Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Yao

Yuan Yao

Department of Mathematics, Hong Kong University of Science and Technology

CPT: Colorful Prompt Tuning for Pre-trained Vision-Language Models


Oct 08, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Deep Learning with Bayesian Privacy


Sep 27, 2021
Hanlin Gu, Lixin Fan, Bowen Li, Yan Kang, Yuan Yao, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Note on Learning Rare Events in Molecular Dynamics using LSTM and Transformer


Jul 14, 2021
Wenqi Zeng, Siqin Cao, Xuhui Huang, Yuan Yao


  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word Substitution


Jun 11, 2021
Fanchao Qi, Yuan Yao, Sophia Xu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Accepted by the main conference of ACL-IJCNLP as a long paper. Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics


May 31, 2021
Xiaoguang Tu, Yingtian Zou, Jian Zhao, Wenjie Ai, Jian Dong, Yuan Yao, Zhikang Wang, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation


Mar 29, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

UPRec: User-Aware Pre-training for Recommender Systems


Feb 22, 2021
Chaojun Xiao, Ruobing Xie, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Xu Zhang, Leyu Lin

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

Polyimide-Based Flexible Coupled-Coils Design and Load-Shift Keying Analysis


Feb 02, 2021
Yuan Yao, Wing-Hung Ki, Chi-Ying Tsui

* 4 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StrokeGAN: Reducing Mode Collapse in Chinese Font Generation via Stroke Encoding


Jan 11, 2021
Jinshan Zeng, Qi Chen, Yunxin Liu, Mingwen Wang, Yuan Yao

* AAAI 2021 
* 10 pages, our codes and data are available at: https://github.com/JinshanZeng/StrokeGAN 

  Access Paper or Ask Questions

On Stochastic Variance Reduced Gradient Method for Semidefinite Optimization


Jan 01, 2021
Jinshan Zeng, Yixuan Zha, Ke Ma, Yuan Yao

* 27 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An exact solution in Markov decision process with multiplicative rewards as a general framework


Dec 15, 2020
Yuan Yao, Xiaolin Sun

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision


Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness of Stabilized NeuralODEs Might be from Obfuscated Gradients


Sep 28, 2020
Yifei Huang, Yaodong Yu, Hongyang Zhang, Yi Ma, Yuan Yao

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect


Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

* This paper is submitted to Frontiers in Big Data and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Autoencoder GAN for Cryo-EM Image Denoising


Aug 17, 2020
Hanlin Gu, Ilona Christy Unarta, Xuhui Huang, Yuan Yao

* 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Heterogeneous Domain Adaptation with Conditional Weighting Adversarial Network


Aug 06, 2020
Yuan Yao, Xutao Li, Yu Zhang, Yunming Ye

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How to trust unlabeled data? Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning


Jul 17, 2020
Yikai Wang, Li Zhang, Yuan Yao, Yanwei Fu

* Journal extension of arXiv:2003.11853 that appears in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging both Lesion Features and Procedural Bias in Neuroimaging: An Dual-Task Split dynamics of inverse scale space


Jul 17, 2020
Xinwei Sun, Wenjing Han, Lingjing Hu, Yuan Yao, Yizhou Wang

* Thanks to Xinwei's girlfriend Yue Cao, for her love and support 

  Access Paper or Ask Questions

DessiLBI: Exploring Structural Sparsity of Deep Networks via Differential Inclusion Paths


Jul 04, 2020
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* ICML 2020 
* conference , 23 pages https://github.com/corwinliu9669/dS2LBI 

  Access Paper or Ask Questions

Crossmodal Language Grounding in an Embodied Neurocognitive Model


Jun 24, 2020
Stefan Heinrich, Yuan Yao, Tobias Hinz, Zhiyuan Liu, Thomas Hummel, Matthias Kerzel, Cornelius Weber, Stefan Wermter

* Under review, 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Video Playback Rate Perception for Self-supervisedSpatio-Temporal Representation Learning


Jun 20, 2020
Yuan Yao, Chang Liu, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Private Federated Learning with Laplacian Smoothing


May 01, 2020
Zhicong Liang, Bao Wang, Quanquan Gu, Stanley Osher, Yuan Yao


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Semantic Human Matting with Coarse Annotations


Apr 10, 2020
Jinlin Liu, Yuan Yao, Wendi Hou, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Changshui Zhang, Xian-sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Learning the mapping $\mathbf{x}\mapsto \sum_{i=1}^d x_i^2$: the cost of finding the needle in a haystack


Feb 24, 2020
Jiefu Zhang, Leonardo Zepeda-Núñez, Yuan Yao, Lin Lin


  Access Paper or Ask Questions

Front2Back: Single View 3D Shape Reconstruction via Front to Back Prediction


Jan 31, 2020
Yuan Yao, Nico Schertler, Enrique Rosales, Helge Rhodin, Leonid Sigal, Alla Sheffer


  Access Paper or Ask Questions