Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SAIL: Search-Augmented Instruction Learning


May 24, 2023
Hongyin Luo, Yung-Sung Chuang, Yuan Gong, Tianhua Zhang, Yoon Kim, Xixin Wu, Danny Fox, Helen Meng, James Glass

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Listen, Think, and Understand


May 18, 2023
Yuan Gong, Hongyin Luo, Alexander H. Liu, Leonid Karlinsky, James Glass

Add code

* Preprint, work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior


Nov 30, 2022
Fei Yin, Yong Zhang, Xuan Wang, Tengfei Wang, Xiaoyu Li, Yuan Gong, Yanbo Fan, Xiaodong Cun, Ying Shan, Cengiz Oztireli, Yujiu Yang

Add code

* Project Page is at https://feiiyin.github.io/SPI/ 

   Access Paper or Ask Questions

MAP: Modality-Agnostic Uncertainty-Aware Vision-Language Pre-training Model


Oct 11, 2022
Yatai Ji, Junjie Wang, Yuan Gong, Lin Zhang, Yanru Zhu, Hongfa Wang, Jiaxing Zhang, Tetsuya Sakai, Yujiu Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking Knowledge Distillation via Cross-Entropy


Aug 22, 2022
Zhendong Yang, Zhe Li, Yuan Gong, Tianke Zhang, Shanshan Lao, Chun Yuan, Yu Li

Add code

* 2 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

UAVM: A Unified Model for Audio-Visual Learning


Jul 29, 2022
Yuan Gong, Alexander H. Liu, Andrew Rouditchenko, James Glass

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Vocalsound: A Dataset for Improving Human Vocal Sounds Recognition


May 06, 2022
Yuan Gong, Jin Yu, James Glass

Add code

* Accepted at ICASSP 2022. Dataset and code at https://github.com/YuanGongND/vocalsound Interactive Colab demo at https://colab.research.google.com/github/YuanGongND/vocalsound/blob/main/colab/VocalSound.ipynb 

   Access Paper or Ask Questions

Transformer-Based Multi-Aspect Multi-Granularity Non-Native English Speaker Pronunciation Assessment


May 06, 2022
Yuan Gong, Ziyi Chen, Iek-Heng Chu, Peng Chang, James Glass

Add code

* Accepted at ICASSP 2022. Code at https://github.com/YuanGongND/gopt Interactive Colab demo at https://colab.research.google.com/github/YuanGongND/gopt/blob/master/colab/GOPT_GPU.ipynb . ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Attentions Help CNNs See Better: Attention-based Hybrid Image Quality Assessment Network


Apr 22, 2022
Shanshan Lao, Yuan Gong, Shuwei Shi, Sidi Yang, Tianhe Wu, Jiahao Wang, Weihao Xia, Yujiu Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment


Apr 21, 2022
Sidi Yang, Tianhe Wu, Shuwei Shi, Shanshan Lao, Yuan Gong, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yujiu Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>