Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Better Robustness by More Coverage: Adversarial Training with Mixup Augmentation for Robust Fine-tuning

Dec 31, 2020
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation: A Review of Methods, Resources, and Tools

Dec 31, 2020
Zhixing Tan, Shuo Wang, Zonghan Yang, Gang Chen, Xuancheng Huang, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted by AI Open 

  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning

Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Universal Continuous Knowledge Base

Dec 25, 2020
Gang Chen, Maosong Sun, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Mask-Align: Self-Supervised Neural Word Alignment

Dec 13, 2020
Chi Chen, Maosong Sun, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model

Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

ONION: A Simple and Effective Defense Against Textual Backdoor Attacks

Nov 20, 2020
Fanchao Qi, Yangyi Chen, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision

Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads

Nov 07, 2020
Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Natural Language Understanding with Explanations as Latent Variables

Oct 24, 2020
Wangchunshu Zhou, Jinyi Hu, Hanlin Zhang, Xiaodan Liang, Maosong Sun, Chenyan Xiong, Jian Tang


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction

Oct 05, 2020
Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models

Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect

Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

* This paper is submitted to Frontiers in Big Data and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Attack: Towards Textual Adversarial Attacking in Real-world Situations

Sep 19, 2020
Yuan Zang, Bairu Hou, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun

* work in progress, 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack Toolkit

Sep 19, 2020
Guoyang Zeng, Fanchao Qi, Qianrui Zhou, Tingji Zhang, Bairu Hou, Yuan Zang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China

Sep 12, 2020
Huimin Chen, Zeyu Zhu, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Voting for System Combination in Machine Translation

Jul 14, 2020
Xuancheng Huang, Jiacheng Zhang, Zhixing Tan, Derek F. Wong, Huanbo Luan, Jingfang Xu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted by main track of IJCAI2020;SOLE copyright holder is IJCAI (international Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved. https://www.ijcai.org/Proceedings/2020/511 

  Access Paper or Ask Questions

How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence

May 18, 2020
Haoxi Zhong, Chaojun Xiao, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion

Apr 28, 2020
Jie Zhou, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Train No Evil: Selective Masking for Task-guided Pre-training

Apr 21, 2020
Yuxian Gu, Zhengyan Zhang, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Coreferential Reasoning Learning for Language Representation

Apr 15, 2020
Deming Ye, Yankai Lin, Jiaju Du, Zhenghao Liu, Maosong Sun, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction

Apr 07, 2020
Xu Han, Tianyu Gao, Yankai Lin, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Generating Major Types of Chinese Classical Poetry in a Uniformed Framework

Mar 13, 2020
Jinyi Hu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

MixPoet: Diverse Poetry Generation via Learning Controllable Mixed Latent Space

Mar 13, 2020
Xiaoyuan Yi, Ruoyu Li, Cheng Yang, Wenhao Li, Maosong Sun

* 8 pages, 5 figures, published in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Lexical Sememe Prediction using Dictionary Definitions by Capturing Local Semantic Correspondence

Jan 16, 2020
Jiaju Du, Fanchao Qi, Maosong Sun, Zhiyuan Liu

* Accepted by Journal of Chinese Information Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-channel Reverse Dictionary Model

Dec 19, 2019
Lei Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* Accepted by AAAI Conference on Artificial Intelligence 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Predict Explainable Plots for Neural Story Generation

Dec 06, 2019
Gang Chen, Yang Liu, Huanbo Luan, Meng Zhang, Qun Liu, Maosong Sun

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions