Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text GenerationPei Ke , Hao Zhou , Yankai Lin , Peng Li , Jie Zhou , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* Accepted by ACL 2022 (Main Conference) 

   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

A Simple but Effective Pluggable Entity Lookup Table for Pre-trained Language ModelsDeming Ye , Yankai Lin , Peng Li , Maosong Sun , Zhiyuan Liu

* Accepted to ACL 2022. The code and models are available at https://github.com/thunlp/PELT 

   Access Paper or Ask Questions

ELLE: Efficient Lifelong Pre-training for Emerging DataYujia Qin , Jiajie Zhang , Yankai Lin , Zhiyuan Liu , Peng Li , Maosong Sun , Jie Zhou

* Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Model Uncertainty-Aware Knowledge Amalgamation for Pre-Trained Language ModelsLei Li , Yankai Lin , Xuancheng Ren , Guangxiang Zhao , Peng Li , Jie Zhou , Xu Sun


   Access Paper or Ask Questions

On Transferability of Prompt Tuning for Natural Language UnderstandingYusheng Su , Xiaozhi Wang , Yujia Qin , Chi-Min Chan , Yankai Lin , Zhiyuan Liu , Peng Li , Juanzi Li , Lei Hou , Maosong Sun , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

MoEfication: Conditional Computation of Transformer Models for Efficient InferenceZhengyan Zhang , Yankai Lin , Zhiyuan Liu , Peng Li , Maosong Sun , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Low-dimensional Intrinsic Task Subspace via Prompt TuningYujia Qin , Xiaozhi Wang , Yusheng Su , Yankai Lin , Ning Ding , Zhiyuan Liu , Juanzi Li , Lei Hou , Peng Li , Maosong Sun , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

RAP: Robustness-Aware Perturbations for Defending against Backdoor Attacks on NLP ModelsWenkai Yang , Yankai Lin , Peng Li , Jie Zhou , Xu Sun

* EMNLP 2021 (main conference), long paper, camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>