Alert button
Picture for Yunqi Li

Yunqi Li

Alert button

Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation

Jan 25, 2023
Yunqi Li, Dingxian Wang, Hanxiong Chen, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 2 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 3 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 4 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Viaarxiv icon

Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications

Jan 08, 2023
Shuyuan Xu, Jianchao Ji, Yunqi Li, Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 2 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 3 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 4 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Viaarxiv icon

Elements of effective machine learning datasets in astronomy

Nov 29, 2022
Bernie Boscoe, Tuan Do, Evan Jones, Yunqi Li, Kevin Alfaro, Christy Ma

Figure 1 for Elements of effective machine learning datasets in astronomy
Viaarxiv icon

Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)

Aug 24, 2022
Hanxiong Chen, Yunqi Li, He Zhu, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Figure 2 for Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Figure 3 for Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Figure 4 for Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Viaarxiv icon

A Survey on Trustworthy Recommender Systems

Jul 25, 2022
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Juntao Tan, Zelong Li, Shuyuan Xu, Yunqi Li, Yikun Xian, Yongfeng Zhang

Figure 1 for A Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 2 for A Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 3 for A Survey on Trustworthy Recommender Systems
Figure 4 for A Survey on Trustworthy Recommender Systems
Viaarxiv icon

Fairness in Recommendation: A Survey

Jun 01, 2022
Yunqi Li, Hanxiong Chen, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Juntao Tan, Shuchang Liu, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Fairness in Recommendation: A Survey
Figure 2 for Fairness in Recommendation: A Survey
Viaarxiv icon

Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning

Feb 17, 2022
Juntao Tan, Shijie Geng, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Yunqi Li, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Figure 2 for Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Figure 3 for Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Figure 4 for Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Viaarxiv icon

Graph Collaborative Reasoning

Dec 28, 2021
Hanxiong Chen, Yunqi Li, Shaoyun Shi, Shuchang Liu, He Zhu, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Graph Collaborative Reasoning
Figure 2 for Graph Collaborative Reasoning
Figure 3 for Graph Collaborative Reasoning
Figure 4 for Graph Collaborative Reasoning
Viaarxiv icon

Counterfactual Evaluation for Explainable AI

Sep 05, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Zelong Li, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Yunqi Li, Juntao Tan, Fei Sun, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Counterfactual Evaluation for Explainable AI
Figure 2 for Counterfactual Evaluation for Explainable AI
Figure 3 for Counterfactual Evaluation for Explainable AI
Viaarxiv icon