Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gang Yu

Gang Yu

Department of Biomedical Engineering, School of Basic Medical Sciences, Central South University, 172 Tongzipo Road, Changsha, 410013, China

Fine-grained Identity Preserving Landmark Synthesis for Face Reenactment


Oct 12, 2021
Haichao Zhang, Youcheng Ben, Weixi Zhang, Tao Chen, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Sketch Me A Video


Oct 10, 2021
Haichao Zhang, Gang Yu, Tao Chen, Guozhong Luo


  Access Paper or Ask Questions

A multi-stage semi-supervised improved deep embedded clustering (MS-SSIDEC) method for bearing fault diagnosis under the situation of insufficient labeled samples


Sep 28, 2021
Tongda Sun, Gang Yu

* 22 pages, 11 figures and 56 references 

  Access Paper or Ask Questions

Object-aware Long-short-range Spatial Alignment for Few-Shot Fine-Grained Image Classification


Aug 30, 2021
Yike Wu, Bo Zhang, Gang Yu, Weixi Zhang, Bin Wang, Tao Chen, Jiayuan Fan

* Accepted by ACM MM'21 (oral presentation) 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of Pediatric Respiratory Diseases Using Fine-grained Diagnosis System


Aug 24, 2021
Gang Yu, Zhongzhi Yu, Yemin Shi, Yingshuo Wang, Xiaoqing Liu, Zheming Li, Yonggen Zhao, Fenglei Sun, Yizhou Yu, Qiang Shu

* Journal of Biomedical Informatics, 2021, 117: 103754 

  Access Paper or Ask Questions

Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing


Jun 16, 2021
Rui Zhang, Yang Han, Zilong Huang, Pei Cheng, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer


Jun 07, 2021
Zilong Huang, Youcheng Ben, Guozhong Luo, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale super-resolution generation of low-resolution scanned pathological images


May 15, 2021
Yanhua Gao, Ting Xie, Xun Wang, Qingqing Yang, Le Chen, Kai Sun, Youmin Guo, Gang Yu, Kuansong Wang

* 27 pages,12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AnchorFace: An Anchor-based Facial Landmark Detector Across Large Poses


Jul 07, 2020
Zixuan Xu, Banghuai Li, Miao Geng, Ye Yuan, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

BiSeNet V2: Bilateral Network with Guided Aggregation for Real-time Semantic Segmentation


Apr 05, 2020
Changqian Yu, Changxin Gao, Jingbo Wang, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* 16 pages, 10 figures, 9 tables. Code is available at https://git.io/BiSeNet 

  Access Paper or Ask Questions

Context Prior for Scene Segmentation


Apr 03, 2020
Changqian Yu, Jingbo Wang, Changxin Gao, Gang Yu, Chunhua Shen, Nong Sang

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020 
* Accepted to CVPR 2020. Code is available at https://git.io/ContextPrior 

  Access Paper or Ask Questions

High-Order Information Matters: Learning Relation and Topology for Occluded Person Re-Identification


Apr 02, 2020
Guan'an Wang, Shuo Yang, Huanyu Liu, Zhicheng Wang, Yang Yang, Shuliang Wang, Gang Yu, Erjin Zhou, Jian Sun

* accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

State-Aware Tracker for Real-Time Video Object Segmentation


Mar 01, 2020
Xi Chen, Zuoxin Li, Ye Yuan, Gang Yu, Jianxin Shen, Donglian Qi

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines


Jan 02, 2020
Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Yuan Ye, Gang Yu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Semantic Segmentation via Multiply Spatial Fusion Network


Nov 17, 2019
Haiyang Si, Zhiqiang Zhang, Feifan Lv, Gang Yu, Feng Lu

* This is an under review version with 9 pages and 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform


Sep 27, 2019
Lin Song, Yanwei Li, Zeming Li, Gang Yu, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

* Accepted by NeurIPS-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Double Anchor R-CNN for Human Detection in a Crowd


Sep 22, 2019
Kevin Zhang, Feng Xiong, Peize Sun, Li Hu, Boxun Li, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Class-balanced Grouping and Sampling for Point Cloud 3D Object Detection


Aug 26, 2019
Benjin Zhu, Zhengkai Jiang, Xiangxin Zhou, Zeming Li, Gang Yu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Accurate Arbitrary-Shaped Text Detection with Pixel Aggregation Network


Aug 16, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiaoge Song, Yuhang Zang, Wenjia Wang, Tong Lu, Gang Yu, Chunhua Shen

* Accept by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

TACNet: Transition-Aware Context Network for Spatio-Temporal Action Detection


May 31, 2019
Lin Song, Shiwei Zhang, Gang Yu, Hongbin Sun

* CVPR-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Robust Text Detection with Progressive Scale Expansion Network


Mar 28, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Wenbo Hou, Tong Lu, Gang Yu, Shuai Shao

* Accepted by CVPR 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.02559 

  Access Paper or Ask Questions

ThunderNet: Towards Real-time Generic Object Detection


Mar 28, 2019
Zheng Qin, Zeming Li, Zhaoning Zhang, Yiping Bao, Gang Yu, Yuxing Peng, Jian Sun

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Network for Panoptic Segmentation


Mar 13, 2019
Huanyu Liu, Chao Peng, Changqian Yu, Jingbo Wang, Xu Liu, Gang Yu, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation


Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions