han, Xin Tian, Yuhong Yang

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Converse, Focus and Guess -- Towards Multi-Document Driven Dialogue


Feb 04, 2021
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Wang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Self-Training and Self-Supervised Learning for Unsupervised Disfluency Detection


Oct 29, 2020
Shaolei Wang, Zhongyuan Wang, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Query-aware Tip Generation for Vertical Search


Oct 19, 2020
Yang Yang, Junmei Hao, Canjia Li, Zili Wang, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Rao Fu, Peixu Hou, Gong Zhang, Zhongyuan Wang

* Accepted By CIKM 2020 Applied Research Track 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System


Aug 19, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM short paper 

  Access Paper or Ask Questions

S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization


Aug 18, 2020
Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Progressive Fusion Network for Single Image Deraining


Mar 28, 2020
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Peng Yi, Chen Chen, Baojin Huang, Yimin Luo, Jiayi Ma, Junjun Jiang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inverse Rendering of Faces from Real-world Videos


Mar 26, 2020
Yuda Qiu, Zhangyang Xiong, Kai Han, Zhongyuan Wang, Zixiang Xiong, Xiaoguang Han

* First two authors contributed equally. Code:https://github.com/RudyQ/InverseFaceRender 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Face Recognition Dataset and Application


Mar 23, 2020
Zhongyuan Wang, Guangcheng Wang, Baojin Huang, Zhangyang Xiong, Qi Hong, Hao Wu, Peng Yi, Kui Jiang, Nanxi Wang, Yingjiao Pei, Heling Chen, Yu Miao, Zhibing Huang, Jinbi Liang


  Access Paper or Ask Questions

Earlier Attention? Aspect-Aware LSTM for Aspect Sentiment Analysis


May 19, 2019
Bowen Xing, Lejian Liao, Dandan Song, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Heyan Huang

* accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Graph Convolutional Networks for Recommender Systems with Label Smoothness Regularization


May 11, 2019
Hongwei Wang, Fuzheng Zhang, Mengdi Zhang, Jure Leskovec, Miao Zhao, Wenjie Li, Zhongyuan Wang

* KDD 2019 research track oral 

  Access Paper or Ask Questions

SuperPCA: A Superpixelwise PCA Approach for Unsupervised Feature Extraction of Hyperspectral Imagery


Sep 15, 2018
Junjun Jiang, Jiayi Ma, Chen Chen, Zhongyuan Wang, Zhihua Cai, Lizhe Wang

* 13 pages, 10 figures, Accepted by IEEE TGRS 

  Access Paper or Ask Questions