Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoguang Li

JPGNet: Joint Predictive Filtering and Generative Network for Image Inpainting


Jul 24, 2021
Qing Guo, Xiaoguang Li, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Yang Liu, Song wang

* This work has been accepted to ACM-MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-invasive Self-attention for Side Information Fusion in Sequential Recommendation


Mar 05, 2021
Chang Liu, Xiaoguang Li, Guohao Cai, Zhenhua Dong, Hong Zhu, Lifeng Shang

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HopRetriever: Retrieve Hops over Wikipedia to Answer Complex Questions


Dec 31, 2020
Shaobo Li, Xiaoguang Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Chengjie Sun, Zhenzhou Ji, Bingquan Liu

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Monitoring-based Differential Privacy Mechanism Against Query-Flooding Parameter Duplication Attack


Nov 01, 2020
Haonan Yan, Xiaoguang Li, Hui Li, Jiamin Li, Wenhai Sun, Fenghua Li


  Access Paper or Ask Questions

Blur-Attention: A boosting mechanism for non-uniform blurred image restoration


Aug 19, 2020
Xiaoguang Li, Feifan Yang, Kin Man Lam, Li Zhuo, Jiafeng Li


  Access Paper or Ask Questions

A lateral semicircular canal segmentation based geometric calibration for human temporal bone CT Image


Jun 28, 2020
Xiaoguang Li, Peng Fu, Hongxia Yin, ZhenChang Wang, Li Zhuo, Hui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dual Multi-head Co-attention for Multi-choice Reading Comprehension


Feb 08, 2020
Pengfei Zhu, Hai Zhao, Xiaoguang Li


  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Query-Flooding Parameter Duplication Attack on Regression Models with High-Dimensional Gaussian Mechanism


Feb 06, 2020
Xiaoguang Li, Hui Li, Haonan Yan, Zelei Cheng, Wenhai Sun, Hui Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A Phase Shift Deep Neural Network for High Frequency Wave Equations in Inhomogeneous Media


Sep 23, 2019
Wei Cai, Xiaoguang Li, Lizuo Liu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.01389 

  Access Paper or Ask Questions

NEZHA: Neural Contextualized Representation for Chinese Language Understanding


Sep 05, 2019
Junqiu Wei, Xiaozhe Ren, Xiaoguang Li, Wenyong Huang, Yi Liao, Yasheng Wang, Jiashu Lin, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

PhaseDNN - A Parallel Phase Shift Deep Neural Network for Adaptive Wideband Learning


May 10, 2019
Wei Cai, Xiaoguang Li, Lizuo Liu


  Access Paper or Ask Questions