Alert button
Picture for Yankai Lin

Yankai Lin

Alert button

Exploring Backdoor Vulnerabilities of Chat Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Yunzhuo Hao, Wenkai Yang, Yankai Lin

Viaarxiv icon

Advancing LLM Reasoning Generalists with Preference Trees

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Lifan Yuan, Ganqu Cui, Hanbin Wang, Ning Ding, Xingyao Wang, Jia Deng, Boji Shan, Huimin Chen, Ruobing Xie, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Bowen Zhou, Hao Peng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

USimAgent: Large Language Models for Simulating Search Users

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Erhan Zhang, Xingzhu Wang, Peiyuan Gong, Yankai Lin, Jiaxin Mao

Figure 1 for USimAgent: Large Language Models for Simulating Search Users
Figure 2 for USimAgent: Large Language Models for Simulating Search Users
Figure 3 for USimAgent: Large Language Models for Simulating Search Users
Figure 4 for USimAgent: Large Language Models for Simulating Search Users
Viaarxiv icon

Controllable Preference Optimization: Toward Controllable Multi-Objective Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Yiju Guo, Ganqu Cui, Lifan Yuan, Ning Ding, Jiexin Wang, Huimin Chen, Bowen Sun, Ruobing Xie, Jie Zhou, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Qinyu Luo, Yining Ye, Shihao Liang, Zhong Zhang, Yujia Qin, Yaxi Lu, Yesai Wu, Xin Cong, Yankai Lin, Yingli Zhang, Xiaoyin Che, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Large Language Model-based Human-Agent Collaboration for Complex Task Solving

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Xueyang Feng, Zhi-Yuan Chen, Yujia Qin, Yankai Lin, Xu Chen, Zhiyuan Liu, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

Watch Out for Your Agents! Investigating Backdoor Threats to LLM-Based Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Wenkai Yang, Xiaohan Bi, Yankai Lin, Sishuo Chen, Jie Zhou, Xu Sun

Viaarxiv icon

Tell Me More! Towards Implicit User Intention Understanding of Language Model Driven Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Cheng Qian, Bingxiang He, Zhong Zhuang, Jia Deng, Yujia Qin, Xin Cong, Zhong Zhang, Jie Zhou, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

InfLLM: Unveiling the Intrinsic Capacity of LLMs for Understanding Extremely Long Sequences with Training-Free Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Chaojun Xiao, Pengle Zhang, Xu Han, Guangxuan Xiao, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Song Han, Maosong Sun

Viaarxiv icon

ReLU$^2$ Wins: Discovering Efficient Activation Functions for Sparse LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Zhengyan Zhang, Yixin Song, Guanghui Yu, Xu Han, Yankai Lin, Chaojun Xiao, Chenyang Song, Zhiyuan Liu, Zeyu Mi, Maosong Sun

Viaarxiv icon