Alert button
Picture for Yifan Yang

Yifan Yang

Alert button

An Embarrassingly Simple Approach for LLM with Strong ASR Capacity

Feb 13, 2024
Ziyang Ma, Guanrou Yang, Yifan Yang, Zhifu Gao, Jiaming Wang, Zhihao Du, Fan Yu, Qian Chen, Siqi Zheng, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine

Feb 13, 2024
Yifan Yang, Mingquan Lin, Han Zhao, Yifan Peng, Furong Huang, Zhiyong Lu

Viaarxiv icon

Jointly Learning Representations for Map Entities via Heterogeneous Graph Contrastive Learning

Feb 09, 2024
Jiawei Jiang, Yifan Yang, Jingyuan Wang, Junjie Wu

Viaarxiv icon

VALL-T: Decoder-Only Generative Transducer for Robust and Decoding-Controllable Text-to-Speech

Jan 30, 2024
Chenpeng Du, Yiwei Guo, Hankun Wang, Yifan Yang, Zhikang Niu, Shuai Wang, Hui Zhang, Xie Chen, Kai Yu

Viaarxiv icon

BiTA: Bi-Directional Tuning for Lossless Acceleration in Large Language Models

Jan 25, 2024
Feng Lin, Hanling Yi, Hongbin Li, Yifan Yang, Xiaotian Yu, Guangming Lu, Rong Xiao

Viaarxiv icon

Unmasking and Quantifying Racial Bias of Large Language Models in Medical Report Generation

Jan 25, 2024
Yifan Yang, Xiaoyu Liu, Qiao Jin, Furong Huang, Zhiyong Lu

Viaarxiv icon

DreamDistribution: Prompt Distribution Learning for Text-to-Image Diffusion Models

Dec 21, 2023
Brian Nlong Zhao, Yuhang Xiao, Jiashu Xu, Xinyang Jiang, Yifan Yang, Dongsheng Li, Laurent Itti, Vibhav Vineet, Yunhao Ge

Viaarxiv icon

Achieving ${O}(ε^{-1.5})$ Complexity in Hessian/Jacobian-free Stochastic Bilevel Optimization

Dec 20, 2023
Yifan Yang, Peiyao Xiao, Kaiyi Ji

Viaarxiv icon

Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space

Nov 24, 2023
Xiaoxuan He, Yifan Yang, Xinyang Jiang, Xufang Luo, Haoji Hu, Siyun Zhao, Dongsheng Li, Yuqing Yang, Lili Qiu

Figure 1 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 2 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 3 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 4 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Viaarxiv icon