Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiyuan Liu

Training Free Graph Neural Networks for Graph Matching


Jan 14, 2022
Zhiyuan Liu, Yixin Cao, Fuli Feng, Xiang Wang, Xindi Shang, Jie Tang, Kenji Kawaguchi, Tat-Seng Chua

* Main paper 11 papes 

  Access Paper or Ask Questions

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark


Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Video as Conditional Graph Hierarchy for Multi-Granular Question Answering


Dec 12, 2021
Junbin Xiao, Angela Yao, Zhiyuan Liu, Yicong Li, Wei Ji, Tat-Seng Chua

* Accepted to prepresent at AAAI'22 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal application: Image Memes Generation


Dec 03, 2021
Zhiyuan Liu, Chuanzheng Sun, Yuxin Jiang, Shiqi Jiang, Mei Ming


  Access Paper or Ask Questions

On Transferability of Prompt Tuning for Natural Language Understanding


Nov 12, 2021
Yusheng Su, Xiaozhi Wang, Yujia Qin, Chi-Min Chan, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Lei Hou, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

OpenPrompt: An Open-source Framework for Prompt-learning


Nov 03, 2021
Ning Ding, Shengding Hu, Weilin Zhao, Yulin Chen, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Textual Backdoor Attacks Can Be More Harmful via Two Simple Tricks


Oct 15, 2021
Yangyi Chen, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

MoEfication: Conditional Computation of Transformer Models for Efficient Inference


Oct 15, 2021
Zhengyan Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Low-dimensional Intrinsic Task Subspace via Prompt Tuning


Oct 15, 2021
Yujia Qin, Xiaozhi Wang, Yusheng Su, Yankai Lin, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Lei Hou, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

bert2BERT: Towards Reusable Pretrained Language Models


Oct 14, 2021
Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Yujia Qin, Fengyu Wang, Zhi Wang, Xiao Chen, Zhiyuan Liu, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer


Oct 14, 2021
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Xurui Zhang, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by the main conference of EMNLP 2021 as a long paper. The camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

CPT: Colorful Prompt Tuning for Pre-trained Vision-Language Models


Oct 08, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning


Sep 14, 2021
Yuxian Gu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Minlie Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TIAGE: A Benchmark for Topic-Shift Aware Dialog Modeling


Sep 09, 2021
Huiyuan Xie, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu, Ann Copestake

* Accepted to appear in Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Euclidean Analysis of Joint Variations in Multi-Object Shapes


Sep 07, 2021
Zhiyuan Liu, Jörn Schulz, Mohsen Taheri, Martin Styner, James Damon, Stephen Pizer, J. S. Marron


  Access Paper or Ask Questions

Prompt-Learning for Fine-Grained Entity Typing


Aug 24, 2021
Ning Ding, Yulin Chen, Xu Han, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Hong-Gee Kim


  Access Paper or Ask Questions

Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification


Aug 04, 2021
Shengding Hu, Ning Ding, Huadong Wang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction


Jul 28, 2021
Mengdi Li, Cornelius Weber, Matthias Kerzel, Jae Hee Lee, Zheni Zeng, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter

* Accepted at IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

More Robust Dense Retrieval with Contrastive Dual Learning


Jul 16, 2021
Yizhi Li, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu

* Accepted by ICTIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Modules in Graph Contrastive Learning


Jun 15, 2021
Ganqu Cui, Yufeng Du, Cheng Yang, Jie Zhou, Liang Xu, Lifeng Wang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word Substitution


Jun 11, 2021
Fanchao Qi, Yuan Yao, Sophia Xu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL-IJCNLP as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Hidden Killer: Invisible Textual Backdoor Attacks with Syntactic Trigger


Jun 03, 2021
Fanchao Qi, Mukai Li, Yangyi Chen, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Maosong Sun

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions