Alert button
Picture for Wanxiang Che

Wanxiang Che

Alert button

OneBit: Towards Extremely Low-bit Large Language Models

Feb 17, 2024
Yuzhuang Xu, Xu Han, Zonghan Yang, Shuo Wang, Qingfu Zhu, Zhiyuan Liu, Weidong Liu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

Exploring Hybrid Question Answering via Program-based Prompting

Feb 16, 2024
Qi Shi, Han Cui, Haofeng Wang, Qingfu Zhu, Wanxiang Che, Ting Liu

Viaarxiv icon

MultiPoT: Multilingual Program of Thoughts Harnesses Multiple Programming Languages

Feb 16, 2024
Xianzhen Luo, Qingfu Zhu, Zhiming Zhang, Libo Qin, Xu Wang, Qing Yang, Dongliang Xu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

Multi-Hop Table Retrieval for Open-Domain Text-to-SQL

Feb 16, 2024
Xuanliang Zhang, Dingzirui Wang, Longxu Dou, Qingfu Zhu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

Improving Demonstration Diversity by Human-Free Fusing for Text-to-SQL

Feb 16, 2024
Dingzirui Wang, Longxu Dou, Xuanliang Zhang, Qingfu Zhu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

Enhancing Numerical Reasoning with the Guidance of Reliable Reasoning Processes

Feb 16, 2024
Dingzirui Wang, Longxu Dou, Xuanliang Zhang, Qingfu Zhu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

A Survey of Table Reasoning with Large Language Models

Feb 13, 2024
Xuanliang Zhang, Dingzirui Wang, Longxu Dou, Qingfu Zhu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

Pro-HAN: A Heterogeneous Graph Attention Network for Profile-Based Spoken Language Understanding

Feb 06, 2024
Dechuan Teng, Chunlin Lu, Xiao Xu, Wanxiang Che, Libo Qin

Viaarxiv icon

DAPT: A Dual Attention Framework for Parameter-Efficient Continual Learning of Large Language Models

Jan 16, 2024
Weixiang Zhao, Shilong Wang, Yulin Hu, Yanyan Zhao, Bing Qin, Xuanyu Zhang, Qing Yang, Dongliang Xu, Wanxiang Che

Viaarxiv icon

End-to-end Task-oriented Dialogue: A Survey of Tasks, Methods, and Future Directions

Nov 15, 2023
Libo Qin, Wenbo Pan, Qiguang Chen, Lizi Liao, Zhou Yu, Yue Zhang, Wanxiang Che, Min Li

Viaarxiv icon