Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rui Wang

Cross-lingual Transferring of Pre-trained Contextualized Language Models


Jul 27, 2021
Zuchao Li, Kevin Parnow, Hai Zhao, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Tradeoff in Integrated Sensing and Communication: Recognition Accuracy versus Communication Rate


Jul 20, 2021
Guoliang Li, Shuai Wang, Jie Li, Rui Wang, Fan Liu, Meihong Zhang, Xiaohui Peng, Tony Xiao Han

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2104.10378 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Edge Intelligence via Integrated Sensing and Communication


Jul 20, 2021
Tong Zhang, Shuai Wang, Guoliang Li, Fan Liu, Guangxu Zhu, Rui Wang

* 7 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

MINERVAS: Massive INterior EnviRonments VirtuAl Synthesis


Jul 14, 2021
Haocheng Ren, Hao Zhang, Jia Zheng, Jiaxiang Zheng, Rui Tang, Rui Wang, Hujun Bao

* The two first authors contribute equally. Project pape: https://coohom.github.io/MINERVAS 

  Access Paper or Ask Questions

Synthesizing Multi-Tracer PET Images for Alzheimer's Disease Patients using a 3D Unified Anatomy-aware Cyclic Adversarial Network


Jul 12, 2021
Bo Zhou, Rui Wang, Ming-Kai Chen, Adam P. Mecca, Ryan S. O'Dell, Christopher H. Van Dyck, Richard E. Carson, James S. Duncan, Chi Liu

* Accepted at MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Low-Resource Neural Machine Translation


Jul 09, 2021
Rui Wang, Xu Tan, Renqian Luo, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* A short version has been submitted to IJCAI2021 Survey Track on Feb. 26th, 2021, accepted on Apr. 16th, 2021. 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Physics-Guided Deep Learning for Dynamical Systems: A survey


Jul 02, 2021
Rui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Patient-independent Schizophrenia Relapse Prediction Using Mobile Sensor based Daily Behavioral Rhythm Changes


Jun 25, 2021
Bishal Lamichhane, Dror Ben-Zeev, Andrew Campbell, Tanzeem Choudhury, Marta Hauser, John Kane, Mikio Obuchi, Emily Scherer, Megan Walsh, Rui Wang, Weichen Wang, Akane Sano

* EAI MobiHealth 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Channel Estimation Strategy in Intelligent Reflecting Surface Assisted Networks


Jun 22, 2021
Rui Wang, Liang Liu, Shuowen Zhang, Changyuan Yu

* submitted to Globecom 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MusicBERT: Symbolic Music Understanding with Large-Scale Pre-Training


Jun 10, 2021
Mingliang Zeng, Xu Tan, Rui Wang, Zeqian Ju, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Contrastive Learning for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 10, 2021
Rui Wang, Zuxuan Wu, Zejia Weng, Jingjing Chen, Guo-Jun Qi, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Variational Gaussian Topic Model with Invertible Neural Projections


May 21, 2021
Rui Wang, Deyu Zhou, Yuxuan Xiong, Haiping Huang


  Access Paper or Ask Questions

Model Pruning Based on Quantified Similarity of Feature Maps


May 13, 2021
Zidu Wang, Xuexin Liu, Long Huang, Yunqing Chen, Yufei Zhang, Zhikang Lin, Rui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation


May 08, 2021
Ruobing Xie, Yalong Wang, Rui Wang, Yuanfu Lu, Yuanhang Zou, Feng Xia, Leyu Lin

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Wireless Sensing With Deep Spectrogram Network and Primitive Based Autoregressive Hybrid Channel Model


Apr 21, 2021
Guoliang Li, Shuai Wang, Jie Li, Rui Wang, Xiaohui Peng, Tony Xiao Han

* 12 pages, 5 pages, submitted to IEEE SPAWC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Turning Channel Noise into an Accelerator for Over-the-Air Principal Component Analysis


Apr 21, 2021
Zezhong Zhang, Guangxu Zhu, Rui Wang, Vincent K. N. Lau, Kaibin Huang

* 30 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientTDNN: Efficient Architecture Search for Speaker Recognition in the Wild


Apr 20, 2021
Rui Wang, Zhihua Wei, Haoran Duan, Shouling Ji, Zhen Hong


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Explanation Networks


Apr 06, 2021
Rui Wang, Xiaoqian Wang, David I. Inouye

* 26 pages, 11 figures, accepted to ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Representation Learning for Relation Extraction


Mar 22, 2021
Ning Ding, Xiaobin Wang, Yao Fu, Guangwei Xu, Rui Wang, Pengjun Xie, Ying Shen, Fei Huang, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

QoS-Driven Resource Optimization for Intelligent Fog Radio Access Network: A Dynamic Power Allocation Perspective


Mar 03, 2021
Jun Yu, Rui Wang, Jun Wu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Imitation Learning for Autonomous Driving with Feedback Synthesizer and Differentiable Rasterization


Mar 02, 2021
Jinyun Zhou, Rui Wang, Xu Liu, Yifei Jiang, Shu Jiang, Jiaming Tao, Jinghao Miao, Shiyu Song

* 8 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Blockchain-Based Federated Learning in Mobile Edge Networks with Application in Internet of Vehicles


Mar 01, 2021
Rui Wang, Heju Li, Erwu Liu

* 14 pages,7 figures, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Passive Beamforming Design and Channel Estimation for IRS Communication System with Few-Bit ADCs


Feb 28, 2021
Jingnan Li, Rui Wang, Erwu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalization Through Hand-Eye Coordination: An Action Space for Learning Spatially-Invariant Visuomotor Control


Feb 28, 2021
Chen Wang, Rui Wang, Danfei Xu, Ajay Mandlekar, Li Fei-Fei, Silvio Savarese

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning Dynamics Forecasting Using Task Inference


Feb 20, 2021
Rui Wang, Robin Walters, Rose Yu


  Access Paper or Ask Questions

Edge Federated Learning Via Unit-Modulus Over-The-Air Computation (Extended Version)


Feb 16, 2021
Shuai Wang, Yuncong Hong, Rui Wang, Qi Hao, Yik-Chung Wu, Derrick Wing Kwan Ng

* 34 pages, 7 figures, submitted to IEEE for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions