Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Han

Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation


Mar 29, 2021
Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CSS-LM: A Contrastive Framework for Semi-supervised Fine-tuning of Pre-trained Language Models


Mar 03, 2021
Yusheng Su, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Identity-aware Facial Expression Recognition in Compressed Video


Jan 07, 2021
Xiaofeng Liu, Linghao Jin, Xu Han, Jun Lu, Jane You, Lingsheng Kong

* Accepted as the Oral paper at ICPR 2020 (<4.4%). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2010.10637 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Ensemble for Anomaly Detection


Dec 14, 2020
Xu Han, Xiaohui Chen, Li-Ping Liu

* 8 pages, 6 figures. To appear in Proceedings 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 21) 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning of Transition States


Nov 13, 2020
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Zhen Zhang, Xu Han, Maodong Li, Lijiang Yang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao

* version 1 

  Access Paper or Ask Questions

Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision


Nov 08, 2020
Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin

* EMNLP 2020 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Importance-Aware Semantic Segmentation in Self-Driving with Discrete Wasserstein Training


Oct 21, 2020
Xiaofeng Liu, Yuzhuo Han, Song Bai, Yi Ge, Tianxing Wang, Xu Han, Site Li, Jane You, Ju Lu

* Published in Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.04751 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Regularized Identity-aware Facial ExpressionRecognition in Compressed Video


Oct 20, 2020
Xiaofeng Liu, Linghao Jin, Xu Han, Jane You


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction


Oct 05, 2020
Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph


Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models


Oct 01, 2020
Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Network for Joint Registration and Reconstruction of Images with Pathologies


Aug 17, 2020
Xu Han, Zhengyang Shen, Zhenlin Xu, Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Michel Bilello, Christos Davatzikos, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

Local Temperature Scaling for Probability Calibration


Aug 12, 2020
Zhipeng Ding, Xu Han, Peirong Liu, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset


Apr 28, 2020
Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Wangyi Jiang, Rong Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Yankai Lin, Jie Zhou

* 9 pages, 2 figures; Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Perspective on Deep Learning for Molecular Modeling and Simulations


Apr 25, 2020
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Zhen Zhang, Junhan Chang, Maodong Li, Xu Han, Lijiang Yang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao


  Access Paper or Ask Questions

More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction


Apr 07, 2020
Xu Han, Tianyu Gao, Yankai Lin, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence


Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Unimodal-uniform Constrained Wasserstein Training for Medical Diagnosis


Nov 03, 2019
Xiaofeng Liu, Xu Han, Yukai Qiao, Yi Ge, Lu Jun

* ICCV VRMI workshop Oral. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.00962 

  Access Paper or Ask Questions

VoteNet+ : An Improved Deep Learning Label Fusion Method for Multi-atlas Segmentation


Nov 01, 2019
Zhipeng Ding, Xu Han, Marc Niethammer


  Access Paper or Ask Questions

FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification


Oct 16, 2019
Tianyu Gao, Xu Han, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted to EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction


Sep 28, 2019
Xu Han, Tianyu Gao, Yuan Yao, Demin Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Meta Knowledge Graph Information for Multi-Hop Reasoning over Few-Shot Relations


Aug 30, 2019
Xin Lv, Yuxian Gu, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning


Aug 29, 2019
Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Efficient training and design of photonic neural network through neuroevolution


Aug 04, 2019
Tian Zhang, Jia Wang, Yihang Dan, Yuxiang Lanqiu, Jian Dai, Xu Han, Xiaojuan Sun, Kun Xu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GEAR: Graph-based Evidence Aggregating and Reasoning for Fact Verification


Jul 22, 2019
Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Quantifying Similarity between Relations with Fact Distribution


Jul 21, 2019
Weize Chen, Hao Zhu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions