Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Yu Zhang

Senior Member, IEEE

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Model/Code and Paper
Allocation of Multi-Robot Tasks with Task Variants

Jul 01, 2020
Zakk Giacometti, Yu Zhang


  Access Model/Code and Paper
Achieving Multi-Tasking Robots in Multi-Robot Tasks

Jul 01, 2020
Yu Zhang, Winston Smith


  Access Model/Code and Paper
A Dataset for Evaluating Multi-spectral Motion Estimation Methods

Jul 01, 2020
Weichen Dai, Yu Zhang, Shenzhou Chen, Donglei Sun, Da Kong


  Access Model/Code and Paper
Offline Handwritten Chinese Text Recognition with Convolutional Neural Networks

Jun 28, 2020
Brian Liu, Xianchao Xu, Yu Zhang

* 6 pages, 5 figures, and 3 tables 

  Access Model/Code and Paper
Momentum Contrastive Learning for Few-Shot COVID-19 Diagnosis from Chest CT Images

Jun 16, 2020
Xiaocong Chen, Lina Yao, Tao Zhou, Jinming Dong, Yu Zhang


  Access Model/Code and Paper
Distant Transfer Learning via Deep Random Walk

Jun 13, 2020
Qiao Xiao, Yu Zhang


  Access Model/Code and Paper
Minimally Supervised Categorization of Text with Metadata

Jun 02, 2020
Yu Zhang, Yu Meng, Jiaxin Huang, Frank F. Xu, Xuan Wang, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to SIGIR 2020 

  Access Model/Code and Paper
M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients

Jun 01, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Yu Zhang, Changqing Zhang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

  Access Model/Code and Paper
Attention: to Better Stand on the Shoulders of Giants

May 27, 2020
Sha Yuan, Zhou Shao, Yu Zhang, Xingxing Wei, Tong Xiao, Yifan Wang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.02117, arXiv:1811.02129 

  Access Model/Code and Paper
Improved Noisy Student Training for Automatic Speech Recognition

May 19, 2020
Daniel S. Park, Yu Zhang, Ye Jia, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Yonghui Wu, Quoc V. Le

* 5 pages, 5 figures, 4 tables. Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
RNN-T Models Fail to Generalize to Out-of-Domain Audio: Causes and Solutions

May 17, 2020
Chung-Cheng Chiu, Arun Narayanan, Wei Han, Rohit Prabhavalkar, Yu Zhang, Navdeep Jaitly, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Patrick Nguyen, Liangliang Cao, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition

May 16, 2020
Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Niki Parmar, Yu Zhang, Jiahui Yu, Wei Han, Shibo Wang, Zhengdong Zhang, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
ContextNet: Improving Convolutional Neural Networks for Automatic Speech Recognition with Global Context

May 16, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Yu Zhang, Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, James Qin, Anmol Gulati, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Model/Code and Paper
Efficient Second-Order TreeCRF for Neural Dependency Parsing

May 03, 2020
Yu Zhang, Zhenghua Li, Min Zhang

* ACL 2020 

  Access Model/Code and Paper
Partially-Typed NER Datasets Integration: Connecting Practice to Theory

May 01, 2020
Shi Zhi, Liyuan Liu, Yu Zhang, Shiyin Wang, Qi Li, Chao Zhang, Jiawei Han

* Work in progress 

  Access Model/Code and Paper
Learning an Adaptive Model for Extreme Low-light Raw Image Processing

Apr 22, 2020
Qingxu Fu, Xiaoguang Di, Yu Zhang


  Access Model/Code and Paper
Order Matters: Generating Progressive Explanations for Planning Tasks in Human-Robot Teaming

Apr 16, 2020
Mehrdad Zakershahrak, Shashank Rao Marpally, Akshay Sharma, Ze Gong, Yu Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1902.00604 

  Access Model/Code and Paper
Learning Event-Based Motion Deblurring

Apr 13, 2020
Zhe Jiang, Yu Zhang, Dongqing Zou, Jimmy Ren, Jiancheng Lv, Yebin Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Residual Attention U-Net for Automated Multi-Class Segmentation of COVID-19 Chest CT Images

Apr 12, 2020
Xiaocong Chen, Lina Yao, Yu Zhang


  Access Model/Code and Paper
Heterogeneous Network Representation Learning: Survey, Benchmark, Evaluation, and Beyond

Apr 01, 2020
Carl Yang, Yuxin Xiao, Yu Zhang, Yizhou Sun, Jiawei Han

* 15 pages (12-page content + 3-page reference), under review VLDB 2021 

  Access Model/Code and Paper
A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency

Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
CF2-Net: Coarse-to-Fine Fusion Convolutional Network for Breast Ultrasound Image Segmentation

Mar 23, 2020
Zhenyuan Ning, Ke Wang, Shengzhou Zhong, Qianjin Feng, Yu Zhang

* 8 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Fisher Deep Domain Adaptation

Mar 12, 2020
Yinghua Zhang, Yu Zhang, Ying Wei, Kun Bai, Yangqiu Song, Qiang Yang


  Access Model/Code and Paper
Is POS Tagging Necessary or Even Helpful for Neural Dependency Parsing?

Mar 06, 2020
Yu Zhang, Zhenghua Li, Houquan Zhou, Min Zhang


  Access Model/Code and Paper