Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DAMO-NLP at NLPCC-2022 Task 2: Knowledge Enhanced Robust NER for Speech Entity Linking


Sep 29, 2022
Shen Huang, Yuchen Zhai, Xinwei Long, Yong Jiang, Xiaobin Wang, Yin Zhang, Pengjun Xie

* Accepted to NLPCC2022, 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-mmLayout: Multi-grained MultiModal Transformer for Document Understanding


Sep 18, 2022
Wenjin Wang, Zhengjie Huang, Bin Luo, Qianglong Chen, Qiming Peng, Yinxu Pan, Weichong Yin, Shikun Feng, Yu Sun, Dianhai Yu, Yin Zhang

* Accepted by ACM Multimedia 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LFGCF: Light Folksonomy Graph Collaborative Filtering for Tag-Aware Recommendation


Aug 06, 2022
Yin Zhang, Can Xu, XianJun Wu, Yan Zhang, LiGang Dong, Weigang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning


Aug 01, 2022
Qianglong Chen, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking the Value of Gazetteer in Chinese Named Entity Recognition


Jul 18, 2022
Qianglong Chen, Xiangji Zeng, Jiangang Zhu, Yin Zhang, Bojia Lin, Yang Yang, Daxin Jiang

* Accepted by NLPCC 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

POViT: Vision Transformer for Multi-objective Design and Characterization of Nanophotonic Devices


May 17, 2022
Xinyu Chen, Renjie Li, Yueyao Yu, Yuanwen Shen, Wenye Li, Zhaoyu Zhang, Yin Zhang

* 16 pages, 15 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Diverse Instance Discovery: Vision-Transformer for Instance-Aware Multi-Label Image Recognition


Apr 22, 2022
Yunqing Hu, Xuan Jin, Yin Zhang, Haiwen Hong, Jingfeng Zhang, Feihu Yan, Yuan He, Hui Xue

* Accepted to ICME 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Similar Scenes arouse Similar Emotions: Parallel Data Augmentation for Stylized Image Captioning


Aug 26, 2021
Guodun Li, Yuchen Zhai, Zehao Lin, Yin Zhang

* Accepted at ACM Multimedia (ACMMM) 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DRDF: Determining the Importance of Different Multimodal Information with Dual-Router Dynamic Framework


Jul 21, 2021
Haiwen Hong, Xuan Jin, Yin Zhang, Yunqing Hu, Jingfeng Zhang, Yuan He, Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>