Alert button
Picture for Dongdong Chen

Dongdong Chen

Alert button

Diffusion Posterior Proximal Sampling for Image Restoration

Feb 25, 2024
Hongjie Wu, Linchao He, Mingqin Zhang, Dongdong Chen, Kunming Luo, Mengting Luo, Ji-Zhe Zhou, Hu Chen, Jiancheng Lv

Viaarxiv icon

Image Fusion via Vision-Language Model

Feb 03, 2024
Zixiang Zhao, Lilun Deng, Haowen Bai, Yukun Cui, Zhipeng Zhang, Yulun Zhang, Haotong Qin, Dongdong Chen, Jiangshe Zhang, Peng Wang, Luc Van Gool

Viaarxiv icon

Towards More Unified In-context Visual Understanding

Dec 05, 2023
Dianmo Sheng, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Tao Gong, Bin Liu, Shengwei Xu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Mesh-Guided Neural Implicit Field Editing

Dec 04, 2023
Can Wang, Mingming He, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao

Viaarxiv icon

TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios

Nov 30, 2023
Lihao Liu, Yanqi Cheng, Zhongying Deng, Shujun Wang, Dongdong Chen, Xiaowei Hu, Pietro Liò, Carola-Bibiane Schönlieb, Angelica Aviles-Rivero

Figure 1 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 2 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 3 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Figure 4 for TrafficMOT: A Challenging Dataset for Multi-Object Tracking in Complex Traffic Scenarios
Viaarxiv icon

Video-Bench: A Comprehensive Benchmark and Toolkit for Evaluating Video-based Large Language Models

Nov 28, 2023
Munan Ning, Bin Zhu, Yujia Xie, Bin Lin, Jiaxi Cui, Lu Yuan, Dongdong Chen, Li Yuan

Viaarxiv icon

Traffic Video Object Detection using Motion Prior

Nov 16, 2023
Lihao Liu, Yanqi Cheng, Dongdong Chen, Jing He, Pietro Liò, Carola-Bibiane Schönlieb, Angelica I Aviles-Rivero

Viaarxiv icon

Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images

Nov 14, 2023
Zhiyun Song, Zengxin Qi, Xin Wang, Xiangyu Zhao, Zhenrong Shen, Sheng Wang, Manman Fei, Zhe Wang, Di Zang, Dongdong Chen, Linlin Yao, Qian Wang, Xuehai Wu, Lichi Zhang

Figure 1 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 2 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 3 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 4 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Viaarxiv icon

PersonMAE: Person Re-Identification Pre-Training with Masked AutoEncoders

Nov 08, 2023
Hezhen Hu, Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Dongdong Chen, Lu Yuan, Dong Chen, Houqiang Li

Viaarxiv icon

On the Hidden Waves of Image

Oct 19, 2023
Yinpeng Chen, Dongdong Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Youzuo Lin

Figure 1 for On the Hidden Waves of Image
Figure 2 for On the Hidden Waves of Image
Figure 3 for On the Hidden Waves of Image
Figure 4 for On the Hidden Waves of Image
Viaarxiv icon