Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weinan Zhang

MALib: A Parallel Framework for Population-based Multi-agent Reinforcement Learning


Jun 05, 2021
Ming Zhou, Ziyu Wan, Hanjing Wang, Muning Wen, Runzhe Wu, Ying Wen, Yaodong Yang, Weinan Zhang, Jun Wang

* 24 pages, 17 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Multi-agent Policy Optimization with Adaptive Opponent-wise Rollouts


May 19, 2021
Weinan Zhang, Xihuai Wang, Jian Shen, Ming Zhou

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Click-Through Rate Estimation


Apr 21, 2021
Weinan Zhang, Jiarui Qin, Wei Guo, Ruiming Tang, Xiuqiang He

* Paper accepted at IJCAI 2021 (Survey Track) 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval


Apr 19, 2021
Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NeoRL: A Near Real-World Benchmark for Offline Reinforcement Learning


Feb 08, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Near Real-World Benchmarks for Offline Reinforcement Learning


Feb 01, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs


Jan 12, 2021
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Which Heroes to Pick? Learning to Draft in MOBA Games with Neural Networks and Tree Search


Dec 18, 2020
Sheng Chen, Menghui Zhu, Deheng Ye, Weinan Zhang, Qiang Fu, Wei Yang


  Access Paper or Ask Questions

Sobolev Wasserstein GAN


Dec 07, 2020
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation


Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation


Oct 28, 2020
Jian Shen, Han Zhao, Weinan Zhang, Yong Yu

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Projection-Free Algorithms for Saddle Point Problems


Oct 21, 2020
Cheng Chen, Luo Luo, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

A Compare Aggregate Transformer for Understanding Document-grounded Dialogue


Oct 01, 2020
Longxuan Ma, Weinan Zhang, Runxin Sun, Ting Liu

* 7pages, 3 figures, 6 tables, Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning


Sep 17, 2020
Chang Liu, Huichu Zhang, Weinan Zhang, Guanjie Zheng, Yong Yu

* Proceedings of the 29th ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). ACM, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing


Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Model-based Policy Optimization


Jul 04, 2020
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted at ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

CycleGT: Unsupervised Graph-to-Text and Text-to-Graph Generation via Cycle Training


Jun 11, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, David Wipf, Zheng Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions