Exploring Private Federated Learning with Laplacian Smoothing

May 01, 2020
Zhicong Liang, Bao Wang, Quanquan Gu, Stanley Osher, Yuan Yao


  Access Model/Code and Paper
Boosting Semantic Human Matting with Coarse Annotations

Apr 10, 2020
Jinlin Liu, Yuan Yao, Wendi Hou, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Changshui Zhang, Xian-sheng Hua


  Access Model/Code and Paper
Learning the mapping $\mathbf{x}\mapsto \sum_{i=1}^d x_i^2$: the cost of finding the needle in a haystack

Feb 24, 2020
Jiefu Zhang, Leonardo Zepeda-Núñez, Yuan Yao, Lin Lin


  Access Model/Code and Paper
Front2Back: Single View 3D Shape Reconstruction via Front to Back Prediction

Jan 31, 2020
Yuan Yao, Nico Schertler, Enrique Rosales, Helge Rhodin, Leonid Sigal, Alla Sheffer


  Access Model/Code and Paper
SMAUG: End-to-End Full-Stack Simulation Infrastructure for Deep Learning Workloads

Dec 11, 2019
Sam Likun Xi, Yuan Yao, Kshitij Bhardwaj, Paul Whatmough, Gu-Yeon Wei, David Brooks

* 14 pages, 20 figures 

  Access Model/Code and Paper
Fast Stochastic Ordinal Embedding with Variance Reduction and Adaptive Step Size

Dec 01, 2019
Ke Ma, Jinshan Zeng, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao

* 19 pages, 5 figures, accepted by IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering, Conference Version: arXiv:1711.06446 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence

Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Model/Code and Paper
iSplit LBI: Individualized Partial Ranking with Ties via Split LBI

Oct 14, 2019
Qianqian Xu, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Model/Code and Paper
Characterizing Membership Privacy in Stochastic Gradient Langevin Dynamics

Oct 05, 2019
Bingzhe Wu, Chaochao Chen, Shiwan Zhao, Cen Chen, Yuan Yao, Guangyu Sun, Li Wang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

* Under review of AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction

Sep 28, 2019
Xu Han, Tianyu Gao, Yuan Yao, Demin Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Model/Code and Paper
An Acceleration Framework for High Resolution Image Synthesis

Sep 09, 2019
Jinlin Liu, Yuan Yao, Jianqiang Ren


  Access Model/Code and Paper
Heterogeneous Domain Adaptation via Soft Transfer Network

Aug 28, 2019
Yuan Yao, Yu Zhang, Xutao Li, Yunming Ye

* Accepted by ACM Multimedia (ACM MM) 2019 

  Access Model/Code and Paper
DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset

Jun 17, 2019
Yuan Yao, Deming Ye, Peng Li, Xu Han, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Lixin Huang, Jie Zhou, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Parsimonious Deep Learning: A Differential Inclusion Approach with Global Convergence

May 23, 2019
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* 25 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
$S^{2}$-LBI: Stochastic Split Linearized Bregman Iterations for Parsimonious Deep Learning

Apr 24, 2019
Yanwei Fu, Donghao Li, Xinwei Sun, Shun Zhang, Yizhou Wang, Yuan Yao

* technical report 

  Access Model/Code and Paper
Deep Robust Subjective Visual Property Prediction in Crowdsourcing

Mar 10, 2019
Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

* 9 pages, accepted by CVPR 2019 (Poster) 

  Access Model/Code and Paper
Generative Adversarial Nets for Robust Scatter Estimation: A Proper Scoring Rule Perspective

Mar 05, 2019
Chao Gao, Yuan Yao, Weizhi Zhu


  Access Model/Code and Paper
A Convergence Analysis of Nonlinearly Constrained ADMM in Deep Learning

Feb 06, 2019
Jinshan Zeng, Shao-Bo Lin, Yuan Yao


  Access Model/Code and Paper
Attention-aware Multi-stroke Style Transfer

Jan 16, 2019
Yuan Yao, Jianqiang Ren, Xuansong Xie, Weidong Liu, Yong-Jin Liu, Jun Wang


  Access Model/Code and Paper
Multiview Cross-supervision for Semantic Segmentation

Dec 04, 2018
Yuan Yao, Hyun Soo Park


  Access Model/Code and Paper
FewRel: A Large-Scale Supervised Few-Shot Relation Classification Dataset with State-of-the-Art Evaluation

Oct 26, 2018
Xu Han, Hao Zhu, Pengfei Yu, Ziyun Wang, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* EMNLP 2018. The first four authors contribute equally. The order is determined by dice rolling. Visit our website http://zhuhao.me/fewrel 

  Access Model/Code and Paper
On Breiman's Dilemma in Neural Networks: Phase Transitions of Margin Dynamics

Oct 18, 2018
Weizhi Zhu, Yifei Huang, Yuan Yao

* 34 pages 

  Access Model/Code and Paper
A Unified Dynamic Approach to Sparse Model Selection

Oct 08, 2018
Chendi Huang, Yuan Yao

* Proceedings of the 21st International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2018, Lanzarote, Spain. PMLR: Volume 84 
* 24 pages 

  Access Model/Code and Paper
Robust Estimation and Generative Adversarial Nets

Oct 07, 2018
Chao Gao, Jiyi Liu, Yuan Yao, Weizhi Zhu


  Access Model/Code and Paper
A Margin-based MLE for Crowdsourced Partial Ranking

Jul 29, 2018
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

* 9 pages, Accepted by ACM Multimedia 2018 as a full paper 

  Access Model/Code and Paper
MSplit LBI: Realizing Feature Selection and Dense Estimation Simultaneously in Few-shot and Zero-shot Learning

Jun 12, 2018
Bo Zhao, Xinwei Sun, Yanwei Fu, Yuan Yao, Yizhou Wang

* Accepted by the 35th International Conference on Machine Learning 

  Access Model/Code and Paper