Alert button
Picture for Tianbao Xie

Tianbao Xie

Alert button

OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild

Oct 16, 2023
Tianbao Xie, Fan Zhou, Zhoujun Cheng, Peng Shi, Luoxuan Weng, Yitao Liu, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, Tao Yu

Viaarxiv icon

Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents

Oct 10, 2023
Yiheng Xu, Hongjin Su, Chen Xing, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao Liu, Tianbao Xie, Zhoujun Cheng, Siheng Zhao, Lingpeng Kong, Bailin Wang, Caiming Xiong, Tao Yu

Figure 1 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 2 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 3 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 4 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Viaarxiv icon

Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning

Sep 21, 2023
Tianbao Xie, Siheng Zhao, Chen Henry Wu, Yitao Liu, Qian Luo, Victor Zhong, Yanchao Yang, Tao Yu

Figure 1 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 2 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 3 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Figure 4 for Text2Reward: Automated Dense Reward Function Generation for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Binding Language Models in Symbolic Languages

Oct 06, 2022
Zhoujun Cheng, Tianbao Xie, Peng Shi, Chengzu Li, Rahul Nadkarni, Yushi Hu, Caiming Xiong, Dragomir Radev, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, Tao Yu

Figure 1 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 2 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 3 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 4 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Viaarxiv icon

NL2INTERFACE: Interactive Visualization Interface Generation from Natural Language Queries

Sep 24, 2022
Yiru Chen, Ryan Li, Austin Mac, Tianbao Xie, Tao Yu, Eugene Wu

Figure 1 for NL2INTERFACE: Interactive Visualization Interface Generation from Natural Language Queries
Viaarxiv icon

GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding

Apr 18, 2022
Libo Qin, Qiguang Chen, Tianbao Xie, Qixin Li, Jian-Guang Lou, Wanxiang Che, Min-Yen Kan

Figure 1 for GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding
Figure 2 for GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding
Figure 3 for GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding
Figure 4 for GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding
Viaarxiv icon

In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking

Mar 16, 2022
Yushi Hu, Chia-Hsuan Lee, Tianbao Xie, Tao Yu, Noah A. Smith, Mari Ostendorf

Figure 1 for In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking
Figure 2 for In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking
Figure 3 for In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking
Figure 4 for In-Context Learning for Few-Shot Dialogue State Tracking
Viaarxiv icon

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu

Figure 1 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 2 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 3 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 4 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Viaarxiv icon