Alert button
Picture for Yu Zhang

Yu Zhang

Alert button

Evaluating Large Language Models in Analysing Classroom Dialogue

Feb 06, 2024
Yun Long, Haifeng Luo, Yu Zhang

Viaarxiv icon

SMUTF: Schema Matching Using Generative Tags and Hybrid Features

Feb 06, 2024
Yu Zhang, Mei Di, Haozheng Luo, Chenwei Xu, Richard Tzong-Han Tsai

Viaarxiv icon

KICGPT: Large Language Model with Knowledge in Context for Knowledge Graph Completion

Feb 04, 2024
Yanbin Wei, Qiushi Huang, James T. Kwok, Yu Zhang

Viaarxiv icon

Rendering Graphs for Graph Reasoning in Multimodal Large Language Models

Feb 03, 2024
Yanbin Wei, Shuai Fu, Weisen Jiang, James T. Kwok, Yu Zhang

Viaarxiv icon

Distribution-consistency Structural Causal Models

Jan 30, 2024
Heyang Gong, Chaochao Lu, Yu Zhang

Viaarxiv icon

Seed-Guided Fine-Grained Entity Typing in Science and Engineering Domains

Jan 23, 2024
Yu Zhang, Yunyi Zhang, Yanzhen Shen, Yu Deng, Lucian Popa, Larisa Shwartz, ChengXiang Zhai, Jiawei Han

Viaarxiv icon

Multilingual and Fully Non-Autoregressive ASR with Large Language Model Fusion: A Comprehensive Study

Jan 23, 2024
W. Ronny Huang, Cyril Allauzen, Tongzhou Chen, Kilol Gupta, Ke Hu, James Qin, Yu Zhang, Yongqiang Wang, Shuo-Yiin Chang, Tara N. Sainath

Viaarxiv icon

HG3-NeRF: Hierarchical Geometric, Semantic, and Photometric Guided Neural Radiance Fields for Sparse View Inputs

Jan 22, 2024
Zelin Gao, Weichen Dai, Yu Zhang

Viaarxiv icon