Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ning Ding

Discriminative-Generative Representation Learning for One-Class Anomaly Detection


Jul 27, 2021
Xuan Xia, Xizhou Pan, Xing He, Jingfei Zhang, Ning Ding, Lin Ma

* e.g.:13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

High-Payload Online Identification and Adaptive Control for an Electrically-actuated Quadruped Robot


Jul 26, 2021
Bingchen Jin, Shusheng Ye, Juntong Su, Chaoyang Song, Ye Zhao, Aidong Zhang, Ning Ding, Jianwen Luo


  Access Paper or Ask Questions

Terrain-perception-free Quadrupedal Spinning Locomotion on Versatile Terrains: Modeling, Analysis, and Experimental Validation


Jul 26, 2021
Hongwu Zhu, Dong Wang, Ganyu Deng, Nathan Boyd, Ziyi Zhou, Lecheng Ruan, Caiming Sun, Aidong Zhang, Ning Ding, Ye Zhao, Jianwen Luo


  Access Paper or Ask Questions

CLINE: Contrastive Learning with Semantic Negative Examples for Natural Language Understanding


Jul 01, 2021
Dong Wang, Ning Ding, Piji Li, Hai-Tao Zheng

* ACL 2021, Main Conference, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Few-NERD: A Few-Shot Named Entity Recognition Dataset


Jun 02, 2021
Ning Ding, Guangwei Xu, Yulin Chen, Xiaobin Wang, Xu Han, Pengjun Xie, Hai-Tao Zheng, Zhiyuan Liu

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

PTR: Prompt Tuning with Rules for Text Classification


May 31, 2021
Xu Han, Weilin Zhao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Representation Learning for Relation Extraction


Mar 22, 2021
Ning Ding, Xiaobin Wang, Yao Fu, Guangwei Xu, Rui Wang, Pengjun Xie, Ying Shen, Fei Huang, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Purified Feature Representations from Task-irrelevant Labels


Feb 22, 2021
Yinghui Li, Ruiyang Liu, Chen Wang, Li Yangning, Ning Ding, Hai-Tao Zheng

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.08470 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Task-Oriented Dialog System with Domain and Task Adaptive Pretraining


Feb 08, 2021
Boliang Zhang, Ying Lyu, Ning Ding, Tianhao Shen, Zhaoyang Jia, Kun Han, Kevin Knight


  Access Paper or Ask Questions

Towards All-around Knowledge Transferring: Learning From Task-irrelevant Labels


Nov 17, 2020
Yinghui Li, Ruiyang Liu, ZiHao Zhang, Ning Ding, Ying Shen, Linmi Tao, Hai-Tao Zheng


  Access Paper or Ask Questions

TP-LSD: Tri-Points Based Line Segment Detector


Sep 11, 2020
Siyu Huang, Fangbo Qin, Pengfei Xiong, Ning Ding, Yijia He, Xiao Liu

* Europeon Conference on Computer Vision (2020) 
* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Length-Controllable Image Captioning


Jul 19, 2020
Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Coupling Distant Annotation and Adversarial Training for Cross-Domain Chinese Word Segmentation


Jul 16, 2020
Ning Ding, Dingkun Long, Guangwei Xu, Muhua Zhu, Pengjun Xie, Xiaobin Wang, Hai-Tao Zheng

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions