Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ji-Rong Wen

USER: A Unified Information Search and Recommendation Model based on Integrated Behavior Sequence


Sep 30, 2021
Jing Yao, Zhicheng Dou, Ruobing Xie, Yanxiong Lu, Zhiping Wang, Ji-Rong Wen

* 10 pages, 5 figures, CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Virtual Data Augmentation: A Robust and General Framework for Fine-tuning Pre-trained Models


Sep 13, 2021
Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Sirui Wang, Fuzheng Zhang, Wei Wu, Ji-Rong Wen

* Accepted by EMNLP 2021 (Main Conference) 

  Access Paper or Ask Questions

One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles


Sep 02, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Hanxun Zhong, Ji-Rong Wen

* Accepted By SIGIR 2021, Full Papers. The code is available at https://github.com/zhengyima/DHAP 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need


Aug 20, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Wei Xu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Ji-Rong Wen

* Camera-ready version, CIKM 2021 Full Paper, the codes are available at https://github.com/zhengyima/anchors 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Implicit User Profiles for Personalized Retrieval-Based Chatbot


Aug 18, 2021
Hongjin Qian, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Yueyuan Ma, Ji-Rong Wen

* Accepted by CIKM 2021, codes and dataset will be released at https://github.com/qhjqhj00/CIKM2021-IMPChat 

  Access Paper or Ask Questions

Complex Knowledge Base Question Answering: A Survey


Aug 15, 2021
Yunshi Lan, Gaole He, Jinhao Jiang, Jing Jiang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* 20 pages, 4 tables, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PAIR: Leveraging Passage-Centric Similarity Relation for Improving Dense Passage Retrieval


Aug 13, 2021
Ruiyang Ren, Shangwen Lv, Yingqi Qu, Jing Liu, Wayne Xin Zhao, QiaoQiao She, Hua Wu, Haifeng Wang, Ji-Rong Wen

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Relevance Ranking under the Pre-training and Fine-tuning Paradigm


Aug 12, 2021
Lin Bo, Liang Pang, Gang Wang, Jun Xu, XiuQiang He, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Audiovisual Representation Learning for Remote Sensing Data


Aug 02, 2021
Konrad Heidler, Lichao Mou, Di Hu, Pu Jin, Guangyao Li, Chuang Gan, Ji-Rong Wen, Xiao Xiang Zhu

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

Log-Polar Space Convolution for Convolutional Neural Networks


Jul 26, 2021
Bing Su, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Pre-Training Heterogeneous Subgraph Transformer for Top-$N$ Recommendation


Jun 12, 2021
Hui Wang, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Ji-Rong Wen

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Joint Model for Dropped Pronoun Recovery and Conversational Discourse Parsing in Chinese Conversational Speech


Jun 07, 2021
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Nianwen Xue, Ji-Rong Wen

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enabling Lightweight Fine-tuning for Pre-trained Language Model Compression based on Matrix Product Operators


Jun 04, 2021
Peiyu Liu, Ze-Feng Gao, Wayne Xin Zhao, Z. Y. Xie, Zhong-Yi Lu, Ji-Rong Wen

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models


Jun 03, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted to ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Complex Knowledge Base Question Answering: Methods, Challenges and Solutions


May 25, 2021
Yunshi Lan, Gaole He, Jinhao Jiang, Jing Jiang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* Accepted by IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Pretrained Language Models for Text Generation: A Survey


May 25, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* Accepted by IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning


May 09, 2021
Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan, Ji-Rong Wen

* Accepted by SIGIR 2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-hop Knowledge Base Question Answering by Learning Intermediate Supervision Signals


Jan 11, 2021
Gaole He, Yunshi Lan, Jing Jiang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* WSDM 2021 camer-ready version. 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TextBox: A Unified, Modularized, and Extensible Framework for Text Generation


Jan 07, 2021
Junyi Li, Tianyi Tang, Gaole He, Jinhao Jiang, Xiaoxuan Hu, Puzhao Xie, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* 9 pages, 2 figures, 4 tables. For our GitHub page, see https://github.com/RUCAIBox/TextBox 

  Access Paper or Ask Questions

CRSLab: An Open-Source Toolkit for Building Conversational Recommender System


Jan 04, 2021
Kun Zhou, Xiaolei Wang, Yuanhang Zhou, Chenzhan Shang, Yuan Cheng, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Graph Neural Networks via Bidirectional Propagation


Oct 29, 2020
Ming Chen, Zhewei Wei, Bolin Ding, Yaliang Li, Ye Yuan, Xiaoyong Du, Ji-Rong Wen

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance Regularized Sequence Representation for Text Matching in Asymmetrical Domains


Oct 17, 2020
Weijie Yu, Chen Xu, Jun Xu, Liang Pang, Xiaopeng Gao, Xiaozhao Wang, Ji-Rong Wen

* accepted as long paper by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions