Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Yuan Yao

Department of Mathematics, Hong Kong University of Science and Technology

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision

Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness of Stabilized NeuralODEs Might be from Obfuscated Gradients

Sep 28, 2020
Yifei Huang, Yaodong Yu, Hongyang Zhang, Yi Ma, Yuan Yao

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect

Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

* This paper is submitted to Frontiers in Big Data and is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Autoencoder GAN for Cryo-EM Image Denoising

Aug 17, 2020
Hanlin Gu, Ilona Christy Unarta, Xuhui Huang, Yuan Yao

* 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Heterogeneous Domain Adaptation with Conditional Weighting Adversarial Network

Aug 06, 2020
Yuan Yao, Xutao Li, Yu Zhang, Yunming Ye

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How to trust unlabeled data? Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning

Jul 17, 2020
Yikai Wang, Li Zhang, Yuan Yao, Yanwei Fu

* Journal extension of arXiv:2003.11853 that appears in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging both Lesion Features and Procedural Bias in Neuroimaging: An Dual-Task Split dynamics of inverse scale space

Jul 17, 2020
Xinwei Sun, Wenjing Han, Lingjing Hu, Yuan Yao, Yizhou Wang

* Thanks to Xinwei's girlfriend Yue Cao, for her love and support 

  Access Paper or Ask Questions

DessiLBI: Exploring Structural Sparsity of Deep Networks via Differential Inclusion Paths

Jul 04, 2020
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* ICML 2020 
* conference , 23 pages https://github.com/corwinliu9669/dS2LBI 

  Access Paper or Ask Questions

Crossmodal Language Grounding in an Embodied Neurocognitive Model

Jun 24, 2020
Stefan Heinrich, Yuan Yao, Tobias Hinz, Zhiyuan Liu, Thomas Hummel, Matthias Kerzel, Cornelius Weber, Stefan Wermter

* Under review, 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Video Playback Rate Perception for Self-supervisedSpatio-Temporal Representation Learning

Jun 20, 2020
Yuan Yao, Chang Liu, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Private Federated Learning with Laplacian Smoothing

May 01, 2020
Zhicong Liang, Bao Wang, Quanquan Gu, Stanley Osher, Yuan Yao


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Semantic Human Matting with Coarse Annotations

Apr 10, 2020
Jinlin Liu, Yuan Yao, Wendi Hou, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Changshui Zhang, Xian-sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Learning the mapping $\mathbf{x}\mapsto \sum_{i=1}^d x_i^2$: the cost of finding the needle in a haystack

Feb 24, 2020
Jiefu Zhang, Leonardo Zepeda-NĂșñez, Yuan Yao, Lin Lin


  Access Paper or Ask Questions

Front2Back: Single View 3D Shape Reconstruction via Front to Back Prediction

Jan 31, 2020
Yuan Yao, Nico Schertler, Enrique Rosales, Helge Rhodin, Leonid Sigal, Alla Sheffer


  Access Paper or Ask Questions

SMAUG: End-to-End Full-Stack Simulation Infrastructure for Deep Learning Workloads

Dec 11, 2019
Sam Likun Xi, Yuan Yao, Kshitij Bhardwaj, Paul Whatmough, Gu-Yeon Wei, David Brooks

* 14 pages, 20 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Stochastic Ordinal Embedding with Variance Reduction and Adaptive Step Size

Dec 01, 2019
Ke Ma, Jinshan Zeng, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao

* 19 pages, 5 figures, accepted by IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering, Conference Version: arXiv:1711.06446 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence

Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

iSplit LBI: Individualized Partial Ranking with Ties via Split LBI

Oct 14, 2019
Qianqian Xu, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Membership Privacy in Stochastic Gradient Langevin Dynamics

Oct 05, 2019
Bingzhe Wu, Chaochao Chen, Shiwan Zhao, Cen Chen, Yuan Yao, Guangyu Sun, Li Wang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

* Under review of AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction

Sep 28, 2019
Xu Han, Tianyu Gao, Yuan Yao, Demin Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

An Acceleration Framework for High Resolution Image Synthesis

Sep 09, 2019
Jinlin Liu, Yuan Yao, Jianqiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Domain Adaptation via Soft Transfer Network

Aug 28, 2019
Yuan Yao, Yu Zhang, Xutao Li, Yunming Ye

* Accepted by ACM Multimedia (ACM MM) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset

Jun 17, 2019
Yuan Yao, Deming Ye, Peng Li, Xu Han, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Lixin Huang, Jie Zhou, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Parsimonious Deep Learning: A Differential Inclusion Approach with Global Convergence

May 23, 2019
Yanwei Fu, Chen Liu, Donghao Li, Xinwei Sun, Jinshan Zeng, Yuan Yao

* 25 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

$S^{2}$-LBI: Stochastic Split Linearized Bregman Iterations for Parsimonious Deep Learning

Apr 24, 2019
Yanwei Fu, Donghao Li, Xinwei Sun, Shun Zhang, Yizhou Wang, Yuan Yao

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Robust Subjective Visual Property Prediction in Crowdsourcing

Mar 10, 2019
Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao

* 9 pages, accepted by CVPR 2019 (Poster) 

  Access Paper or Ask Questions