Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Chen

Clean-label Backdoor Attack against Deep Hashing based Retrieval


Sep 18, 2021
Kuofeng Gao, Jiawang Bai, Bin Chen, Dongxian Wu, Shu-Tao Xia


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Hybrid Pooling Quantization for Efficient Fine-Grained Image Retrieval


Sep 11, 2021
Ziyun Zeng, Jinpeng Wang, Bin Chen, Tao Dai, Shu-Tao Xia


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Quantization with Code Memory for Unsupervised Image Retrieval


Sep 11, 2021
Jinpeng Wang, Ziyun Zeng, Bin Chen, Tao Dai, Shu-Tao Xia


  Access Paper or Ask Questions

Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection


Aug 18, 2021
Qiang Zhao, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Chenggang Yan, Feng Dai


  Access Paper or Ask Questions

COAST: COntrollable Arbitrary-Sampling NeTwork for Compressive Sensing


Jul 15, 2021
Di You, Jian Zhang, Jingfen Xie, Bin Chen, Siwei Ma

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 6066-6080, 2021 
* Published in IEEE Transactions on Image Processing, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MoCL: Contrastive Learning on Molecular Graphs with Multi-level Domain Knowledge


Jun 05, 2021
Mengying Sun, Jing Xing, Huijun Wang, Bin Chen, Jiayu Zhou

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Parameter Optimization and Reach Enhancement for the Improved Soft-Aided Staircase Decoder


May 12, 2021
Yi Lei, Bin Chen, Gabriele Liga, Alex Alvarado

* 5pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Soft-Aided Staircase Decoder Using Three-Level Channel Reliabilities


Mar 18, 2021
Yi Lei, Bin Chen, Gabriele Liga, Alexios Balatsoukas-Stimming, Kaixuan Sun, Alex Alvarado


  Access Paper or Ask Questions

Shape-driven Coordinate Ordering for Star Glyph Sets via Reinforcement Learning


Mar 03, 2021
Ruizhen Hu, Bin Chen, Juzhan Xu, Oliver van Kaick, Oliver Deussen, Hui Huang

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling of Nonlinear Interference Power for Dual-Polarization 4D Formats


Jan 27, 2021
Gabriele Liga, Bin Chen, Astrid Barreiro, Alex Alvarado


  Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Language Model Fine-tuning Methods for COVID-19 Fake News Detection


Jan 18, 2021
Ben Chen, Bin Chen, Dehong Gao, Qijin Chen, Chengfu Huo, Xiaonan Meng, Weijun Ren, Yang Zhou

* 9 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Collaborative Learning with Noisy Labels


Dec 26, 2020
Mengying Sun, Jing Xing, Bin Chen, Jiayu Zhou

* ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Refinement Feature Pyramid Networks for Object Detection


Dec 04, 2020
Jialiang Ma, Bin Chen


  Access Paper or Ask Questions

TAP-Net: Transport-and-Pack using Reinforcement Learning


Sep 03, 2020
Ruizhen Hu, Juzhan Xu, Bin Chen, Minglun Gong, Hao Zhang, Hui Huang

* ACM Transactions on Graphics 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning in Heliophysics and Space Weather Forecasting: A White Paper of Findings and Recommendations


Jun 22, 2020
Gelu Nita, Manolis Georgoulis, Irina Kitiashvili, Viacheslav Sadykov, Enrico Camporeale, Alexander Kosovichev, Haimin Wang, Vincent Oria, Jason Wang, Rafal Angryk, Berkay Aydin, Azim Ahmadzadeh, Xiaoli Bai, Timothy Bastian, Soukaina Filali Boubrahimi, Bin Chen, Alisdair Davey, Sheldon Fereira, Gregory Fleishman, Dale Gary, Andrew Gerrard, Gregory Hellbourg, Katherine Herbert, Jack Ireland, Egor Illarionov, Natsuha Kuroda, Qin Li, Chang Liu, Yuexin Liu, Hyomin Kim, Dustin Kempton, Ruizhe Ma, Petrus Martens, Ryan McGranaghan, Edward Semones, John Stefan, Andrey Stejko, Yaireska Collado-Vega, Meiqi Wang, Yan Xu, Sijie Yu

* Workshop Report 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Attack for Deep Hashing based Retrieval


May 08, 2020
Jiawang Bai, Bin Chen, Yiming Li, Dongxian Wu, Weiwei Guo, Shu-tao Xia, En-hui Yang

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Deep Product Quantization Network for Image Retrieval


Feb 26, 2020
Yan Feng, Bin Chen, Tao Dai, Shutao Xia

* Accepted at AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Learning of Geometrical Shaping Maximizing Generalized Mutual Information


Dec 11, 2019
Kadir Gümüs, Alex Alvarado, Bin Chen, Christian Häger, Erik Agrell


  Access Paper or Ask Questions

The Entropy of Artificial Intelligence and a Case Study of AlphaZero from Shannon's Perspective


Dec 17, 2018
Bo Zhang, Bin Chen, Jin-lin Peng

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Unified Intelligence-Communication Model for Multi-Agent System Part-I: Overview


Nov 25, 2018
Bo Zhang, Bin Chen, Jinyu Yang, Wenjing Yang, Jiankang Zhang

* 12 pages, 5 figures, submitted for publications in IEEE Journals Interactive Vesion @ https://uicm-mas.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Study of Deep Feature Fusion based Methods for Classifying Multi-lead ECG


Aug 06, 2018
Bin Chen, Wei Guo, Bin Li, Rober K. F. Teng, Mingjun Dai, Jianping Luo, Hui Wang

* 6 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Guidance for Autonomous Scene Reconstruction


May 20, 2018
Ligang Liu, Xi Xia, Han Sun, Qi Shen, Juzhan Xu, Bin Chen, Hui Huang, Kai Xu

* ACM Transactions on Graphics 37(4). August 2018 
* 12 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions