Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Zhao

MaterialsAtlas.org: A Materials Informatics Web App Platform for Materials Discovery and Survey of State-of-the-Art


Sep 09, 2021
Jianjun Hu, Stanislav Stefanov, Yuqi Song, Sadman Sadeed Omee, Steph-Yves Louis, Edirisuriya M. D. Siriwardane, Yong Zhao

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed adaptive algorithm based on the asymmetric cost of error functions


Jul 07, 2021
Sihai Guan, Qing Cheng, Yong Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Active learning based generative design for the discovery of wide bandgap materials


Feb 28, 2021
Rui Xin, Edirisuriya M. D. Siriwardane, Yuqi Song, Yong Zhao, Steph-Yves Louis, Alireza Nasiri, Jianjun Hu

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Computational discovery of new 2D materials using deep learning generative models


Dec 16, 2020
Yuqi Song, Edirisuriya M. Dilanga Siriwardane, Yong Zhao, Jianjun Hu

* 17 

  Access Paper or Ask Questions

Reverse-engineering Bar Charts Using Neural Networks


Sep 05, 2020
Fangfang Zhou, Yong Zhao, Wenjiang Chen, Yijing Tan, Yaqi Xu, Yi Chen, Chao Liu, Ying Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Elastic Properties of Materials from Electronic Charge Density Using 3D Deep Convolutional Neural Networks


Apr 11, 2020
Yong Zhao, Kunpeng Yuan, Yinqiao Liu, Steph-Yves Louis, Ming Hu, Jianjun Hu

* 15 pages; 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Global Attention based Graph Convolutional Neural Networks for Improved Materials Property Prediction


Mar 11, 2020
Steph-Yves Louis, Yong Zhao, Alireza Nasiri, Xiran Wong, Yuqi Song, Fei Liu, Jianjun Hu

* 11 pages. 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning based prediction of noncentrosymmetric crystal materials


Feb 26, 2020
Yuqi Song, Joseph Lindsay, Yong Zhao, Alireza Nasiri, Steph-Yves Loius, Jie Ling, Ming Hu, Jianjun Hu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Advances in Online Audio-Visual Meeting Transcription


Dec 10, 2019
Takuya Yoshioka, Igor Abramovski, Cem Aksoylar, Zhuo Chen, Moshe David, Dimitrios Dimitriadis, Yifan Gong, Ilya Gurvich, Xuedong Huang, Yan Huang, Aviv Hurvitz, Li Jiang, Sharon Koubi, Eyal Krupka, Ido Leichter, Changliang Liu, Partha Parthasarathy, Alon Vinnikov, Lingfeng Wu, Xiong Xiao, Wayne Xiong, Huaming Wang, Zhenghao Wang, Jun Zhang, Yong Zhao, Tianyan Zhou

* To appear in Proc. IEEE ASRU Workshop 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generative adversarial networks (GAN) based efficient sampling of chemical space for inverse design of inorganic materials


Nov 12, 2019
Yabo Dan, Yong Zhao, Xiang Li, Shaobo Li, Ming Hu, Jianjun Hu

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Channel Intragroup Sparsity Neural Network


Oct 26, 2019
Zhilin Yu, Chao Wang, Qing Wu, Yong Zhao, Xundong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Recurrent Neural Memory for Supervised Sequence Modeling


Aug 26, 2019
Canmiao Fu, Wenjie Pei, Qiong Cao, Chaopeng Zhang, Yong Zhao, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

* Accepted by ICCV 2019, Oral 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Learning of Multi-scale Convolutional Neural Network for Stereo Matching


Jun 25, 2019
Li Zhang, Quanhong Wang, Haihua Lu, Yong Zhao

* 16 pages, 4 figures,Asian Conference on Machine Learning(ACML)2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Speaker Verification


Apr 29, 2019
Zhong Meng, Yong Zhao, Jinyu Li, Yifan Gong

* 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brighton, United Kingdom 
* 5 pages, 1 figure, ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Teacher-Student Learning


Apr 28, 2019
Zhong Meng, Jinyu Li, Yong Zhao, Yifan Gong

* 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brighton, UK 
* 5 pages, 1 figure, ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GSLAM: A General SLAM Framework and Benchmark


Feb 21, 2019
Yong Zhao, Shibiao Xu, Shuhui Bu, Hongkai Jiang, Pengcheng Han


  Access Paper or Ask Questions

ComplexFace: a Multi-Representation Approach for Image Classification with Small Dataset


Feb 21, 2019
Guiying Zhang, Yuxin Cui, Yong Zhao, Jianjun Hu

* This paper includes 12 pages,6 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker Adaptation for End-to-End CTC Models


Jan 04, 2019
Ke Li, Jinyu Li, Yong Zhao, Kshitiz Kumar, Yifan Gong

* published at IEEE Workshop of Spoken Language Technology 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker-Invariant Training via Adversarial Learning


Oct 16, 2018
Zhong Meng, Jinyu Li, Zhuo Chen, Yong Zhao, Vadim Mazalov, Yifan Gong, Biing-Hwang, Juang

* 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Calgary, Canada, 2018 
* 5 pages, 3 figures, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded multi-scale and multi-dimension convolutional neural network for stereo matching


Apr 17, 2018
Haihua Lu, Hai Xu, Li Zhang, Yong Zhao

* 13 pages, 2 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Extend the shallow part of Single Shot MultiBox Detector via Convolutional Neural Network


Jan 18, 2018
Liwen Zheng, Canmiao Fu, Yong Zhao

* 7 pages, 3 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Kernalised Multi-resolution Convnet for Visual Tracking


Aug 02, 2017
Di Wu, Wenbin Zou, Xia Li, Yong Zhao

* CVPRW 2017 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Attention based Text-Dependent Speaker Verification


Jan 03, 2017
Shi-Xiong Zhang, Zhuo Chen, Yong Zhao, Jinyu Li, Yifan Gong

* @article{zhang2016End2End, title={End-to-End Attention based Text-Dependent Speaker Verification}, author={Shi-Xiong Zhang, Zhuo Chen$^{\dag}$, Yong Zhao, Jinyu Li and Yifan Gong}, journal={IEEE Workshop on Spoken Language Technology}, pages={171--178}, year={2016}, publisher={IEEE} } 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Convolutional Auto-Encoding via Random Convexification and Frequency-Domain Minimization


Nov 28, 2016
Meshia Cédric Oveneke, Mitchel Aliosha-Perez, Yong Zhao, Dongmei Jiang, Hichem Sahli

* Accepted at NIPS 2016 Workshop on Efficient Methods for Deep Neural Networks (EMDNN) 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Networks on the ImageNet Classification Task


Nov 19, 2016
Xundong Wu, Yong Wu, Yong Zhao


  Access Paper or Ask Questions