Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Compare Aggregate Transformer for Understanding Document-grounded Dialogue

Oct 01, 2020
Longxuan Ma, Weinan Zhang, Runxin Sun, Ting Liu

* 7pages, 3 figures, 6 tables, Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning

Sep 17, 2020
Chang Liu, Huichu Zhang, Weinan Zhang, Guanjie Zheng, Yong Yu

* Proceedings of the 29th ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). ACM, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing

Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Model-based Policy Optimization

Jul 04, 2020
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted at ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

CycleGT: Unsupervised Graph-to-Text and Text-to-Graph Generation via Cycle Training

Jun 11, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, David Wipf, Zheng Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Determinantal Q-Learning

Jun 09, 2020
Yaodong Yang, Ying Wen, Liheng Chen, Jun Wang, Kun Shao, David Mguni, Weinan Zhang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Off-Policy Training for Neural Response Generation

Apr 29, 2020
Qingfu Zhu, Weinan Zhang, Ting Liu, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Energy-Based Imitation Learning

Apr 20, 2020
Minghuan Liu, Tairan He, Minkai Xu, Weinan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Sentence Learning by Adversarial Uncertainty Sampling in Discrete Space

Apr 17, 2020
Dongyu Ru, Yating Luo, Lin Qiu, Hao Zhou, Lei Li, Weinan Zhang, Yong Yu

* 10 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction

Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Optimal Transport via Adversarial Training with Cycle-Consistency

Mar 14, 2020
Guansong Lu, Zhiming Zhou, Jian Shen, Cheng Chen, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

GraphAF: a Flow-based Autoregressive Model for Molecular Graph Generation

Feb 27, 2020
Chence Shi, Minkai Xu, Zhaocheng Zhu, Weinan Zhang, Ming Zhang, Jian Tang

* Published at ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Interactions Modeling with Correlated Policies

Jan 20, 2020
Minghuan Liu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Yuzheng Zhuang, Jun Wang, Wulong Liu, Yong Yu

* 20 pages (10 pages of supplementary), 5 figures, Accepted by The Eighth International Conference on Learning Representations (ICLR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Domain Adaptation with Variational Information Bottleneck

Nov 21, 2019
Yuxuan Song, Lantao Yu, Zhangjie Cao, Zhiming Zhou, Jian Shen, Shuo Shao, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling

Nov 10, 2019
Jiarui Qin, Kan Ren, Yuchen Fang, Weinan Zhang, Yong Yu

* WSDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching

Oct 07, 2019
Ming Zhou, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Chenxi Wang, Guobin Wu, Yong Yu, Jieping Ye

* 9 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Instructed Coordination in Team Competition

Sep 10, 2019
Liheng Chen, Hongyi Guo, Haifeng Zhang, Fei Fang, Yaoming Zhu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Qing Wang, Yong Yu

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Making the Most of BERT in Neural Machine Translation

Aug 30, 2019
Jiacheng Yang, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Chengqi Zhao, Yong Yu, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds

Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamically Fused Graph Network for Multi-hop Reasoning

Jun 06, 2019
Yunxuan Xiao, Yanru Qu, Lin Qiu, Hao Zhou, Lei Li, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by ACL 19 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-to-Text: Converting RDF Triples into High-Quality Natural Languages via Optimizing an Inverse KL Divergence

May 25, 2019
Yaoming Zhu, Juncheng Wan, Zhiming Zhou, Liheng Chen, Lin Qiu, Weinan Zhang, Xin Jiang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions