Alert button
Picture for Junyang Lin

Junyang Lin

Alert button

Routing to the Expert: Efficient Reward-guided Ensemble of Large Language Models

Nov 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Self-Evolved Diverse Data Sampling for Efficient Instruction Tuning

Nov 14, 2023
Shengguang Wu, Keming Lu, Benfeng Xu, Junyang Lin, Qi Su, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond

Sep 14, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 2 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 3 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 4 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Viaarxiv icon

TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models

Sep 04, 2023
Shuai Bai, Shusheng Yang, Jinze Bai, Peng Wang, Xingxuan Zhang, Junyang Lin, Xinggang Wang, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 2 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 3 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 4 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities

Aug 24, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 2 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 3 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 4 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Viaarxiv icon

#InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models

Aug 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Chuanqi Tan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 2 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 3 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 4 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts

May 24, 2023
Benfeng Xu, An Yang, Junyang Lin, Quan Wang, Chang Zhou, Yongdong Zhang, Zhendong Mao

Figure 1 for ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts
Figure 2 for ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts
Figure 3 for ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts
Figure 4 for ExpertPrompting: Instructing Large Language Models to be Distinguished Experts
Viaarxiv icon

ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities

May 18, 2023
Peng Wang, Shijie Wang, Junyang Lin, Shuai Bai, Xiaohuan Zhou, Jingren Zhou, Xinggang Wang, Chang Zhou

Figure 1 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 2 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 3 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 4 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Viaarxiv icon