Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Zhu

Motion Prediction via Joint Dependency Modeling in Phase Space


Jan 07, 2022
Pengxiang Su, Zhenguang Liu, Shuang Wu, Lei Zhu, Yifang Yin, Xuanjing Shen


  Access Paper or Ask Questions

Boosting RGB-D Saliency Detection by Leveraging Unlabeled RGB Images


Jan 01, 2022
Xiaoqiang Wang, Lei Zhu, Siliang Tang, Huazhu Fu, Ping Li, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang

* Accepted by IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Background-aware Classification Activation Map for Weakly Supervised Object Localization


Dec 29, 2021
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Xiangxi Meng, Mufeng Geng, Lujia Jin, Zhe Jiang, Bin Qiu, Yunfei You, Yibao Zhang, Qiushi Ren, Yanye Lu


  Access Paper or Ask Questions

VMAgent: Scheduling Simulator for Reinforcement Learning


Dec 09, 2021
Junjie Sheng, Shengliang Cai, Haochuan Cui, Wenhao Li, Yun Hua, Bo Jin, Wenli Zhou, Yiqiu Hu, Lei Zhu, Qian Peng, Hongyuan Zha, Xiangfeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Network-wide Multi-step Traffic Volume Prediction using Graph Convolutional Gated Recurrent Neural Network


Nov 22, 2021
Lei Lin, Weizi Li, Lei Zhu

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camouflaged Object Detection via Edge-based Reversible Re-calibration Network


Nov 05, 2021
Ge-Peng Ji, Lei Zhu, Mingchen Zhuge, Keren Fu

* 35 pages, 7 figures, 5 tables (Accepted by Pattern Recognition 2022) 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive Semantic Segmentation without Source Data


Oct 13, 2021
Fuming You, Jingjing Li, Lei Zhu, Ke Lu, Zhi Chen, Zi Huang

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary-aware Transformers for Skin Lesion Segmentation


Oct 08, 2021
Jiacheng Wang, Lan Wei, Liansheng Wang, Qichao Zhou, Lei Zhu, Jing Qin

* Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Cross-domain Image Understanding with Unsupervised Noise Removal


Sep 09, 2021
Lei Zhu, Zhaojing Luo, Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, Kaiping Zheng

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VIL-100: A New Dataset and A Baseline Model for Video Instance Lane Detection


Aug 19, 2021
Yujun Zhang, Lei Zhu, Wei Feng, Huazhu Fu, Mingqian Wang, Qingxia Li, Cheng Li, Song Wang


  Access Paper or Ask Questions

MT-ORL: Multi-Task Occlusion Relationship Learning


Aug 18, 2021
Panhe Feng, Qi She, Lei Zhu, Jiaxin Li, Lin Zhang, Zijian Feng, Changhu Wang, Chunpeng Li, Xuejing Kang, Anlong Ming

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks


Aug 17, 2021
Lei Zhu, Qi She, Duo Li, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, Changhu Wang

* Accept by ICCV 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

From Synthetic to Real: Image Dehazing Collaborating with Unlabeled Real Data


Aug 06, 2021
Ye Liu, Lei Zhu, Shunda Pei, Huazhu Fu, Jing Qin, Qing Zhang, Liang Wan, Wei Feng

* 8 pages, 6 figures, ACMMM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Energy Disaggregation for Non-intrusive Load Monitoring


Aug 02, 2021
Zhekai Du, Jingjing Li, Lei Zhu, Ke Lu, Heng Tao Shen

* Accepted to ACM/IMS Trans. on Data Science, codes can be found at https://github.com/lijin118/AED 

  Access Paper or Ask Questions

Large field-of-view non-invasive imaging through scattering layers using fluctuating random illumination


Jul 17, 2021
Lei Zhu, Fernando Soldevila, Claudio Moretti, Alexandra d'Arco, Antoine Boniface, Xiaopeng Shao, Hilton B. de Aguiar, Sylvain Gigan

* 8 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Label Management Mechanism for Retinal Fundus Image Classification of Diabetic Retinopathy


Jun 23, 2021
Mengdi Gao, Ximeng Feng, Mufeng Geng, Zhe Jiang, Lei Zhu, Xiangxi Meng, Chuanqing Zhou, Qiushi Ren, Yanye Lu

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Smart Contract Vulnerability Detection: From Pure Neural Network to Interpretable Graph Feature and Expert Pattern Fusion


Jun 17, 2021
Zhenguang Liu, Peng Qian, Xiang Wang, Lei Zhu, Qinming He, Shouling Ji

* This paper has been accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Gradient Discrepancy Minimization for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 08, 2021
Zhekai Du, Jingjing Li, Hongzu Su, Lei Zhu, Ke Lu

* Accepted to CVPR 2021, Codes are avaliable at https://github.com/lijin118/CGDM 

  Access Paper or Ask Questions

UGRec: Modeling Directed and Undirected Relations for Recommendation


May 10, 2021
Xinxiao Zhao, Zhiyong Cheng, Lei Zhu, Jiecai Zheng, Xueqing Li

* Accepted as a long paper in SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DA-GCN: A Domain-aware Attentive Graph Convolution Network for Shared-account Cross-domain Sequential Recommendation


May 07, 2021
Lei Guo, Li Tang, Tong Chen, Lei Zhu, Quoc Viet Hung Nguyen, Hongzhi Yin

* The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Global Guidance Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Images


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Lei Zhu, Huazhu Fu, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li, Hai Zhang, Pheng Ann Heng

* 16page,10 figures. Accepted by medical image analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-cooperative Video Shadow Detection


Mar 11, 2021
Zhihao Chen, Liang Wan, Lei Zhu, Jia Shen, Huazhu Fu, Wennan Liu, Jing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition


Mar 10, 2021
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2021. Code and models are available at https://github.com/d-li14/involution 

  Access Paper or Ask Questions

Factor-level Attentive ICF for Recommendation


Feb 22, 2021
Zhiyong Cheng, Shenghan Mei, Yangyang Guo, Lei Zhu, Liqiang Nie

* 26 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interest-aware Message-Passing GCN for Recommendation


Feb 19, 2021
Fan Liu, Zhiyong Cheng, Lei Zhu, Zan Gao, Liqiang Nie

* WWW 2021, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Texture-Aware Features for Camouflaged Object Detection


Feb 05, 2021
Jingjing Ren, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xuemiao Xu, Yangyang Xu, Weiming Wang, Zijun Deng, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions