Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ning Ding

Prototypical Representation Learning for Relation Extraction


Mar 22, 2021
Ning Ding, Xiaobin Wang, Yao Fu, Guangwei Xu, Rui Wang, Pengjun Xie, Ying Shen, Fei Huang, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Purified Feature Representations from Task-irrelevant Labels


Feb 22, 2021
Yinghui Li, Ruiyang Liu, Chen Wang, Li Yangning, Ning Ding, Hai-Tao Zheng

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.08470 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Task-Oriented Dialog System with Domain and Task Adaptive Pretraining


Feb 08, 2021
Boliang Zhang, Ying Lyu, Ning Ding, Tianhao Shen, Zhaoyang Jia, Kun Han, Kevin Knight


  Access Paper or Ask Questions

Towards All-around Knowledge Transferring: Learning From Task-irrelevant Labels


Nov 17, 2020
Yinghui Li, Ruiyang Liu, ZiHao Zhang, Ning Ding, Ying Shen, Linmi Tao, Hai-Tao Zheng


  Access Paper or Ask Questions

TP-LSD: Tri-Points Based Line Segment Detector


Sep 11, 2020
Siyu Huang, Fangbo Qin, Pengfei Xiong, Ning Ding, Yijia He, Xiao Liu

* Europeon Conference on Computer Vision (2020) 
* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Length-Controllable Image Captioning


Jul 19, 2020
Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Coupling Distant Annotation and Adversarial Training for Cross-Domain Chinese Word Segmentation


Jul 16, 2020
Ning Ding, Dingkun Long, Guangwei Xu, Muhua Zhu, Pengjun Xie, Xiaobin Wang, Hai-Tao Zheng

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions