Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ang Li

G-CoS: GNN-Accelerator Co-Search Towards Both Better Accuracy and Efficiency


Sep 18, 2021
Yongan Zhang, Haoran You, Yonggan Fu, Tong Geng, Ang Li, Yingyan Lin

* Accepted at ICCAD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unit Selection with Causal Diagram


Sep 15, 2021
Ang Li, Judea Pearl


  Access Paper or Ask Questions

ETA Prediction with Graph Neural Networks in Google Maps


Aug 25, 2021
Austin Derrow-Pinion, Jennifer She, David Wong, Oliver Lange, Todd Hester, Luis Perez, Marc Nunkesser, Seongjae Lee, Xueying Guo, Brett Wiltshire, Peter W. Battaglia, Vishal Gupta, Ang Li, Zhongwen Xu, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Yujia Li, Petar Veličković

* To appear at CIKM 2021 (Applied Research Track). 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Binary Complex Neural Network Acceleration on FPGA


Aug 10, 2021
Hongwu Peng, Shanglin Zhou, Scott Weitze, Jiaxin Li, Sahidul Islam, Tong Geng, Ang Li, Wei Zhang, Minghu Song, Mimi Xie, Hang Liu, Caiwen Ding

* ASAP 2021, 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Representation Learning on Graphs: A Mutual Information Perspective


Jul 03, 2021
Binghui Wang, Jiayi Guo, Ang Li, Yiran Chen, Hai Li

* Accepted by SIGKDD'21 

  Access Paper or Ask Questions

Task-agnostic Continual Learning with Hybrid Probabilistic Models


Jun 24, 2021
Polina Kirichenko, Mehrdad Farajtabar, Dushyant Rao, Balaji Lakshminarayanan, Nir Levine, Ang Li, Huiyi Hu, Andrew Gordon Wilson, Razvan Pascanu


  Access Paper or Ask Questions

APNN-TC: Accelerating Arbitrary Precision Neural Networks on Ampere GPU Tensor Cores


Jun 23, 2021
Boyuan Feng, Yuke Wang, Tong Geng, Ang Li, Yufei Ding

* Accepted by SC'21 

  Access Paper or Ask Questions

Bounds on Causal Effects and Application to High Dimensional Data


Jun 23, 2021
Ang Li, Judea Pearl


  Access Paper or Ask Questions

Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting


Jun 03, 2021
Ang Li, Qiuhong Ke, Xingjun Ma, Haiqin Weng, Zhiyuan Zong, Feng Xue, Rui Zhang

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Causes of Effects: Learning individual responses from population data


May 02, 2021
Scott Mueller, Ang Li, Judea Pearl


  Access Paper or Ask Questions

Towards Adversarial Patch Analysis and Certified Defense against Crowd Counting


Apr 22, 2021
Qiming Wu, Zhikang Zou, Pan Zhou, Xiaoqing Ye, Binghui Wang, Ang Li


  Access Paper or Ask Questions

BCNN: Binary Complex Neural Network


Mar 28, 2021
Yanfei Li, Tong Geng, Ang Li, Huimin Yu


  Access Paper or Ask Questions

PredCoin: Defense against Query-based Hard-label Attack


Feb 04, 2021
Junfeng Guo, Yaswanth Yadlapalli, Thiele Lothar, Ang Li, Cong Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cramér-Rao Bound Optimization for Joint Radar-Communication Design


Jan 29, 2021
Fan Liu, Ya-Feng Liu, Ang Li, Christos Masouros, Yonina C. Eldar

* 13 pages, 7 figures, submitted to IEEE for possible publications 

  Access Paper or Ask Questions

On Provable Backdoor Defense in Collaborative Learning


Jan 19, 2021
Ximing Qiao, Yuhua Bai, Siping Hu, Ang Li, Yiran Chen, Hai Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning and Fast Adaptation for Grid Emergency Control via Deep Meta Reinforcement Learning


Jan 13, 2021
Renke Huang, Yujiao Chen, Tianzhixi Yin, Qiuhua Huang, Jie Tan, Wenhao Yu, Xinya Li, Ang Li, Yan Du


  Access Paper or Ask Questions

Provable Defense against Privacy Leakage in Federated Learning from Representation Perspective


Dec 08, 2020
Jingwei Sun, Ang Li, Binghui Wang, Huanrui Yang, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

GraphFL: A Federated Learning Framework for Semi-Supervised Node Classification on Graphs


Dec 08, 2020
Binghui Wang, Ang Li, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

The Effectiveness of Memory Replay in Large Scale Continual Learning


Oct 06, 2020
Yogesh Balaji, Mehrdad Farajtabar, Dong Yin, Alex Mott, Ang Li

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning-based Black-Box Evasion Attacks to Link Prediction in Dynamic Graphs


Sep 12, 2020
Houxiang Fan, Binghui Wang, Pan Zhou, Ang Li, Meng Pang, Zichuan Xu, Cai Fu, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

Evasion Attacks to Graph Neural Networks via Influence Function


Sep 12, 2020
Binghui Wang, Tianxiang Zhou, Minhua Lin, Pan Zhou, Ang Li, Meng Pang, Cai Fu, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

Short-Term and Long-Term Context Aggregation Network for Video Inpainting


Sep 12, 2020
Ang Li, Shanshan Zhao, Xingjun Ma, Mingming Gong, Jianzhong Qi, Rui Zhang, Dacheng Tao, Ramamohanarao Kotagiri

* Accepted by ECCV 2020 as a spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Evasion Attacks to Graph Neural Networks via Influence Function


Sep 01, 2020
Binghui Wang, Tianxiang Zhou, Minhua Lin, Pan Zhou, Ang Li, Meng Pang, Cai Fu, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

LotteryFL: Personalized and Communication-Efficient Federated Learning with Lottery Ticket Hypothesis on Non-IID Datasets


Aug 07, 2020
Ang Li, Jingwei Sun, Binghui Wang, Lin Duan, Sicheng Li, Yiran Chen, Hai Li


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Binarized Neural Networks via Bit-Tensor-Cores in Turing GPUs


Jun 30, 2020
Ang Li, Simon Su


  Access Paper or Ask Questions

SOLA: Continual Learning with Second-Order Loss Approximation


Jun 19, 2020
Dong Yin, Mehrdad Farajtabar, Ang Li


  Access Paper or Ask Questions

TIPRDC: Task-Independent Privacy-Respecting Data Crowdsourcing Framework with Anonymized Intermediate Representations


Jun 12, 2020
Ang Li, Yixiao Duan, Huanrui Yang, Yiran Chen, Jianlei Yang


  Access Paper or Ask Questions