Alert button
Picture for Bin Chen

Bin Chen

Alert button

Clients Collaborate: Flexible Differentially Private Federated Learning with Guaranteed Improvement of Utility-Privacy Trade-off

Feb 10, 2024
Yuecheng Li, Tong Wang, Chuan Chen, Jian Lou, Bin Chen, Lei Yang, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

Privacy Leakage on DNNs: A Survey of Model Inversion Attacks and Defenses

Feb 06, 2024
Hao Fang, Yixiang Qiu, Hongyao Yu, Wenbo Yu, Jiawei Kong, Baoli Chong, Bin Chen, Xuan Wang, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

Conversational Crowdsensing: A Parallel Intelligence Powered Novel Sensing Approach

Feb 04, 2024
Zhengqiu Zhu, Yong Zhao, Bin Chen, Sihang Qiu, Kai Xu, Quanjun Yin, Jincai Huang, Zhong Liu, Fei-Yue Wang

Viaarxiv icon

Fast Implicit Neural Representation Image Codec in Resource-limited Devices

Jan 23, 2024
Xiang Liu, Jiahong Chen, Bin Chen, Zimo Liu, Baoyi An, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

FFCA-Net: Stereo Image Compression via Fast Cascade Alignment of Side Information

Dec 29, 2023
Yichong Xia, Yujun Huang, Bin Chen, Haoqian Wang, Yaowei Wang

Viaarxiv icon

Large Language Models in Medical Term Classification and Unexpected Misalignment Between Response and Reasoning

Dec 19, 2023
Xiaodan Zhang, Sandeep Vemulapalli, Nabasmita Talukdar, Sumyeong Ahn, Jiankun Wang, Han Meng, Sardar Mehtab Bin Murtaza, Aakash Ajay Dave, Dmitry Leshchiner, Dimitri F. Joseph, Martin Witteveen-Lane, Dave Chesla, Jiayu Zhou, Bin Chen

Viaarxiv icon

Towards Compact 3D Representations via Point Feature Enhancement Masked Autoencoders

Dec 17, 2023
Yaohua Zha, Huizhen Ji, Jinmin Li, Rongsheng Li, Tao Dai, Bin Chen, Zhi Wang, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

AdaptIR: Parameter Efficient Multi-task Adaptation for Pre-trained Image Restoration Models

Dec 12, 2023
Hang Guo, Tao Dai, Yuanchao Bai, Bin Chen, Shu-Tao Xia, Zexuan Zhu

Viaarxiv icon

Perceptual Image Compression with Cooperative Cross-Modal Side Information

Nov 28, 2023
Shiyu Qin, Bin Chen, Yujun Huang, Baoyi An, Tao Dai, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

Progressive Learning with Visual Prompt Tuning for Variable-Rate Image Compression

Nov 28, 2023
Shiyu Qin, Yimin Zhou, Jinpeng Wang, Bin Chen, Baoyi An, Tao Dai, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon