Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
AnchorFace: An Anchor-based Facial Landmark Detector Across Large Poses

Jul 07, 2020
Zixuan Xu, Banghuai Li, Miao Geng, Ye Yuan, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

BiSeNet V2: Bilateral Network with Guided Aggregation for Real-time Semantic Segmentation

Apr 05, 2020
Changqian Yu, Changxin Gao, Jingbo Wang, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* 16 pages, 10 figures, 9 tables. Code is available at https://git.io/BiSeNet 

  Access Paper or Ask Questions

Context Prior for Scene Segmentation

Apr 03, 2020
Changqian Yu, Jingbo Wang, Changxin Gao, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020 
* Accepted to CVPR 2020. Code is available at https://git.io/ContextPrior 

  Access Paper or Ask Questions

High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification

Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

State-Aware Tracker for Real-Time Video Object Segmentation

Mar 01, 2020
Xi Chen, Zuoxin Li, Ye Yuan, Gang Yu, Jianxin Shen, Donglian Qi

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines

Jan 02, 2020
Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Yuan Ye, Gang Yu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Semantic Segmentation via Multiply Spatial Fusion Network

Nov 17, 2019
Haiyang Si, Zhiqiang Zhang, Feifan Lv, Gang Yu, Feng Lu

* This is an under review version with 9 pages and 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform

Sep 27, 2019
Lin Song, Yanwei Li, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Double Anchor R-CNN for Human Detection in a Crowd

Sep 22, 2019
Kevin Zhang, Feng Xiong, Peize Sun, Li Hu, Boxun Li, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Class-balanced Grouping and Sampling for Point Cloud 3D Object Detection

Aug 26, 2019
Benjin Zhu, Zhengkai Jiang, Xiangxin Zhou, Zeming Li, Gang Yu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Accurate Arbitrary-Shaped Text Detection with Pixel Aggregation Network

Aug 16, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiaoge Song, Yuhang Zang, Wenjia Wang, Tong Lu, Gang Yu, Chunhua Shen

* Accept by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

TACNet: Transition-Aware Context Network for Spatio-Temporal Action Detection

May 31, 2019
Lin Song, Shiwei Zhang, Gang Yu, Hongbin Sun

* CVPR-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Robust Text Detection with Progressive Scale Expansion Network

Mar 28, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Wenbo Hou, Tong Lu, Gang Yu, Shuai Shao

* Accepted by CVPR 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.02559 

  Access Paper or Ask Questions

ThunderNet: Towards Real-time Generic Object Detection

Mar 28, 2019
Zheng Qin, Zeming Li, Zhaoning Zhang, Yiping Bao, Gang Yu, Yuxing Peng, Jian Sun

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Network for Panoptic Segmentation

Mar 13, 2019
Huanyu Liu, Chao Peng, Changqian Yu, Jingbo Wang, Xu Liu, Gang Yu, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation

Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Detection with Supervised Pyramid Context Network

Nov 21, 2018
Enze Xie, Yuhang Zang, Shuai Shao, Gang Yu, Cong Yao, Guangyao Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Local Geometric Structure of 3D Point Clouds using Geo-CNN

Nov 19, 2018
Shiyi Lan, Ruichi Yu, Gang Yu, Larry S. Davis


  Access Paper or Ask Questions

BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation

Aug 02, 2018
Changqian Yu, Jingbo Wang, Chao Peng, Changxin Gao, Gang Yu, Nong Sang

* Accepted to ECCV 2018. 17 pages, 4 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CrowdHuman: A Benchmark for Detecting Human in a Crowd

Apr 30, 2018
Shuai Shao, Zijian Zhao, Boxun Li, Tete Xiao, Gang Yu, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Discriminative Feature Network for Semantic Segmentation

Apr 25, 2018
Changqian Yu, Jingbo Wang, Chao Peng, Changxin Gao, Gang Yu, Nong Sang

* Accepted to CVPR 2018. 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SFace: An Efficient Network for Face Detection in Large Scale Variations

Apr 23, 2018
Jianfeng Wang, Ye Yuan, Boxun Li, Gang Yu, Sun Jian


  Access Paper or Ask Questions

DetNet: A Backbone network for Object Detection

Apr 19, 2018
Zeming Li, Chao Peng, Gang Yu, Xiangyu Zhang, Yangdong Deng, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

MegDet: A Large Mini-Batch Object Detector

Apr 11, 2018
Chao Peng, Tete Xiao, Zeming Li, Yuning Jiang, Xiangyu Zhang, Kai Jia, Gang Yu, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Pyramid Network for Multi-Person Pose Estimation

Apr 08, 2018
Yilun Chen, Zhicheng Wang, Yuxiang Peng, Zhiqiang Zhang, Gang Yu, Jian Sun

* 10 pages, accepted to CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions