Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Maosong Sun

Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation


Mar 29, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Equality before the Law: Legal Judgment Consistency Analysis for Fairness


Mar 25, 2021
Yuzhong Wang, Chaojun Xiao, Shirong Ma, Haoxi Zhong, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* 15 pages, 4 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Embedding Calibration for Music Semantic Similarity using Auto-regressive Transformer


Mar 13, 2021
Xinran Zhang, Maosong Sun, Jiafeng Liu, Xiaobing Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Diversity of Neural Text Generation via Inverse Probability Weighting


Mar 13, 2021
Xinran Zhang, Maosong Sun, Jiafeng Liu, Xiaobing Li


  Access Paper or Ask Questions

CSS-LM: A Contrastive Framework for Semi-supervised Fine-tuning of Pre-trained Language Models


Mar 03, 2021
Yusheng Su, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

UPRec: User-Aware Pre-training for Recommender Systems


Feb 22, 2021
Chaojun Xiao, Ruobing Xie, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Xu Zhang, Leyu Lin

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning for Natural Language Processing


Feb 07, 2021
Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Maosong Sun

* Published in Springer 

  Access Paper or Ask Questions

Red Alarm for Pre-trained Models: Universal Vulnerabilities by Neuron-Level Backdoor Attacks


Jan 19, 2021
Zhengyan Zhang, Guangxuan Xiao, Yongwei Li, Tian Lv, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Xin Jiang, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Better Robustness by More Coverage: Adversarial Training with Mixup Augmentation for Robust Fine-tuning


Dec 31, 2020
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation: A Review of Methods, Resources, and Tools


Dec 31, 2020
Zhixing Tan, Shuo Wang, Zonghan Yang, Gang Chen, Xuancheng Huang, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted by AI Open 

  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Universal Continuous Knowledge Base


Dec 25, 2020
Gang Chen, Maosong Sun, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Mask-Align: Self-Supervised Neural Word Alignment


Dec 13, 2020
Chi Chen, Maosong Sun, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

ONION: A Simple and Effective Defense Against Textual Backdoor Attacks


Nov 20, 2020
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision


Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads


Nov 07, 2020
Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Natural Language Understanding with Explanations as Latent Variables


Oct 24, 2020
Wangchunshu Zhou, Jinyi Hu, Hanlin Zhang, Xiaodan Liang, Maosong Sun, Chenyan Xiong, Jian Tang


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction


Oct 05, 2020
Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models


Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect


Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

* This paper is submitted to Frontiers in Big Data and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Attack: Towards Textual Adversarial Attacking in Real-world Situations


Sep 19, 2020
Yuan Zang, Bairu Hou, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun

* work in progress, 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack Toolkit


Sep 19, 2020
Guoyang Zeng, Fanchao Qi, Qianrui Zhou, Tingji Zhang, Bairu Hou, Yuan Zang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China


Sep 12, 2020
Huimin Chen, Zeyu Zhu, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Voting for System Combination in Machine Translation


Jul 14, 2020
Xuancheng Huang, Jiacheng Zhang, Zhixing Tan, Derek F. Wong, Huanbo Luan, Jingfang Xu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted by main track of IJCAI2020;SOLE copyright holder is IJCAI (international Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved. https://www.ijcai.org/Proceedings/2020/511 

  Access Paper or Ask Questions

How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence


May 18, 2020
Haoxi Zhong, Chaojun Xiao, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion


Apr 28, 2020
Jie Zhou, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions