Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gang Yu

Gang Yu

Department of Biomedical Engineering, School of Basic Medical Sciences, Central South University, 172 Tongzipo Road, Changsha, 410013, China

Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer


Jun 07, 2021
Zilong Huang, Youcheng Ben, Guozhong Luo, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale super-resolution generation of low-resolution scanned pathological images


May 15, 2021
Yanhua Gao, Ting Xie, Xun Wang, Qingqing Yang, Le Chen, Kai Sun, Youmin Guo, Gang Yu, Kuansong Wang

* 27 pages,12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AnchorFace: An Anchor-based Facial Landmark Detector Across Large Poses


Jul 07, 2020
Zixuan Xu, Banghuai Li, Miao Geng, Ye Yuan, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

BiSeNet V2: Bilateral Network with Guided Aggregation for Real-time Semantic Segmentation


Apr 05, 2020
Changqian Yu, Changxin Gao, Jingbo Wang, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* 16 pages, 10 figures, 9 tables. Code is available at https://git.io/BiSeNet 

  Access Paper or Ask Questions

Context Prior for Scene Segmentation


Apr 03, 2020
Changqian Yu, Jingbo Wang, Changxin Gao, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020 
* Accepted to CVPR 2020. Code is available at https://git.io/ContextPrior 

  Access Paper or Ask Questions

High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification


Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

State-Aware Tracker for Real-Time Video Object Segmentation


Mar 01, 2020
Xi Chen, Zuoxin Li, Ye Yuan, Gang Yu, Jianxin Shen, Donglian Qi

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines


Jan 02, 2020
Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Yuan Ye, Gang Yu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Semantic Segmentation via Multiply Spatial Fusion Network


Nov 17, 2019
Haiyang Si, Zhiqiang Zhang, Feifan Lv, Gang Yu, Feng Lu

* This is an under review version with 9 pages and 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform


Sep 27, 2019
Lin Song, Yanwei Li, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Double Anchor R-CNN for Human Detection in a Crowd


Sep 22, 2019
Kevin Zhang, Feng Xiong, Peize Sun, Li Hu, Boxun Li, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Class-balanced Grouping and Sampling for Point Cloud 3D Object Detection


Aug 26, 2019
Benjin Zhu, Zhengkai Jiang, Xiangxin Zhou, Zeming Li, Gang Yu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Accurate Arbitrary-Shaped Text Detection with Pixel Aggregation Network


Aug 16, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiaoge Song, Yuhang Zang, Wenjia Wang, Tong Lu, Gang Yu, Chunhua Shen

* Accept by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

TACNet: Transition-Aware Context Network for Spatio-Temporal Action Detection


May 31, 2019
Lin Song, Shiwei Zhang, Gang Yu, Hongbin Sun

* CVPR-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Robust Text Detection with Progressive Scale Expansion Network


Mar 28, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Wenbo Hou, Tong Lu, Gang Yu, Shuai Shao

* Accepted by CVPR 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.02559 

  Access Paper or Ask Questions

ThunderNet: Towards Real-time Generic Object Detection


Mar 28, 2019
Zheng Qin, Zeming Li, Zhaoning Zhang, Yiping Bao, Gang Yu, Yuxing Peng, Jian Sun

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Network for Panoptic Segmentation


Mar 13, 2019
Huanyu Liu, Chao Peng, Changqian Yu, Jingbo Wang, Xu Liu, Gang Yu, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation


Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Detection with Supervised Pyramid Context Network


Nov 21, 2018
Enze Xie, Yuhang Zang, Shuai Shao, Gang Yu, Cong Yao, Guangyao Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Local Geometric Structure of 3D Point Clouds using Geo-CNN


Nov 19, 2018
Shiyi Lan, Ruichi Yu, Gang Yu, Larry S. Davis


  Access Paper or Ask Questions

BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation


Aug 02, 2018
Changqian Yu, Jingbo Wang, Chao Peng, Changxin Gao, Gang Yu, Nong Sang

* Accepted to ECCV 2018. 17 pages, 4 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CrowdHuman: A Benchmark for Detecting Human in a Crowd


Apr 30, 2018
Shuai Shao, Zijian Zhao, Boxun Li, Tete Xiao, Gang Yu, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Discriminative Feature Network for Semantic Segmentation


Apr 25, 2018
Changqian Yu, Jingbo Wang, Chao Peng, Changxin Gao, Gang Yu, Nong Sang

* Accepted to CVPR 2018. 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SFace: An Efficient Network for Face Detection in Large Scale Variations


Apr 23, 2018
Jianfeng Wang, Ye Yuan, Boxun Li, Gang Yu, Sun Jian


  Access Paper or Ask Questions