Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiyuan Liu

TIAGE: A Benchmark for Topic-Shift Aware Dialog Modeling


Sep 09, 2021
Huiyuan Xie, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu, Ann Copestake

* Accepted to appear in Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning


Sep 09, 2021
Yuxian Gu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Minlie Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Euclidean Analysis of Joint Variations in Multi-Object Shapes


Sep 07, 2021
Zhiyuan Liu, Jörn Schulz, Mohsen Taheri, Martin Styner, James Damon, Stephen Pizer, J. S. Marron


  Access Paper or Ask Questions

Prompt-Learning for Fine-Grained Entity Typing


Aug 24, 2021
Ning Ding, Yulin Chen, Xu Han, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Hong-Gee Kim


  Access Paper or Ask Questions

Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification


Aug 04, 2021
Shengding Hu, Ning Ding, Huadong Wang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction


Jul 28, 2021
Mengdi Li, Cornelius Weber, Matthias Kerzel, Jae Hee Lee, Zheni Zeng, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter

* Accepted at IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

More Robust Dense Retrieval with Contrastive Dual Learning


Jul 16, 2021
Yizhi Li, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu

* Accepted by ICTIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Modules in Graph Contrastive Learning


Jun 15, 2021
Ganqu Cui, Yufeng Du, Cheng Yang, Jie Zhou, Liang Xu, Lifeng Wang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word Substitution


Jun 11, 2021
Fanchao Qi, Yuan Yao, Sophia Xu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL-IJCNLP as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Hidden Killer: Invisible Textual Backdoor Attacks with Syntactic Trigger


Jun 03, 2021
Fanchao Qi, Mukai Li, Yangyi Chen, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Maosong Sun

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Construction of Sememe Knowledge Bases via Dictionaries


Jun 03, 2021
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Fengyu Wang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Maosong Sun

* Accepted by Findings of ACL at ACL-IJCNLP 2021. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Few-NERD: A Few-Shot Named Entity Recognition Dataset


Jun 02, 2021
Ning Ding, Guangwei Xu, Yulin Chen, Xiaobin Wang, Xu Han, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

SHUOWEN-JIEZI: Linguistically Informed Tokenizers For Chinese Language Model Pretraining


Jun 01, 2021
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Yingfa Chen, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress. Feedback is welcome 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Hyperbolic Neural Networks


May 31, 2021
Weize Chen, Xu Han, Yankai Lin, Hexu Zhao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

PTR: Prompt Tuning with Rules for Text Classification


May 31, 2021
Xu Han, Weilin Zhao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction


May 30, 2021
Ziqi Wang, Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Jie Zhou

* Accepted at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Inheritance for Pre-trained Language Models


May 28, 2021
Yujia Qin, Yankai Lin, Jing Yi, Jiajie Zhang, Xu Han, Zhengyan Zhang, Yusheng Su, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Manual Evaluation Matters: Reviewing Test Protocols of Distantly Supervised Relation Extraction


May 20, 2021
Tianyu Gao, Xu Han, Keyue Qiu, Yuzhuo Bai, Zhiyu Xie, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Conversational Dense Retrieval


May 19, 2021
Shi Yu, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Tao Feng, Zhiyuan Liu

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions