Alert button
Picture for Yuan Yao

Yuan Yao

Alert button

Referee Can Play: An Alternative Approach to Conditional Generation via Model Inversion

Feb 26, 2024
Xuantong Liu, Tianyang Hu, Wenjia Wang, Kenji Kawaguchi, Yuan Yao

Viaarxiv icon

Evaluating Membership Inference Attacks and Defenses in Federated Learning

Feb 09, 2024
Gongxi Zhu, Donghao Li, Hanlin Gu, Yuxing Han, Yuan Yao, Lixin Fan, Qiang Yang

Viaarxiv icon

CoCoT: Contrastive Chain-of-Thought Prompting for Large Multimodal Models with Multiple Image Inputs

Jan 05, 2024
Daoan Zhang, Junming Yang, Hanjia Lyu, Zijian Jin, Yuan Yao, Mingkai Chen, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

En3D: An Enhanced Generative Model for Sculpting 3D Humans from 2D Synthetic Data

Jan 02, 2024
Yifang Men, Biwen Lei, Yuan Yao, Miaomiao Cui, Zhouhui Lian, Xuansong Xie

Viaarxiv icon

ASC: Adaptive Scale Feature Map Compression for Deep Neural Network

Dec 13, 2023
Yuan Yao, Tian-Sheuan Chang

Viaarxiv icon

DreaMoving: A Human Video Generation Framework based on Diffusion Models

Dec 11, 2023
Mengyang Feng, Jinlin Liu, Kai Yu, Yuan Yao, Zheng Hui, Xiefan Guo, Xianhui Lin, Haolan Xue, Chen Shi, Xiaowen Li, Aojie Li, Xiaoyang Kang, Biwen Lei, Miaomiao Cui, Peiran Ren, Xuansong Xie

Viaarxiv icon

RLHF-V: Towards Trustworthy MLLMs via Behavior Alignment from Fine-grained Correctional Human Feedback

Dec 01, 2023
Tianyu Yu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Taiwen He, Yifeng Han, Ganqu Cui, Jinyi Hu, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

InstructMol: Multi-Modal Integration for Building a Versatile and Reliable Molecular Assistant in Drug Discovery

Nov 27, 2023
He Cao, Zijing Liu, Xingyu Lu, Yuan Yao, Yu Li

Figure 1 for InstructMol: Multi-Modal Integration for Building a Versatile and Reliable Molecular Assistant in Drug Discovery
Figure 2 for InstructMol: Multi-Modal Integration for Building a Versatile and Reliable Molecular Assistant in Drug Discovery
Figure 3 for InstructMol: Multi-Modal Integration for Building a Versatile and Reliable Molecular Assistant in Drug Discovery
Figure 4 for InstructMol: Multi-Modal Integration for Building a Versatile and Reliable Molecular Assistant in Drug Discovery
Viaarxiv icon

Advancing Transformer Architecture in Long-Context Large Language Models: A Comprehensive Survey

Nov 21, 2023
Yunpeng Huang, Jingwei Xu, Zixu Jiang, Junyu Lai, Zenan Li, Yuan Yao, Taolue Chen, Lijuan Yang, Zhou Xin, Xiaoxing Ma

Viaarxiv icon

Thoroughly Modeling Multi-domain Pre-trained Recommendation as Language

Oct 20, 2023
Zekai Qu, Ruobing Xie, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Fengzong Lian, Zhanhui Kang, Jie Zhou

Figure 1 for Thoroughly Modeling Multi-domain Pre-trained Recommendation as Language
Figure 2 for Thoroughly Modeling Multi-domain Pre-trained Recommendation as Language
Figure 3 for Thoroughly Modeling Multi-domain Pre-trained Recommendation as Language
Figure 4 for Thoroughly Modeling Multi-domain Pre-trained Recommendation as Language
Viaarxiv icon