Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Han

OPV2V: An Open Benchmark Dataset and Fusion Pipeline for Perception with Vehicle-to-Vehicle Communication


Sep 17, 2021
Runsheng Xu, Hao Xiang, Xin Xia, Xu Han, Jinlong Liu, Jiaqi Ma

* Submitted to ICRA2022 

  Access Paper or Ask Questions

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning


Sep 14, 2021
Yuxian Gu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Minlie Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Prompt-Learning for Fine-Grained Entity Typing


Aug 24, 2021
Ning Ding, Yulin Chen, Xu Han, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Hong-Gee Kim


  Access Paper or Ask Questions

OpenCDA:An Open Cooperative Driving Automation Framework Integrated with Co-Simulation


Aug 12, 2021
Runsheng Xu, Yi Guo, Xu Han, Xin Xia, Hao Xiang, Jiaqi Ma

* 2021 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) 
* Accepted by ITSC2021 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization under Conditional and Label Shifts via Variational Bayesian Inference


Jul 22, 2021
Xiaofeng Liu, Bo Hu, Linghao Jin, Xu Han, Fangxu Xing, Jinsong Ouyang, Jun Lu, Georges EL Fakhri, Jonghye Woo

* 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OpenCDA:An Open Cooperative Driving Automation FrameworkIntegrated with Co-Simulation


Jul 13, 2021
Runsheng Xu, Yi Guo, Xu Han, Xin Xia, Hao Xiang, Jiaqi Ma

* 2021 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) 
* Accepted by ITSC2021 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pre-processing with Orthogonal Decompositions for High-dimensional Explanatory Variables


Jun 16, 2021
Xu Han, Ethan X Fang, Cheng Yong Tang


  Access Paper or Ask Questions

Nonparametric Empirical Bayes Estimation and Testing for Sparse and Heteroscedastic Signals


Jun 16, 2021
Junhui Cai, Xu Han, Ya'acov Ritov, Linda Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation


Jun 14, 2021
Xiaohui Chen, Xu Han, Jiajing Hu, Francisco J. R. Ruiz, Liping Liu

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-NERD: A Few-Shot Named Entity Recognition Dataset


Jun 02, 2021
Ning Ding, Guangwei Xu, Yulin Chen, Xiaobin Wang, Xu Han, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Hyperbolic Neural Networks


May 31, 2021
Weize Chen, Xu Han, Yankai Lin, Hexu Zhao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

PTR: Prompt Tuning with Rules for Text Classification


May 31, 2021
Xu Han, Weilin Zhao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction


May 30, 2021
Ziqi Wang, Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Jie Zhou

* Accepted at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Inheritance for Pre-trained Language Models


May 28, 2021
Yujia Qin, Yankai Lin, Jing Yi, Jiajie Zhang, Xu Han, Zhengyan Zhang, Yusheng Su, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Manual Evaluation Matters: Reviewing Test Protocols of Distantly Supervised Relation Extraction


May 20, 2021
Tianyu Gao, Xu Han, Keyue Qiu, Yuzhuo Bai, Zhiyu Xie, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation


Mar 29, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CSS-LM: A Contrastive Framework for Semi-supervised Fine-tuning of Pre-trained Language Models


Mar 03, 2021
Yusheng Su, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Identity-aware Facial Expression Recognition in Compressed Video


Jan 07, 2021
Xiaofeng Liu, Linghao Jin, Xu Han, Jun Lu, Jane You, Lingsheng Kong

* Accepted as the Oral paper at ICPR 2020 (<4.4%). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2010.10637 

  Access Paper or Ask Questions