Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Deep Reinforcement Learning of Transition States

Nov 13, 2020
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Zhen Zhang, Xu Han, Maodong Li, Lijiang Yang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao

* version 1 

  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision

Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Importance-Aware Semantic Segmentation in Self-Driving with Discrete Wasserstein Training

Oct 21, 2020
Xiaofeng Liu, Yuzhuo Han, Song Bai, Yi Ge, Tianxing Wang, Xu Han, Site Li, Jane You, Ju Lu

* Published in Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.04751 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Regularized Identity-aware Facial ExpressionRecognition in Compressed Video

Oct 20, 2020
Xiaofeng Liu, Linghao Jin, Xu Han, Jane You


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction

Oct 05, 2020
Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph

Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models

Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Network for Joint Registration and Reconstruction of Images with Pathologies

Aug 17, 2020
Xu Han, Zhengyang Shen, Zhenlin Xu, Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Michel Bilello, Christos Davatzikos, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

Local Temperature Scaling for Probability Calibration

Aug 12, 2020
Zhipeng Ding, Xu Han, Peirong Liu, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset

Apr 28, 2020
Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Wangyi Jiang, Rong Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Yankai Lin, Jie Zhou

* 9 pages, 2 figures; Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Perspective on Deep Learning for Molecular Modeling and Simulations

Apr 25, 2020
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Zhen Zhang, Junhan Chang, Maodong Li, Xu Han, Lijiang Yang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao


  Access Paper or Ask Questions

More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction

Apr 07, 2020
Xu Han, Tianyu Gao, Yankai Lin, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence

Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Unimodal-uniform Constrained Wasserstein Training for Medical Diagnosis

Nov 03, 2019
Xiaofeng Liu, Xu Han, Yukai Qiao, Yi Ge, Lu Jun

* ICCV VRMI workshop Oral. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.00962 

  Access Paper or Ask Questions

VoteNet+ : An Improved Deep Learning Label Fusion Method for Multi-atlas Segmentation

Nov 01, 2019
Zhipeng Ding, Xu Han, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification

Oct 16, 2019
Tianyu Gao, Xu Han, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted to EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction

Sep 28, 2019
Xu Han, Tianyu Gao, Yuan Yao, Demin Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Meta Knowledge Graph Information for Multi-Hop Reasoning over Few-Shot Relations

Aug 30, 2019
Xin Lv, Yuxian Gu, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning

Aug 29, 2019
Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Efficient training and design of photonic neural network through neuroevolution

Aug 04, 2019
Tian Zhang, Jia Wang, Yihang Dan, Yuxiang Lanqiu, Jian Dai, Xu Han, Xiaojuan Sun, Kun Xu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GEAR: Graph-based Evidence Aggregating and Reasoning for Fact Verification

Jul 22, 2019
Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Quantifying Similarity between Relations with Fact Distribution

Jul 21, 2019
Weize Chen, Hao Zhu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset

Jun 17, 2019
Yuan Yao, Deming Ye, Peng Li, Xu Han, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Lixin Huang, Jie Zhou, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Language Representation with Informative Entities

Jun 04, 2019
Zhengyan Zhang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Xin Jiang, Maosong Sun, Qun Liu

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

VoteNet: A Deep Learning Label Fusion Method for Multi-Atlas Segmentation

May 31, 2019
Zhipeng Ding, Xu Han, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions