Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Li

A Multi-Behavior Planning Framework for Robot Guide


Jan 07, 2022
Muhan Hou, Zonghao Mu, Jing Li, Qizhi Yu, Jason Gu


  Access Paper or Ask Questions

A Simple Single-Scale Vision Transformer for Object Localization and Instance Segmentation


Dec 17, 2021
Wuyang Chen, Xianzhi Du, Fan Yang, Lucas Beyer, Xiaohua Zhai, Tsung-Yi Lin, Huizhong Chen, Jing Li, Xiaodan Song, Zhangyang Wang, Denny Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Taming Overconfident Prediction on Unlabeled Data from Hindsight


Dec 15, 2021
Jing Li, Yuangang Pan, Ivor W. Tsang


  Access Paper or Ask Questions

Solving the Data Sparsity Problem in Predicting the Success of the Startups with Machine Learning Methods


Dec 15, 2021
Dafei Yin, Jing Li, Gaosheng Wu


  Access Paper or Ask Questions

SPTS: Single-Point Text Spotting


Dec 15, 2021
Dezhi Peng, Xinyu Wang, Yuliang Liu, Jiaxin Zhang, Mingxin Huang, Songxuan Lai, Shenggao Zhu, Jing Li, Dahua Lin, Chunhua Shen, Lianwen Jin


  Access Paper or Ask Questions

CTP-Net For Cross-Domain Trajectory Prediction


Oct 22, 2021
Pingxuan Huang, Yanyan Fang, Bo Hu, Shenghua Gao, Jing Li


  Access Paper or Ask Questions

EncT5: Fine-tuning T5 Encoder for Non-autoregressive Tasks


Oct 16, 2021
Frederick Liu, Siamak Shakeri, Hongkun Yu, Jing Li


  Access Paper or Ask Questions

Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images


Oct 05, 2021
Kang Zhou, Jing Li, Weixin Luo, Zhengxin Li, Jianlong Yang, Huazhu Fu, Jun Cheng, Jiang Liu, Shenghua Gao

* This paper is accepted to IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting 3D ResNets for Video Recognition


Sep 03, 2021
Xianzhi Du, Yeqing Li, Yin Cui, Rui Qian, Jing Li, Irwan Bello

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Audio2Gestures: Generating Diverse Gestures from Speech Audio with Conditional Variational Autoencoders


Aug 15, 2021
Jing Li, Di Kang, Wenjie Pei, Xuefei Zhe, Ying Zhang, Zhenyu He, Linchao Bao


  Access Paper or Ask Questions

OLR 2021 Challenge: Datasets, Rules and Baselines


Jul 23, 2021
Binling Wang, Wenxuan Hu, Jing Li, Yiming Zhi, Zheng Li, Qingyang Hong, Lin Li, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.03473, arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

Oriental Language Recognition (OLR) 2020: Summary and Analysis


Jul 05, 2021
Jing Li, Binling Wang, Yiming Zhi, Zheng Li, Lin Li, Qingyang Hong, Dong Wang


  Access Paper or Ask Questions

An Integrated Framework for Two-pass Personalized Voice Trigger


Jun 30, 2021
Dexin Liao, Jing Li, Yiming Zhi, Song Li, Qingyang Hong, Lin Li


  Access Paper or Ask Questions

Continuity of Topic, Interaction, and Query: Learning to Quote in Online Conversations


Jun 18, 2021
Lingzhi Wang, Jing Li, Xingshan Zeng, Haisong Zhang, Kam-Fai Wong

* Accepted by EMNLP 2020, updated with dataset link 

  Access Paper or Ask Questions

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

Causal Hidden Markov Model for Time Series Disease Forecasting


Mar 30, 2021
Jing Li, Botong Wu, Xinwei Sun, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Dilated SpineNet for Semantic Segmentation


Mar 23, 2021
Abdullah Rashwan, Xianzhi Du, Xiaoqi Yin, Jing Li

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RTGPU: Real-Time GPU Scheduling of Hard Deadline Parallel Tasks with Fine-Grain Utilization


Jan 27, 2021
An Zou, Jing Li, Christopher D. Gill, Xuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Disease Forecast via Progression Learning


Dec 21, 2020
Botong Wu, Sijie Ren, Jing Li, Xinwei Sun, Shiming Li, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Facial Landmark Detection by Multi-order Multi-constraint Deep Networks


Dec 10, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Jing Li, Jie Zhou, Can Gao

* This paper has been accepted by TNNLS December 2020. Project page:https://github.com/junwan2014/MMDN-master 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Media Keyphrase Prediction: A Unified Framework with Multi-Modality Multi-Head Attention and Image Wordings


Nov 03, 2020
Yue Wang, Jing Li, Michael R. Lyu, Irwin King

* EMNLP 2020 (14 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

On the Transformer Growth for Progressive BERT Training


Oct 23, 2020
Xiaotao Gu, Liyuan Liu, Hongkun Yu, Jing Li, Chen Chen, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Strategy for Boosting Pair Comparison and Improving Quality Assessment Accuracy


Oct 01, 2020
Suiyi Ling, Jing Li, Anne Flore Perrin, Zhi Li, Lukáš Krasula, Patrick Le Callet

* 8 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bilateral Asymmetry Guided Counterfactual Generating Network for Mammogram Classification


Sep 30, 2020
Chu-ran Wang, Jing Li, Fandong Zhang, Xinwei Sun, Hao Dong, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fairness in Semi-supervised Learning: Unlabeled Data Help to Reduce Discrimination


Sep 25, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Jing Li, Mengde Han, Wanlei Zhou, Philip S. Yu

* This paper has been published in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness Constraints in Semi-supervised Learning


Sep 14, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Mengde Han, Jing Li, Wanlei Zhou, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

LSOTB-TIR:A Large-Scale High-Diversity Thermal Infrared Object Tracking Benchmark


Aug 03, 2020
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Chenglong Li, Jun Li, Zikun Zhou, Di Yuan, Jing Li, Kai Yang, Nana Fan, Feng Zheng

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Metric Learning via Differential Pairwise Privacy


Mar 30, 2020
Jing Li, Yuangang Pan, Yulei Sui, Ivor W. Tsang


  Access Paper or Ask Questions

UFTR: A Unified Framework for Ticket Routing


Mar 02, 2020
Jianglei Han, Jing Li, Aixin Sun


  Access Paper or Ask Questions

GPM: A Generic Probabilistic Model to Recover Annotator's Behavior and Ground Truth Labeling


Mar 01, 2020
Jing Li, Suiyi Ling, Junle Wang, Zhi Li, Patrick Le Callet


  Access Paper or Ask Questions