Alert button
Picture for Ming Zhang

Ming Zhang

Alert button

Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models

Feb 27, 2024
Jianhao Shen, Ye Yuan, Srbuhi Mirzoyan, Ming Zhang, Chenguang Wang

Viaarxiv icon

CURSOR: Scalable Mixed-Order Hypergraph Matching with CUR Decomposition

Feb 26, 2024
Qixuan Zheng, Ming Zhang, Hong Yan

Viaarxiv icon

RJUA-MedDQA: A Multimodal Benchmark for Medical Document Question Answering and Clinical Reasoning

Feb 19, 2024
Congyun Jin, Ming Zhang, Xiaowei Ma, Li Yujiao, Yingbo Wang, Yabo Jia, Yuliang Du, Tao Sun, Haowen Wang, Cong Fan, Jinjie Gu, Chenfei Chi, Xiangguo Lv, Fangzhou Li, Wei Xue, Yiran Huang

Viaarxiv icon

A Survey of Data-Efficient Graph Learning

Feb 01, 2024
Wei Ju, Siyu Yi, Yifan Wang, Qingqing Long, Junyu Luo, Zhiping Xiao, Ming Zhang

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness and Causality through Four Modalities

Jan 29, 2024
Chaochao Lu, Chen Qian, Guodong Zheng, Hongxing Fan, Hongzhi Gao, Jie Zhang, Jing Shao, Jingyi Deng, Jinlan Fu, Kexin Huang, Kunchang Li, Lijun Li, Limin Wang, Lu Sheng, Meiqi Chen, Ming Zhang, Qibing Ren, Sirui Chen, Tao Gui, Wanli Ouyang, Yali Wang, Yan Teng, Yaru Wang, Yi Wang, Yinan He, Yingchun Wang, Yixu Wang, Yongting Zhang, Yu Qiao, Yujiong Shen, Yurong Mou, Yuxi Chen, Zaibin Zhang, Zhelun Shi, Zhenfei Yin, Zhipin Wang

Viaarxiv icon

GPS: Graph Contrastive Learning via Multi-scale Augmented Views from Adversarial Pooling

Jan 29, 2024
Wei Ju, Yiyang Gu, Zhengyang Mao, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Xiao Luo, Hui Xiong, Ming Zhang

Viaarxiv icon

PolyCF: Towards the Optimal Spectral Graph Filters for Collaborative Filtering

Jan 29, 2024
Yifang Qin, Wei Ju, Xiao Luo, Yiyang Gu, Zhiping Xiao, Ming Zhang

Viaarxiv icon

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Reframing Tax Law Entailment as Analogical Reasoning

Jan 12, 2024
Xinrui Zou, Ming Zhang, Nathaniel Weir, Benjamin Van Durme, Nils Holzenberger

Viaarxiv icon