Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiyuan Liu

CSS-LM: A Contrastive Framework for Semi-supervised Fine-tuning of Pre-trained Language Models


Mar 03, 2021
Yusheng Su, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

UPRec: User-Aware Pre-training for Recommender Systems


Feb 22, 2021
Chaojun Xiao, Ruobing Xie, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Xu Zhang, Leyu Lin

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning for Natural Language Processing


Feb 07, 2021
Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Maosong Sun

* Published in Springer 

  Access Paper or Ask Questions

OpenMatch: An Open-Source Package for Information Retrieval


Feb 04, 2021
Zhenghao Liu, Kaitao Zhang, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Red Alarm for Pre-trained Models: Universal Vulnerabilities by Neuron-Level Backdoor Attacks


Jan 19, 2021
Zhengyan Zhang, Guangxuan Xiao, Yongwei Li, Tian Lv, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Xin Jiang, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Better Robustness by More Coverage: Adversarial Training with Mixup Augmentation for Robust Fine-tuning


Dec 31, 2020
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Adaptive Neural Ranking with Contrastive Synthetic Supervision


Dec 29, 2020
Si Sun, Yingzhuo Qian, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Kaitao Zhang, Jie Bao, Zhiyuan Liu, Paul Bennett

* 13 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

ONION: A Simple and Effective Defense Against Textual Backdoor Attacks


Nov 20, 2020
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

TLab: Traffic Map Movie Forecasting Based on HR-NET


Nov 17, 2020
Fanyou Wu, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xiaobo Qu, Rado Gazo, Eva Haviarova

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.05699 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

TLab: Second Place Solution Towards Traffic4cast 2020 Competition


Nov 13, 2020
Fanyou Wu, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xiaobo Qu, Rado Gazo, Eva Haviarova

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.05699 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision


Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads


Nov 07, 2020
Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

CMT in TREC-COVID Round 2: Mitigating the Generalization Gaps from Web to Special Domain Search


Nov 03, 2020
Chenyan Xiong, Zhenghao Liu, Si Sun, Zhuyun Dai, Kaitao Zhang, Shi Yu, Zhiyuan Liu, Hoifung Poon, Jianfeng Gao, Paul Bennett

* 5 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Evaluating Attributes, Values, and Structures for Entity Alignment


Oct 07, 2020
Zhiyuan Liu, Yixin Cao, Liangming Pan, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua

* 10 pages, EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction


Oct 05, 2020
Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph


Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Partially-Aligned Data-to-Text Generation with Distant Supervision


Oct 03, 2020
Zihao Fu, Bei Shi, Wai Lam, Lidong Bing, Zhiyuan Liu

* To appear EMNLP 2020. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models


Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect


Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

* This paper is submitted to Frontiers in Big Data and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Attack: Towards Textual Adversarial Attacking in Real-world Situations


Sep 19, 2020
Yuan Zang, Bairu Hou, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun

* work in progress, 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack Toolkit


Sep 19, 2020
Guoyang Zeng, Fanchao Qi, Qianrui Zhou, Tingji Zhang, Bairu Hou, Yuan Zang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China


Sep 12, 2020
Huimin Chen, Zeyu Zhu, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin


  Access Paper or Ask Questions

A Smoothed Analysis of Online Lasso for the Sparse Linear Contextual Bandit Problem


Jul 16, 2020
Zhiyuan Liu, Huazheng Wang, Bo Waggoner, Youjian, Liu, Lijun Chen

* 16 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Encoder for Attributed Graph Embedding


Jul 03, 2020
Ganqu Cui, Jie Zhou, Cheng Yang, Zhiyuan Liu

* To appear in KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Crossmodal Language Grounding in an Embodied Neurocognitive Model


Jun 24, 2020
Stefan Heinrich, Yuan Yao, Tobias Hinz, Zhiyuan Liu, Thomas Hummel, Matthias Kerzel, Cornelius Weber, Stefan Wermter

* Under review, 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Policy Network for Transferable Active Learning on Graphs


Jun 24, 2020
Shengding Hu, Zheng Xiong, Meng Qu, Xingdi Yuan, Marc-Alexandre Côté, Zhiyuan Liu, Jian Tang


  Access Paper or Ask Questions