Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ji-Rong Wen

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-hop Knowledge Base Question Answering by Learning Intermediate Supervision Signals


Jan 11, 2021
Gaole He, Yunshi Lan, Jing Jiang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* WSDM 2021 camer-ready version. 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TextBox: A Unified, Modularized, and Extensible Framework for Text Generation


Jan 07, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Gaole He, Jinhao Jiang, Xiaoxuan Hu, Puzhao Xie, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* 9 pages, 2 figures, 4 tables. For our GitHub page, see https://github.com/RUCAIBox/TextBox 

  Access Paper or Ask Questions

CRSLab: An Open-Source Toolkit for Building Conversational Recommender System


Jan 04, 2021
Kun Zhou, Xiaolei Wang, Yuanhang Zhou, Chenzhan Shang, Yuan Cheng, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Graph Neural Networks via Bidirectional Propagation


Oct 29, 2020
Ming Chen, Zhewei Wei, Bolin Ding, Yaliang Li, Ye Yuan, Xiaoyong Du, Ji-Rong Wen

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance Regularized Sequence Representation for Text Matching in Asymmetrical Domains


Oct 17, 2020
Weijie Yu, Chen Xu, Jun Xu, Liang Pang, Xiaopeng Gao, Xiaozhao Wang, Ji-Rong Wen

* accepted as long paper by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Topic-Guided Conversational Recommender System


Oct 08, 2020
Kun Zhou, Yuanhang Zhou, Wayne Xin Zhao, Xiaoke Wang, Ji-Rong Wen

* 12 pages, Accepted by Coling2020 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer-GCRF: Recovering Chinese Dropped Pronouns with General Conditional Random Fields


Oct 07, 2020
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Ji-Rong Wen, Nianwen Xue

* Accept as EMNLP-findings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network


Oct 04, 2020
Junyi Li, Siqing Li, Wayne Xin Zhao, Gaole He, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot


Sep 28, 2020
Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Hongjin Qian, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network


Sep 25, 2020
Shuqing Bian, Xu Chen, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen

* CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System


Aug 19, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM short paper 

  Access Paper or Ask Questions

S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization


Aug 18, 2020
Kun Zhou, Hui Wang, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Ji-Rong Wen

* Accepted as CIKM2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Variance Reduction for Deep Q-Learning using Stochastic Recursive Gradient


Jul 25, 2020
Haonan Jia, Xiao Zhang, Jun Xu, Wei Zeng, Hao Jiang, Xiaohui Yan, Ji-Rong Wen

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Conversational Recommender Systems via Knowledge Graph based Semantic Fusion


Jul 08, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Shuqing Bian, Yuanhang Zhou, Ji-Rong Wen, Jingsong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual VQA: A Cause-Effect Look at Language Bias


Jun 15, 2020
Yulei Niu, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Zhiwu Lu, Xian-Sheng Hua, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Self-Attentive Multi-Adversarial Network


May 21, 2020
Ruiyang Ren, Zhaoyang Liu, Yaliang Li, Wayne Xin Zhao, Hui Wang, Bolin Ding, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Mining Implicit Entity Preference from User-Item Interaction Data for Knowledge Graph Completion via Adversarial Learning


Apr 26, 2020
Gaole He, Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Peiju Liu, Ji-Rong Wen

* 11 pages, 4 figures, 6 tables. Accepted as WWW 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Domain-Adaptive Few-Shot Learning


Mar 19, 2020
An Zhao, Mingyu Ding, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Yulei Niu, Jiechao Guan, Ji-Rong Wen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning across Meta-Tasks for Few-Shot Learning


Mar 09, 2020
Nanyi Fei, Zhiwu Lu, Yizhao Gao, Jia Tian, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Our code is at https://github.com/neilfei/MLMT-FSL 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-Turn Response Selection Models with Complementary Last-Utterance Selection by Instance Weighting


Feb 18, 2020
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Yutao Zhu, Ji-Rong Wen, Jingsong Yu

* 12 pages. Accepted by PAKDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning as Domain Adaptation: Algorithm and Analysis


Feb 12, 2020
Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Ji-Rong Wen

* Github URL https://github.com/JiechaoGuan/FSL-DAPNA 

  Access Paper or Ask Questions