Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yisen Wang

Game-theoretic Understanding of Adversarially Learned Features


Mar 12, 2021
Jie Ren, Die Zhang, Yisen Wang, Lu Chen, Zhanpeng Zhou, Xu Cheng, Xin Wang, Yiting Chen, Jie Shi, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Robustness via Channel-wise Activation Suppressing


Mar 11, 2021
Yang Bai, Yuyuan Zeng, Yong Jiang, Shu-Tao Xia, Xingjun Ma, Yisen Wang

* ICLR2021 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Dissecting the Diffusion Process in Linear Graph Convolutional Networks


Feb 22, 2021
Yifei Wang, Yisen Wang, Jiansheng Yang, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

What Do Deep Nets Learn? Class-wise Patterns Revealed in the Input Space


Feb 06, 2021
Shihao Zhao, Xingjun Ma, Yisen Wang, James Bailey, Bo Li, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Interaction Attack: Fooling AI to Misinterpret Human Intentions


Jan 17, 2021
Nodens Koren, Qiuhong Ke, Yisen Wang, James Bailey, Xingjun Ma

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Unlearnable Examples: Making Personal Data Unexploitable


Jan 13, 2021
Hanxun Huang, Xingjun Ma, Sarah Monazam Erfani, James Bailey, Yisen Wang

* ICLR2021 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Approach to Interpreting and Boosting Adversarial Transferability


Oct 08, 2020
Xin Wang, Jie Ren, Shuyun Lin, Xiangming Zhu, Yisen Wang, Quanshi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Query Efficiency of Black-box Adversarial Attack


Sep 25, 2020
Yang Bai, Yuyuan Zeng, Yong Jiang, Yisen Wang, Shu-Tao Xia, Weiwei Guo

* Accepted to ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Calibrated Regularization for Robust Noisy Label Learning


Jul 01, 2020
Dongxian Wu, Yisen Wang, Zhuobin Zheng, Shu-tao Xia

* Published as a conference paper at IJCNN 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Normalized Loss Functions for Deep Learning with Noisy Labels


Jun 24, 2020
Xingjun Ma, Hanxun Huang, Yisen Wang, Simone Romano, Sarah Erfani, James Bailey

* Accepted to ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Loss Landscape for Adversarial Robustness


Apr 13, 2020
Dongxian Wu, Yisen Wang, Shu-tao Xia


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Camouflage: Hiding Physical-World Attacks with Natural Styles


Mar 08, 2020
Ranjie Duan, Xingjun Ma, Yisen Wang, James Bailey, A. K. Qin, Yun Yang


  Access Paper or Ask Questions

Skip Connections Matter: On the Transferability of Adversarial Examples Generated with ResNets


Feb 14, 2020
Dongxian Wu, Yisen Wang, Shu-Tao Xia, James Bailey, Xingjun Ma

* ICLR 2020 conference paper (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Symmetric Cross Entropy for Robust Learning with Noisy Labels


Aug 16, 2019
Yisen Wang, Xingjun Ma, Zaiyi Chen, Yuan Luo, Jinfeng Yi, James Bailey

* ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Adversarial Attacks on Deep Learning Based Medical Image Analysis Systems


Jul 24, 2019
Xingjun Ma, Yuhao Niu, Lin Gu, Yisen Wang, Yitian Zhao, James Bailey, Feng Lu

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Semantic Domain Alignment and Target Classifier Learning for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 10, 2019
Dong-Dong Chen, Yisen Wang, Jinfeng Yi, Zaiyi Chen, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Dimensionality-Driven Learning with Noisy Labels


Jul 31, 2018
Xingjun Ma, Yisen Wang, Michael E. Houle, Shuo Zhou, Sarah M. Erfani, Shu-Tao Xia, Sudanthi Wijewickrema, James Bailey

* In Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Hidden Nonlinear Dynamics from Aggregate Data


Jul 29, 2018
Yisen Wang, Bo Dai, Lingkai Kong, Sarah Monazam Erfani, James Bailey, Hongyuan Zha

* In Proceedings of the Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Networks


Apr 22, 2018
Weiyang Liu, Zhen Liu, Zhiding Yu, Bo Dai, Rongmei Lin, Yisen Wang, James M. Rehg, Le Song

* CVPR 2018 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Learning with Open-set Noisy Labels


Mar 31, 2018
Yisen Wang, Weiyang Liu, Xingjun Ma, James Bailey, Hongyuan Zha, Le Song, Shu-Tao Xia

* CVPR2018-Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Adversarial Subspaces Using Local Intrinsic Dimensionality


Mar 14, 2018
Xingjun Ma, Bo Li, Yisen Wang, Sarah M. Erfani, Sudanthi Wijewickrema, Grant Schoenebeck, Dawn Song, Michael E. Houle, James Bailey


  Access Paper or Ask Questions

Residual Convolutional CTC Networks for Automatic Speech Recognition


Feb 24, 2017
Yisen Wang, Xuejiao Deng, Songbai Pu, Zhiheng Huang


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Decision Trees Split Criteria Using Tsallis Entropy


Aug 23, 2016
Yisen Wang, Chaobing Song, Shu-Tao Xia

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions