Alert button
Picture for Chen Qian

Chen Qian

Alert button

AutoMMLab: Automatically Generating Deployable Models from Language Instructions for Computer Vision Tasks

Feb 23, 2024
Zekang Yang, Wang Zeng, Sheng Jin, Chen Qian, Ping Luo, Wentao Liu

Viaarxiv icon

A Study on the Vulnerability of Test Questions against ChatGPT-based Cheating

Feb 21, 2024
Shanker Ram, Chen Qian

Viaarxiv icon

Fair Classifiers Without Fair Training: An Influence-Guided Data Sampling Approach

Feb 20, 2024
Jinlong Pang, Jialu Wang, Zhaowei Zhu, Yuanshun Yao, Chen Qian, Yang Liu

Viaarxiv icon

MetaTra: Meta-Learning for Generalized Trajectory Prediction in Unseen Domain

Feb 13, 2024
Xiaohe Li, Feilong Huang, Zide Fan, Fangli Mou, Yingyan Hou, Chen Qian, Lijie Wen

Viaarxiv icon

Lens: A Foundation Model for Network Traffic in Cybersecurity

Feb 09, 2024
Qineng Wang, Chen Qian, Xiaochang Li, Ziyu Yao, Huajie Shao

Viaarxiv icon

DiffSpeaker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Diffusion Transformer

Feb 08, 2024
Zhiyuan Ma, Xiangyu Zhu, Guojun Qi, Chen Qian, Zhaoxiang Zhang, Zhen Lei

Viaarxiv icon

Lens: A Foundation Model for Network Traffic

Feb 06, 2024
Qineng Wang, Chen Qian, Xiaochang Li, Ziyu Yao, Huajie Shao

Viaarxiv icon

Topology-Aware Latent Diffusion for 3D Shape Generation

Jan 31, 2024
Jiangbei Hu, Ben Fei, Baixin Xu, Fei Hou, Weidong Yang, Shengfa Wang, Na Lei, Chen Qian, Ying He

Viaarxiv icon

From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness and Causality through Four Modalities

Jan 29, 2024
Chaochao Lu, Chen Qian, Guodong Zheng, Hongxing Fan, Hongzhi Gao, Jie Zhang, Jing Shao, Jingyi Deng, Jinlan Fu, Kexin Huang, Kunchang Li, Lijun Li, Limin Wang, Lu Sheng, Meiqi Chen, Ming Zhang, Qibing Ren, Sirui Chen, Tao Gui, Wanli Ouyang, Yali Wang, Yan Teng, Yaru Wang, Yi Wang, Yinan He, Yingchun Wang, Yixu Wang, Yongting Zhang, Yu Qiao, Yujiong Shen, Yurong Mou, Yuxi Chen, Zaibin Zhang, Zhelun Shi, Zhenfei Yin, Zhipin Wang

Viaarxiv icon

Not All Steps are Equal: Efficient Generation with Progressive Diffusion Models

Jan 02, 2024
Wenhao Li, Xiu Su, Shan You, Tao Huang, Fei Wang, Chen Qian, Chang Xu

Viaarxiv icon