Alert button
Picture for Chen Zhang

Chen Zhang

Alert button

Teaching Large Language Models an Unseen Language on the Fly

Feb 29, 2024
Chen Zhang, Xiao Liu, Jiuheng Lin, Yansong Feng

Viaarxiv icon

Weakly Supervised Anomaly Detection via Knowledge-Data Alignment

Feb 06, 2024
Haihong Zhao, Chenyi Zi, Yang Liu, Chen Zhang, Yan Zhou, Jia Li

Viaarxiv icon

KS-Net: Multi-band joint speech restoration and enhancement network for 2024 ICASSP SSI Challenge

Feb 02, 2024
Guochen Yu, Runqiang Han, Chenglin Xu, Haoran Zhao, Nan Li, Chen Zhang, Xiguang Zheng, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

PSDF: Prior-Driven Neural Implicit Surface Learning for Multi-view Reconstruction

Jan 23, 2024
Wanjuan Su, Chen Zhang, Qingshan Xu, Wenbing Tao

Viaarxiv icon

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

A Comprehensive Analysis of the Effectiveness of Large Language Models as Automatic Dialogue Evaluators

Dec 24, 2023
Chen Zhang, Luis Fernando D'Haro, Yiming Chen, Malu Zhang, Haizhou Li

Viaarxiv icon

BAE-Net: A Low complexity and high fidelity Bandwidth-Adaptive neural network for speech super-resolution

Dec 21, 2023
Guochen Yu, Xiguang Zheng, Nan Li, Runqiang Han, Chengshi Zheng, Chen Zhang, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

Relation-Aware Question Answering for Heterogeneous Knowledge Graphs

Dec 19, 2023
Haowei Du, Quzhe Huang, Chen Li, Chen Zhang, Yang Li, Dongyan Zhao

Viaarxiv icon

PR-NeuS: A Prior-based Residual Learning Paradigm for Fast Multi-view Neural Surface Reconstruction

Dec 18, 2023
Jianyao Xu, Qingshan Xu, Xinyao Liao, Wanjuan Su, Chen Zhang, Yew-Soon Ong, Wenbing Tao

Viaarxiv icon

Dynamic Erasing Network Based on Multi-Scale Temporal Features for Weakly Supervised Video Anomaly Detection

Dec 04, 2023
Chen Zhang, Guorong Li, Yuankai Qi, Hanhua Ye, Laiyun Qing, Ming-Hsuan Yang, Qingming Huang

Viaarxiv icon